Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/171
Název projektuVyužití zařízení Brüel & Kjær a BlowerDoor Minneapolis pro diagnostiku objektů z konstrukcí na bázi slámy
ŘešitelTeslík Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem projektu je prohloubení výsledků výzkumu vlastností slaměných konstrukcí využívaných v pozemním stavitelství. Výzkum v této oblasti probíhal v rámci dvou projektů SGS (SP2012/122, SP2012/185) v roce 2012. Byly dosaženy důležité a zajímavé výsledky, proto by bylo vhodné dále pokračovat a rozšířit portfolio získaných zkušeností a znalostí.
Projekt SGS na rok 2013 je zaměřen na zkoumání akustických vlastností, vzduchotěsnosti a chování slaměných konstrukcí na stavbách během užívání.

1. Stanovení vzduchové neprůzvučnosti dělicích stěn z materiálů na bázi slámy měřením in-situ na stavbách.
Akustika slaměných staveb je jev doposud nedostatečně probádaný. V roce 2012 se podařilo řešitelskému kolektivu v rámci projektu SGS SP2012/122 s názvem Měření akustických a vlhkostních parametrů slaměných konstrukcí jako jedinému v Evropě stanovit laboratorní hodnotu vzduchové neprůzvučnosti Rw slaměné stěny v mnoha modifikacích. Měření byla prováděna v certifikované akustické laboratoři ve spolupráci s Fakultou strojní VUT Brno. V současné době probíhá fáze publikace výsledků projektu, s cílem publikovat v odborném tisku s Impact faktorem (Construction & Building Materials).
Cílem řešitelského kolektivu je zaměřit se v pokračování projektu na zjišťování hodnot vzduchové neprůzvučnosti R´w přímo na stavbách. Měřením v domech lze zjistit skutečné akustické vlastnosti, tzn. včetně vlivu zabudování konstrukce do stavby se zohledněním bočních cest šíření zvuku. Velmi důležité bude i porovnání laboratorní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw stanovené v předchozím projektu s hodnotou R´w stanovenou na reálných konstrukcích.

2. Stanovení vzduchotěsnosti staveb na bázi dřeva-slámy.
Dalším, často zmiňovaným problémem slaměných staveb je hodnota intenzity výměny vzduchu – vzduchotěsnosti obálky budovy. Stavby na bázi slámy většinou nevyužívají doplňkové vrstvy pro zvýšení vzduchotěsnosti vnější obálky. Vzduchotěsnost je pak přímo závislá na kvalitně provedených omítkách a pečlivě řešených detailech (prostupy nosných prvků obvodovým pláštěm). Řešitelský tým v roce 2011 provedl na vlastní náklady několik měření, jejichž cílem bylo zhodnotit kvalitu obálky slaměných budov z hlediska vzduchotěsnosti. Tato měření byla provedena členy týmu ve volném čase se zapojením partnerů z Fakulty stavební TU Košice. Výsledky provedených měření byly prezentovány na konferenci PAROPAS (TESLÍK, J., PEŘINA, Z., ORAVEC, P., NĚMEC, M. a FABIAN, R. Hodnocení obálky skeletové dřevostavby s výplňovou konstrukcí tvořenou slaměnými balíky z hlediska vzduchotěsnosti. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 179–186, ISBN 978-80-553-0798-5). Měření přineslo velmi zajímavé výsledky například v oblasti účinnosti různých způsobů těsnění detailů v obvodových pláštích. Pro ověření předpokladů a výsledků je nutno provést další sérii měření. Veškerá měření vzduchotěsnosti budou prováděna zařízením BlowerDoor Minneapolis. Netěsnosti v obálce budov budou detekovány termografickým snímkováním.
Členové řešitelského kolektivu mají bohaté zkušenosti s měřením vzduchotěsnosti metodou BlowerDoor na běžných stavbách.

3. Monitoring chování slaměných staveb během užívání.
Kvalita budov není dána jen dobrým návrhem a provedením. Velmi podstatná je i spokojenost uživatelů stavby. Jejich názory, zkušenosti a doporučení mohou výrazně přispět ke zkvalitnění návrhu a provedení dalších staveb. V rámci řešení projektu budou navštívené stavby podrobně zmonitorovány z hlediska trvanlivosti a zkušeností uživatelů. Získané poznatky pak budou zapracovány v cílech projektu a prezentovány v odborném tisku či konferencích.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Ing. Martina Vodičková
Ing. Naďa Kudělová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Stanovení vzduchové neprůzvučnosti dělicích stěn z materiálů na bázi slámy měřením in-situ na stavbách.
Cílem bude stanovení hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti R´w stěnové konstrukce na bázi slaměných balíků. Porovnání hodnot stavební a laboratorní (SGS 2012) vzduchové neprůzvučnosti. Diagnostika vlivu bočních cest šíření zvuku a technického řešení konstrukce obvodového pláště na vzduchovou neprůzvučnost.
2. Stanovení vzduchotěsnosti staveb na bázi dřeva-slámy.
Cílem této části projektu bude komplexní zhodnocení kvality obálky slaměných budov z hlediska vzduchotěsnosti. Měření vzduchotěsnosti umožní ověřit kvalitu a vhodnost zabudované technologie pro těsnění prostupů obvodovým pláštěm a dalších stavebních detailů (těsnění okenních a dveřních otvorů).
3. Monitoring chování slaměných staveb během užívání.
Výsledkem monitoringu slaměných staveb bude soubor technických doporučení pro jejich stavbu a navrhování. Zkušenosti a znalosti stavebníků a uživatelů mohou přispět k vylepšení technického řešení stavebních detailů a částí konstrukcí. Také mohou zpřesnit a upravit obvykle používané technologické postupy pro výstavbu podobných staveb.
Výstupy výzkumu se zaměří na bodované publikace v renomovaných sbornících a časopisech. Cílem je přihlášení příspěvku tzv. impaktu. Při propagaci a prezentaci dosažených výsledků budou využity zkušenosti (rešerše dostupných odborných informací v dané problematice) získané v předchozích projektech SGS.
Dalším z cílů projektu bude propagace aktivit (akustické laboratoře a diagnostiky vzduchotěsnosti) pracovníky FAST VŠB-TU Ostrava širší veřejnosti.

Časový harmonogram projektu:
02/2013 – Vytipování vhodných staveb v rámci ČR/SR/PL/AT. Minimálně 4, optimálně 5 - 7 objektů.
03/2013 – Kontaktování majitelů objektů za účelem domluvy na diagnostice objektů za provozu.
04-09/2013 – Diagnostika vlastností na stavbách.
08-10/2013 – Vyhodnocení dat a sepsání výstupní zprávy, z níž budou brána data pro publikační aktivity.
11/2013 – Ukončení řešení, závěrečná administrace projektu.
2013 - publikace dílčích výsledků projektu
2014 - publikace výsledků s IMPACT faktorem (výsledky SP2013/171 + SP2012/122)

Výstupy projektu:
bodované články (IMPACT factor): 1x - předpokládaný termín 2014
bodované články (domácí):2x
nebodované články: 2x

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady5600,-12200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-6660,-
5. Služby4000,-30320,-
6. Cestovní náhrady47000,-7420,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-