Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/177
Název projektuPosouzení experimentálních a simulačních možností řešení objektové evakuace při mimořádných situacích
ŘešitelKutilová Kristýna Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na problematiku vyhodnocení nových postupů posuzování objektové evakuace při vzniku mimořádné situace Řešení projektu bude analyzovat výsledky úloh na základě realizovaných experimentálních zkoušek, simulací v evakuačních programech a výpočetních postupů podle českých a zahraničních technických norem.
Členové řešitelského týmuBc. Juraj Hrčka
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Ing. Kristýna Kutilová
Bc. Radek Meinel
doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Ing. Eva Strakošová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavními cíli projektu je zvyšování bezpečnosti osob v průběhu evakuačního procesu a stanovení míry přesnosti evakuačních programů a normových výpočetních postupů při řešení praktických aplikací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia33000,-33000,-
3. Materiálové náklady21000,-21000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-40000,-
5. Služby4500,-4500,-
6. Cestovní náhrady5200,-5200,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10300,-10300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady114000,-
Uznané náklady114000,-
Celkem běžné finanční prostředky114000,-114000,-