Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/157
Název projektuIntenzifikace provozu inženýrských sítí a krizový management
ŘešitelProske Zbyněk Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na podporu a individuální rozvoj vzdělání mladých talentovaných doktorandů oboru městského inženýrství v oblasti veřejné a technické infrastruktury.

Předmětem výzkumu v rámci projektu SGS je analýza současného stavu sítí technické obsluhy urbanizovaného území a návrh optimálního řešení aktuálních problémů s ohledem na udržitelný rozvoj daného území. Pomocí softwarového nástroje SiteFlow bude simulačně modelováno hydraulické chování navržené vybrané sítě technické obsluhy urbanizovaného území včetně uplatnění žádoucích inovací jejich řešení. Výsledky mohou poskytnout návod pro řešení nejčastějších závažných problémů v úseku inženýrských sítí.
Význam tohoto výzkumu spočívá v tom, že pouze vhodně funkčně, systémově navržená technická infrastruktura může zajistit obcím a městům spolehlivou obsluhu jak v současnosti, tak zejména s výhledem do budoucnosti. Je například potřeba řešit aktuální problém ztrát vody v distribučních vodovodních sítích veřejných vodovodů. Tyto neúměrné ztráty jsou způsobeny zejména netěsnostmi a nepružnou regulací tlakových poměrů ve vodovodních sítích. Výzkumný projekt se bude zabývat využitím RAŠ (regulační armaturní šachty RAŠ užitný vzor č.zápisu 23516 z 12.3.2009), jež nabízí aktivní provozní regulaci tlakových poměrů v distribučních sítích veřejných vodovodů. Technickým řešením zabezpečuje provozní flexibilitu a intenzifikaci včetně zvětšení funkční vodohospodářské, energetické a provozně ekonomické účinnosti.

Z podstaty potřeb dlouhodobého rozvoje je nutné navrhnout a prosazovat takové nástroje a řešení, které zajistí adekvátní provozně technickou úroveň distribučních vodovodních sítí.

Pro řešený projekt byly stanoveny tyto hlavní cíle:

1. Rozbor současného stavu a definování úlohy krizového managementu ucelené technické obsluhy urbanizovaného území.
(březen-květen)

2. Návrh inovací technicko ekonomického řešení s ohledem na udržitelný rozvoj.
(květen - srpen)

3. Uplatnění matematického a fyzikálního modelování vybraných, dostatečně reprezentativních příkladů technické obsluhy území pomocí komplexního systému SiteFlow. Prověření aplikací navrhovaných řešení.
(červenec - listopad)

Dílčími úkoly projektu jsou dále uváděné:

a.celkové prověření stavu krizového managementu ucelené technické obsluhy území formou kritické analýzy; úloha krizového managementu v souvislosti se zabezpečením náhradního a nouzového řešení obsluhy; program transformace technické obsluhy území ze současného stavu na stav udržitelného rozvoje;
(březen - červen)

b.intenzifikace provozu inženýrských sítí; návrh užitného vzoru“ucelené technologické zařízení“ pro posílení spolehlivosti a hospodárnosti zásobování vodou;
(duben - červenec)

c. provozní situace ve vodovodních sítích; rozbor aktuálního stavu a návrh opatření; aktuálním problémem je mj. často se vyskytující dlouhá doba zdržení vody v potrubí a její kvalita v různých částech sítě (zejména v koncových úsecích); například faktické hodnoty přebytku aktivního chlóru Cl2, neodpovídá hodnotám předepisovaným příslušnou vyhláškou; návrh inovativníhořešení;
(červen-srpen)

d. havarijní situace v sítích technického vybavení území; rozbor současného stavu – kdo a jakým způsobem nastavil kritéria od jakého počtu neobsluhovaných osob je situace havarijní a jak rychle je potřeba ji vyřešit?; návrh řešení; kontrola stavu provozních řádů a jejich dodržování;
(duben-červenec)

e. posouzení stávající situace a dodžování požadavkůdle:
ČSN ISO 24510 - Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům;
ČSN ISO 24511 - Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb;
ČSN ISO 24511 - Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb;
(březen - duben)

f. příprava konkrétních aplikací regulační armaturní šachty (RAŠ) v distribučních vodovodních sítích, nástroje, který reaguje na aktuální problém neúměrných ztrát vody, jež jsou způsobeny netěsnostmi ve vodovodní síti; zabezpečení spolehlivé dodávky použitím RAŠ, která řeší současnou neschopnost pružně regulovat tlakové poměry v síti; prověření přínosů/efektů aplikace;
(červen-září)

g. využití softwarového nástroje SiteFlow; simulační modelování vybraných částí distribučních systému; softwarové testování hydraulického chování navržené sítě a vyhodnocování optimálních výsledků zabezpečení optimálního řešení z hlediska funkčního i ekonomického;
(květen-listopad)Členové řešitelského týmuIng. Jiří Kučera
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výsledky z projektu nabídnou potenciální/reálná řešení aktuálních problémů sítí technického vybavení území. Hlavními výstupy budou zejména věcně definované postupy návrhu řešení nápravy, unifikace podkladů a přístupů k dané problematice. Pro testování optimálního, funkčního a ekonomického návrhu řešení bude využit program Siteflow. Výsledky simulačního modelování budou tvořit adekvátní část výstupů z projektu.
Výsledky projektu budou využity v disertačních pracích Ing. Zbyňka Proske (dílčí úkoly b, c, e, f, g) a Ing. Jiřího Kučery (dílčí úkoly a, d).
Důležitým úkolem je poskytnout majitelům, správcům, investorům, zástupcům měst a obcí, pedagogům, studentům a dalším osobám metodiku rozhodování pro nápravu nedostatků stávajících distribučních sítí veřejných vodovodů.

Výsledky budou publikovány v recenzovaných časopisech např. Vodní hospodářství, časopis Stavební obzor a ve Sborníku vědeckých prací FAST VŠB-TUO. Dále budou výstupy prezentovány na odborných konferencích, jako jsou např. konference Vodovody-kanalizace 2013 pořádanou SOVAK ČR, konference NO-DIG 2013, konference Městské inženýrství apod.


Výsledky budou publikovány v recenzovaných časopisech např. Vodní hospodářství, časopis Stavební obzor a ve Sborníku vědeckých prací FAST VŠB-TUO. Dále budou výstupy prezentovány na odborných konferencích jako jsou např. konference Vodovody-kanalizace 2013 pořádanou SOVAK ČR, konference o bezvýkopových technologiích NO-DIG pořádanou společností ČzSTT, Juniorstav 2014, konference Městské inženýrství apod.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
46900,-45150,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)35000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11900,-10150,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady2000,-10900,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek3000,-0,-
5. Služby3300,-2570,-
6. Cestovní náhrady5800,-2380,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady90000,-
Uznané náklady90000,-
Celkem běžné finanční prostředky90000,-90000,-