Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/173
Název projektuAplikace dekompozičních vícekriteriálních metod MADM v oblasti podnikové ekonomiky a managementu
ŘešitelFranek Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je zmapování aplikací metod vícekriteriálního rozhodování v širokém spektru ekonomických problémů. Projekt se zaměřuje na problematiku vícekriteriálního rozhodování z pohledu vědní disciplíny, která se průřezově týká řešení rozhodovacích problémů při výběru alternativ. Specializací projektu jsou metody vícekriteriálního hodnocení variant, které lze využít pro stanovování optimálního rozdělení vah kritérií, atributů nebo proměnných při řešení širokého spektra úloh v oboru podnikové ekonomiky a managementu. Je nutné nejen prozkoumat jednotlivé aplikace metod, ale také strukturu řešených problémů, vstupní data a využití výsledků řešení. Následně je potřeba roztřídit a zobecnit vybraná řešení pro ekonomické úlohy např. optimální struktura portfolia, výpočet ekonomických ukazatelů, manažerské metody a hodnocení výkonnosti podniku (Balanced Scorecard, Benchmarking, finanční řízení, řízení kvality, řízení vědeckých projektů a projektový management, marketingový výzkum) a také bude řešena aplikace na zvyšování výkonnosti organizace soustředěním se na kompetence pracovníků pomocí kompetenčního modelu (Boyatzis, 1982), který bude rozšířen o aplikaci metod MADM. V rámci výzkumu budou uvažovány následující oblasti, jejichž řešení bude přiděleno jednotlivým členům týmu: (i) podniková ekonomika, (ii) management, (iii) finance, (iv) marketing, (v) účetnictví, (vi) veřejná správa.

Metody vícekriteriálního rozhodování (MCDM, multiple criteria decision making) a zvláště pak metody vícekriteriálního hodnocení variant (MADM, multiple attribute decision making) jsou v současné době využívány pro řešení široké oblasti ekonomických úloh. Tento soubor metod se zaměřuje především na vícenásobná a často konfliktní kritéria nebo atributy, používané při posuzování alternativ v případech, kdy je nutné zohlednit kompromisy a následky přijatých rozhodnutí. Problémy řešené pomocí MCDM metod lze obecně rozdělit na metody hodnocení a výběru variant (MADM) a problémy matematického programování (Masud a Ravidran 2008). Při výběru variant uvažujeme konečný počet alternativ a tyto jsou známy a priori. Metody výběru a hodnocení variant (např. Saaty 1990) lze v zahraniční literatuře najít pod zkratkami MCSP (multiple criteria selection problems) nebo také MCMFA (multiple criteria methods for finite alternatives). V tomto projektu bude preferováno označení MADM.

Aplikace metod spojených s rozhodováním je velmi široká. Úspěšné využití těchto metod lze najít v oblastech tvorby investičního portfolia (Markowitz 1959; Sharpe 1963). Další aplikace následovaly v dalších oborech (akademické plánování, účetnictví, investiční plánování, plánování lidských zdrojů, řízení a plánování výroby, kontrola kvality, řízení dodavatelského řetězce, doprava). Aplikace metod MADM na kompetenční model, který představuje soubor klíčových kompetencí s jejich behaviorálními projevy, které jsou potřebné v určité pozici nebo úrovni řízení a to v rámci čtyř základních skupin: kompetence kognitivní, motivační, směrové a výkonové (Kubeš et al., 2004), je zcela nová a znamená posun v této oblasti.

Aplikovatelnost metod MADM je diskutována na mnoha konferencích, které se soustředí na rozvoj a propagaci vybraných metod (např. MDCM Society, International Symposium on AHP, každoroční konference International Conference on Multiple Criteria Decision Making). Neustálý rozvoj metod je také podpořen dostupností počítačových programů využívajících vybrané MADM metody, např.: LogicalDecisions, AHP ExpertChoice, AHP/SMART CriteriumDecisionPlus, GoalProgramming LindoSystems, PROMETHEE Decision Lab, ELECTRE LAMSADE aj.

Výstupem projektu by měl být ucelený soubor aplikací MADM metod v oboru podnikové ekonomiky a managementu. Na jeho základě bude vytvořena typologie obecně aplikovatelných úloh. Aplikace těchto metod při navrhování vhodného kompetenčního modelu by mělo být prakticky využitelné pro personální řízení napříč širokým spektrem organizací.

