Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/160
Název projektuAnalýza vibračního pole tuhého podkladu na základě experimentálního měření
ŘešitelPinka Miroslav Ing.
Školitel projektuprof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem tohoto výzkumného projektu bude analýza vibračních polí z malých vzdáleností od zdroje dynamického zatížení. Pro získání dat potřebných k sestavení vibračních polí bude hlavní nosnou činností provádění experimentálních seizmických měření (Pinka, Stolárik, Höchsmann). Jako zdroje budou použity reverzní vibrační deska a lehká dynamická deska. Jako tuhý podklad poslouží například betonová podlaha, různě upravené plochy sloužící pro dopravu v klidu a dále vrstvy zhutněného kameniva. U každého podkladu bude také zjištěn příslušný modul pružnosti pomocí lehké dynamické desky. Takto získaná data budou posouzena s ohledem na daný podklad, kde bylo prováděno měření. Výsledky budou zpracovávány v amplitudové i frekvenční oblasti. Kromě rychlostních a frekvenčních charakteristik bude dán důraz na rozlišení charakteru šíření vibrací pro jednotlivé podklady. Díky použití diferentních povrchových vrstev bude možné získané poznatky částečně zobecnit. Získaná data budou využita také pro zjištění případné možnosti poškození okolních staveb podle normy. Daná problematika bude řešena také za pomoci matematického modelování (Pinka, Stolárik). Pro zpracování matematického modelu bude použit program Plaxis případně Midas GTS. Matematické modely budou komparovány s naměřenými hodnotami získanými při experimentálním měření. Takto získaná data budou použita pro další rozšíření vědomostí o šíření vibračních polích.
Členové řešitelského týmuIng. Tomáš Höchsmann
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ing. Miroslav Pinka
Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle tohoto projektu:
-hlubší poznání principů šíření vibračních polích v malých vzdálenostech od zdroje vibrací
-analýza vibračních polí na diferentních podkladech lišících se zejména úpravou povrchu a tím způsobenou jinou tuhostí povrchových vrstev
-vyhodnotit výsledné chování vibračních polí jak z experimentálních měření prováděných in situ, tak z matematických modelů prováděných v softwaru Plaxis případně Midas GTS
-částečné zobecnění získaných poznatků


Přibližný časový harmonogram:

únor–březen: zpracování systematiky seizmických experimentů
duben–červen: realizace seizmických měření, analýza naměřených dat
červenec–září: vytvoření matematických modelů odpovídajících reálné situaci
září–říjen: vyhodnocení výsledků modelů, včetně citlivostní analýzy, a konfrontace s naměřenými daty v terénu
říjen–prosinec: publikační činnost a vytvoření závěrečné zprávy projektu

Presentace výsledků projektu:
Výsledky tohoto projektu budou zpracovány ve formě vědeckých článků v odborných periodikách. Důraz bude kladen na publikování v hodnocených periodikách dle metodiky hodnocení VaV např.: ve Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO (řada stavební)
Výsledky výzkumu budou použity také pro zpracování disertační práce Ing. Miroslava Pinky

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady5000,-4080,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady6900,-7820,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-