Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/169
Název projektuParametrická studie ocelového styčníku s využitím numerického modelování
ŘešitelMachalová Anežka Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Miroslav Rosmanit, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV dnešní době se pro výstavbu halových objektů a pro překlenutí velkých rozponů stále často využívají příhradové vazníky i příhradové rámové konstrukce z dutých průřezů a z kombinace uzavřených a otevřených průřezů.
Problematické však často bývá posuzování svařovaných styčníků. Norma totiž obsahuje vztahy pro výpočet únosnosti pouze pro určité typy styčníků s danými způsoby namáhání a přináší s sebou také řadu dalších omezení (pro geometrické i materiálové charakteristiky).
V praxi se však často vyskytují styčníky, které nesplňují některou z podmínek. Proto se tato práce zaměřuje na možnosti využití numerického modelování pro řešení takových ocelových styčníků (mimo oblast použití Eurokódu).
V rámci tohoto projektu by měly být rozvíjeny numerické modely ocelových styčníků uzavřených průřezů na základě zkušeností získaných při řešení předcházejících projektů. Předpokládá se bližší zkoumání dostupných analytických modelů pro stanovení únosnosti svařovaných ocelových styčníků při různých způsobech porušení. Na základě toho pak bude vytvořena parametrická studie složitějšího styčníku, který se bude některým ze svých parametrů vymykat omezením uvedených v Eurokódu.
Cílem je pak využití výsledků získaných sledováním závislostí měnících se parametrů k návrhu úprav či doplnění existujícího analytického modelu, což by mělo vést k rozšíření nebo vylepšení v současnosti používaných vztahů pro výpočet únosnosti styčníků uzavřených průřezů.
Členové řešitelského týmuIng. Anežka Machalová, Ph.D.
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výstupy výzkumu:
• Publikování výsledků výzkumu v recenzovaném tuzemském sborníku vědeckých prací (Sborník vědeckých prací VŠB - TU Ostrava, Řada stavební) - bodovaný výstup.
• Publikování a prezentace výsledků výzkumu na odborné tuzemské nebo zahraniční konferenci (Modelování v mechanice + pravděpodobně jedna z konferencí WSEAS - možný bodovaný výsledek, v závislosti na rozhodnutí organizace WSEAS)
• Využití v doktorské disertační práci (parametrická studie provedená v rámci projektu bude nedílnou součástí připravované disertační práce)

Cílem projektu je poskytnutí dostatečného množství informací, návodů a doporučení pro řešení svařovaných styčníků dutých průřezů, které mohou být využívány v každodenní praxi.

Přibližný časový plán:
Únor – duben - rozvíjení numerických modelů na základě dostupných analytických modelů porušení styčníku
Květen – září - řešení parametrické studie
Květen – prosinec - publikování výsledků výzkumu
Září – prosinec - vyhodnocení modelů, doporučení a návody

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady2300,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby3000,-7240,-
6. Cestovní náhrady40000,-38060,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9500,-9500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady95000,-
Uznané náklady95000,-
Celkem běžné finanční prostředky95000,-95000,-