Využití výsledků výzkumu se také očekává ve vybraných předmětech navazujícího magisterského studia (např. Podniková diagnostika a terapeutika, Manažerské dovednosti, aj.) a také jako podklady pro disertační práce. Členové týmu plánují uspořádání speciálního semináře pro studenty doktorských a navazujících magisterských studijních programů v návaznosti na vědecké, diplomové či seminární práce.

Metodika postupu řešení
Řešení projektu se bude v prvé řadě opírat o sekundární zdroje. Východiskem je vytvoření vlastní databáze vědeckých prací zaměřených na aplikaci MADM metod. Dále zpracování teoretické báze na základě studia odborné literatury za použití metod indukce, dedukce, analýzy, syntézy a srovnání. Výsledný soubor bude roztříděn do kategorií dle oborového a vědeckého zaměření. Následně budou provedeny rešerše zaměřené na následující charakteristiky:
- použité metody MADM (MCDM),
- předmět problému,
- místo řešení,
- prvky struktury problému (tj. počet a vlastnosti kritérií, atributů, cílů, alternativ apod.),
- celkovou strukturu řešeného problému z pohledu vazeb mezi jednotlivými kritérii,
- výsledek řešení a jeho ověření.
Z rešeršních prací by měla vyplynout typologie a srovnání MADM metod aplikovaných specifické problémy. Cílem bude srovnání nároků na řešení a praktické využití výsledků. Současně bude proveden výzkum zaměřený na využívání kompetenčních modelů pro různé personální činnosti a jejich rozšíření o aplikaci metod MADM.
Průzkum výše uvedených sekundárních zdrojů by měl odhalit dosud neřešené aplikace metod MADM ve vybraných oblastech podnikové ekonomiky a managementu. Následovat bude aplikace vybraných metod MADM na konkrétní úlohy, jejichž řešení bude v kompetenci příslušného člena týmu. Cílem je rozvoj aplikace vícekriteriálních metod v příslušné oblasti a formulace metodiky zavedení vlastního kompetenčního modelu s použitím MADM. Výstupem tohoto kroku budou vědecké články publikované na konferencích a v časopisech.
Dalším krokem je spolupráce členů týmu na tvorbě monografie a souboru nástrojů pro práci s vybranými metodami MADM. Výstupem tohoto kroku bude nejen tato publikace, ale taktéž výukové materiály.
Základní definice a matematické formulace vybraných metod MADM je uvedena v příloze 1. Příloha 2 obsahuje seznam vybraných metod MADM, jejich autorů a odpovídajících publikací.

Vstupní data
Elektronické databáze vědeckých článků a bibliografické báze dat: Scopus, Web of Science; plnotextové báze dat: EBSCO (EconLit, Business Searching Interface); International Society on Multiple Criteria Decision Making; International Symposium on the Analytic Hierarchy Process and MCDM; databáze publikací LAMSADE - CNRS UMR 7243 - Université Paris Dauphine. Pro další sběr dat budou využity databáze Business Searching Interface, AlbertinaData, Economic Intelligence Unit, Eurostat. Sběr primárních dat je v kompetenci jednotlivých řešitelů.

Harmonogram řešení
• Příprava realizace výzkumného projektu (koncepce řešení, rozdělení úkolů v projektovém týmu, podrobný plán řešení), výstupem bude plán rozdělení práce jednotlivých členů týmu, leden- únor 2013.
• Získávání poznatku literatury, sběr odborných článků na téma řešení ekonomických úloh s využitím metod MADM a dalších souvisejících pramenů (tvorba databáze úloh a následné třídění dle odborného zaměření, rešerše článků, strukturalizace nalezených metodologických řešení a jejich zobecnění, tvorba typologie), výstupem bude ucelený přehled použitelných příkladů řešení problémů ve vybraných ekonomických oborech, únor-duben 2013.
• Aplikace vhodných metod pro řešení vybraných ekonomických úloh členy týmu. Realizace průzkumu kompetenčních modelů. Výstupem budou odborné publikace – články do časopisů, příspěvky na konference, duben-srpen 2013
• Zpracování výsledků průzkumu a zpracování výsledků, srpen-listopad 2013
• Tvorba výukových materiálů a příprava semináře pro studenty doktorských a navazujících magisterských programů, výstupem budou přípravy přednášek, ukázek jednotlivých metod a jejich aplikace členy týmu, srpen-září 2013.
• Pořádání semináře na téma Aplikace vybraných metod MADM pro řešení ekonomických úloh, září 2013.
• Zpracování dílčích výstupů a zapracování zpětné vazby ze semináře do ucelené monografie na téma Aplikace vybraných metod MADM při řešení ekonomických úloh, výstupem bude rukopis monografie pro recenzní řízení, uvažuje se ISBN pro rok 2013, září-prosinec 2013.
• Finalizace výstupů projektu, vyhodnocení dosažených výsledků, zpracování závěrečné zprávy, vyúčtování a uzavření projektu listopad-prosinec 2013.

