Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/159
Název projektuVliv tepelných mostů u modulárních staveb na jejich vnitřní prostředí a energetickou náročnost
ŘešitelČerníková Marcela Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému

Obvodové pláště v dnešní době musí splňovat velmi kvalitní tepelně izolační vlastnosti. Vše v návaznosti na implementaci Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov do zákona č. 318/2012 Sb.,
o hospodaření energií, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Změny se dotknou také prováděcí vyhlášky č.148/2007 Sb.,
o energetické náročnosti budov, která bude v blízké době nahrazena novou prováděcí vyhláškou.
Přitom je nutno skloubit požadavky na tepelně technické řešení obalových konstrukcí tak, aby vyhověly revidované normě [1], s požadavky na dostatečnou tuhost těchto konstrukcí, aby odolaly tvrdým podmínkám při několikanásobné přepravě a sestavování. Pouze při dodržení obou těchto požadavků je dále předpoklad, že navržená konstrukce bude použitelná pro výstavbu.

b) Metodologie výzkumného projektu.
Výzkum je zaměřen na tepelně technické a vlhkostní parametry obvodového pláště modulárních staveb. Modulární stavby neboli obytné kontejnery mají mnoho předpokladů pro vytvoření kvalitního obytného prostředí a díky tomu dostávají ve stavebnictví čím dál větší prostor. Z těchto obytných kontejnerů je možné sestavit téměř jakoukoli velikost objektu. Na těchto stavbách je důležité sledovat jak skladby konstrukcí, tak i vnitřní prostředí.

Výzkum bude prováděn na základě teoretického vyhodnocení a dále pomocí praktického experimentálního měření.Teoretické výstupy budou podloženy pomocí výstupů ze software, kdy bude provedena simulace kritických detailů v místech tepelných mostů a vazeb. V ploše konstrukce se bude hodnotit součinitel prostupu tepla, který musí vyhovět na dnešní normové požadavky. Toto posouzení má také vliv na kvalitu vnitřního prostředí z důvodu možného tvoření plísní na vnitřním povrchu konstrukce.

V rámci praktického měření bude možno získat hodnoty povrchových teplot, tepelného toku v podmínkách, které zaručí korektní výsledné hodnoty. Řešená modulární stavba bude trvale umístěna v hale, kde bude zajištěna konstantní teplota. Vnitřní prostředí modulární stavby bude možné vytápět a díky tomu
se zajistí potřebný rozdíl interiérové a exteriérové teploty. Naměřené výstupy
se porovnají s výpočtovými navrženými hodnotami.

Výsledné hodnoty z měření a teoretické podklady mohou sloužit jako podklad
pro certifikaci modulární stavby.
Členové řešitelského týmuIng. Marcela Černíková, Ph.D.
Ing. Lucie Kučerová
Ing. Lubomír Martiník
Ing. Vladan Panovec, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)a) Stručný popis předpokládaných výsledků:

Cílem projektu je posouzení a návrh takové obvodové konstrukce modulární stavby, která vyhoví požadavkům normy [1] a bude ji možno začlenit
do běžné výstavby v ČR.

b) Předpokládané výstupy:
- Článek ve sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava rok 2013
- Publikace v tuzemském recenzovaném časopise
- Příspěvek na mezinárodní odbornou konferenci
- Podklady pro disertační práci pro Ing. Marcelu Černíkovou

c) Postup řešení:
1. Kontrola a kalibrace měřících přístrojů
2. Provedení měření řešených konstrukcí
3. Vyhodnocení měření
4. Simulace pomocí software

d) Časový harmonogram:
Leden 2013
- Příprava a realizace výzkumného projektu
- Rozdělení úkolů v projektovém týmu
- Příprava měřících přístrojů

Únor - Duben 2013
- provádění měření konstrukce na jedné modulární stavbě

Květen - Říjen 2013
- vyhodnocení získaných dat
- modelování konstrukcí v software:
- Teplo 2011
- Area 2011
- Cube 3D
- zhodnocení vhodnosti konstrukce pro výstavbu
- návrh řešení problematických míst v konstrukcích (řešení tepelných mostů)
- publikační činnost

Listopad - Prosinec 2013
- příprava a realizace závěrečné zprávy

e) základní literatura v rámci výzkumného projektu

[1] ČSN 730540. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Praha:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011
[2] Odborná literatura

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia55000,-55000,-
3. Materiálové náklady2000,-1800,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby28000,-3390,-
6. Cestovní náhrady7400,-32210,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12500,-12500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady125000,-
Uznané náklady125000,-
Celkem běžné finanční prostředky125000,-125000,-