Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/175
Název projektuVariabilní řešení způsobu optimalizace kontaktních úloh funkčních prvků dopravních zařízení na fyzickém a simulačním DEM modelu partikulárních látek
ŘešitelŽídek Martin Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuZ hlediska důležitosti využívání nových energetických zdrojů, především
biomasy, jsou kladeny i nové požadavky na zařízení pro dopravu tohoto typu materiálu. Takové zařízení, které není plně funkční a využitelné pro svůj účel nelze bez dodatečných úprav v samotném procesu dopravy z hlediska plnění dopravních kritérií plnohodnotně provozovat. Soustředěním se na vývojovou část návrhu dopravních zařízení pro biohmoty povede k lepší optimalizaci řešení nových zařízení a snížení ekonomických nároků z důvodu dodatečných úprav či následku havárie. Modifikace a variabilita dopravního zařízení určeného pro biomasu s různými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi hraje velikou roli v oblasti ekonomiky průmyslu a procesech při dopravě ve světovém meřítku. Znalost chování biohmot a aplikace zjištěných jevů na reálném modelu poslouží k rozšíření možnosti užití DEM a určení parametrických rozsahů funkčnosti nových, inovativních, konstrukčních řešení. Tato práce bude zaměřena na výzkum v této oblasti zakončený mnohými výstupy s průmyslově právní ochranou. Modely napomohou k podstatnému zkvalitnění doktorských prací a podpoře při publikační a vědecké činnosti. Dále má o výstupy z měření na simulačních modelech zájem i řada firem, což nepochybně zvýší potenciál využití našich prací a napomůže doktorandům při hledání jejich přiměřeného uplatnění ve výzkumu a praxi.
Členové řešitelského týmuIng. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) Fyzický model k simulování, popisu dějů, jejich změny a optimalizace funkčních prvků dopravního zařízení
2) Specifikovaná a zaznamenaná řada pokusů v rozsahu důležitosti dané
problematiky, závěry na základě výstupu z měření, stanovení optimalizačních kritérií
3) Publikování teoretických a praktických poznatků z výzkumu projektu v zahraničí
4) Spolupráce v průmyslové oblasti na danou problematiku
5) Možnost uplatnění výstupu výzkumu na poli průmyslově právní ochrany

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
30000,-26532,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)19800,-19800,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-6732,-
2. Stipendia80000,-50000,-
3. Materiálové náklady120000,-146027,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-156726,-
5. Služby20000,-0,-
6. Cestovní náhrady20000,-715,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady400000,-
Uznané náklady400000,-
Celkem běžné finanční prostředky400000,-400000,-