Použitá literatura
BOYATZIS, R.E. The competent manager. New York: Wiley, 1982. ISBN 978-0471090311.
KUBEŠ, Marián, SPILLEROVÁ, Dagmar a Roman KURNICKÝ. Manažerské kompetence: Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0698-9.
MATHIS, Robert and John JACKSON. Human Resource Management. 12th ed. Mason: SOuth-Western, 2008. ISBN: 978-0-324-54275-2.
RAMÍK, Jaroslav. Vícekriteriální rozhodování : Analytický hierarchický proces (AHP). 1. vyd. KARVINÁ : MORAVIAPRESS REPRO s.r.o., 1999. 216 s. ISBN 86-7248-047-2.
SAATY, Thomas L. The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation. 1. vyd. London: McGraw-Hill International Book Co., 1990, 287 s. ISBN 9780070543713.
SAATY, Thomas L. a Luis G. VARGAS. Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process. 1. vyd. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001. ISBN 9780792372677.
SAATY, Thomas L. Decision making with dependence and feedback: the analytic network process. 1. vyd. Pittsburgh: RWS Publications, 1996, 370 s. ISBN 9780962031793.
Členové řešitelského týmuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Ing. Eva Chalúpková, PhD.
Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.
Bc. Paulína Dubovanová
Ing. Jiří Franek, Ph.D.
doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Ing. Ivana Janková
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Ing. Jana Klozíková
doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Ing. Gabriela Orlitová, BA
Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Ing. Irena Sikorová
Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je zpracování přehledu aplikací dekompozičních vícekriteriálních metod v rámci uvažovaných oblastí podnikové ekonomiky a managementu, vytvoření typologie a zkoumání aplikací metod na vybrané problémy, rozhodovací procesy, vyhodnocování variant a implementace řešení. Dále bude řešen návrh kompetenčních modelů pro mezinárodní výrobní organizaci s využitím metod MADM včetně metodiky.

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 60 bodů. Dosažené výsledky výzkumu dle RVVI budou zpracovány do těchto forem publikačních výstupů:
•monografie „Aplikace vybraných metod vícekriteriálního rozhodování MADM při řešení ekonomických úloh“ RVVI: B – odborná kniha – (20-40 bodů dle zařazení do oboru);
•1 článek v impaktovaném časopise – Jimp – min. 10 bodů;
•2 články v neimpaktovaném časopise – Jneimp – min. 24 bodů;
•6 článků v českých recenzovaných časopisech (předpokládá se ECON, Ekonomická Revue, Acta Karvinensia) – Jrec – min. 54 bodů;
•6 příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích indexovaných v databázi ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters) - výsledek D min 48 bodů . Předpokládají se tyto konference:
- MME 2013, Jihlava, 11. – 13. září 2013
- 8th European Conference on Innovation and Entrepreneurship - ECIE 2013, Brusel 19. – 20. září 2013,
- The 9th European Conference on Management, Leadership and Governance, Klagenfurt, 14. – 15. listopadu 2013;
• podklady pro výuku studentů oboru Podniková ekonomika a Management;
• podkady pro disertační práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
90400,-91025,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)70000,-70000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti20400,-21025,-
2. Stipendia120000,-120000,-
3. Materiálové náklady108370,-109698,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek17190,-17190,-
5. Služby81140,-81140,-
6. Cestovní náhrady50000,-48047,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory51900,-51900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady519000,-
Uznané náklady519000,-
Celkem běžné finanční prostředky519000,-519000,-