Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/174
Název projektuArchitektura, historie, vývoj, současnost alternativních škol
ŘešitelZámečníková Valerie Ing. arch.
Školitel projektuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuZáklady alternativního školství byly položeny na začátku 20. století a po roce 1989 se začínají objevovat rozdílné přístupy ke vzdělávání i u nás v ČR. Principy alternativního vzdělávání mají už nyní dopad na formování a transformaci českého školství. Historie architektury i samotná typologie různorodého alternativního vzdělávání nebyla dosud účelně zpracována a proto hlavní část výzkumu bude zaměřena na tyto chybějící mezery. Hlavním přínosem práce je prohloubení poznatků pro obor typologie staveb a nauka budov, kde daná problematika je zpracována výhradně pro konvenční školství. Poznáváním fungujících alternativních škol, historií vývoje, současnými realizacemi a diskuzí s odborníky v oboru budou nové poznatky mimo jiné sloužit i jako nové podklady pro semestrální práce studentů na katedře architektury. Projekt bude publikován a prezentován na odborných konferencích předběžně naplánované v dubnu Young Scientist 2013 v Košicích a v září Architektura v perspektivě v Ostravě.
harmonogram:
březen – duben 2013: shromáždění literatury, studium podkladů, navázání kontaktů a konzultace s odborníky v dané problematice
duben 2013: konference Young Scientist 2013 v Košicích – úvod do problematiky, základní principy architektury alternativních škol
květen – září 2013: vlastní výzkum, prohloubení dosavadních poznatků, nalezení obecně platných principů
září 2013: konference Architektura v perspektivě – prezentace výsledků práce
Členové řešitelského týmuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Ing. arch. Martina Mlčochová
Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.
Bc. Hana Nováčková
Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
Bc. Ondřej Turoň
Ing. arch. Valerie Zámečníková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem bude přínos pro obor typologie staveb a nauka o budovách - téma školství a stavby pro vzdělávání je zpracované jen pro konvenční školství, alternativní tématika je v českém prostředí probádána jen velmi okrajově.
- vyzvednutí architektury alternativních škol, která už nyní má dopad na formování a transformaci konvenčního školství
- příspěvek na dvou konferencích - duben Young Scientist 2013 (příspěvek v anglickém jazyce) Košice a v září Architektura v perspektivě v Ostravě
- semestrální ateliérové projekty na dané téma (studenti 2. ročníku pod vedením řešitele)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2720,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady12000,-11710,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby4480,-0,-
6. Cestovní náhrady10800,-15570,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady70000,-
Uznané náklady70000,-
Celkem běžné finanční prostředky70000,-70000,-