Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/154
Název projektuTypologie kulturně-společenských center v Moravskoslezském kraji
ŘešitelNedvěd Martin Ing. arch., Ph.D.
Školitel projektuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu budou objekty polyfunkčního (i monofunkčnícho) charakteru ležící v Moravskoslezském kraji, které plní funkci společensko-kulturních center.
V první (deskriptivní) fázi bude prováděn sběr dat o stávajících sokolovnách, kulturních domech, komunitních centrech a podobných objektech, ležících v řešeném území, zejména jejich typologické rozbory.
Součástí sběru dat bude i nákup tématické odborné literatury pro katedrovou knihovnu a její studium.
Ve druhé (prediktivní) fázi pak budou sestavovány optimální stavební programy těchto objektů pro sídla různé velikosti. Cílem takového návrhu je nalézt ideální řešení polyfunkčního objektu pro společensko-kulturní život v konkrétní lokalitě tak, aby tento objekt byl architektonicky kvalitní, všestranně využitelný a přitom ekonomický.
Obecná řešení budou pak prověřována na konkrétních případech v rámci studentských semestrálních i závěrečných projektů na katedře architektury.
Návrhy (jak obecné, tak konkrétní) budou publikovány, prezentovány na odborných konferencích a na setkáních se zástupci místních samospráv v obcích, kterých se týkají.
Projekt má souvislost s disertační prací řešitele a navazuje na předchozí projekt v rámci SGS, který se zabýval východisky pro realizaci a udržitelnost komunitních center v malých obcích.
Do projektu budou zapojeni jako spoluřešitelé i další studenti magisterského a doktorského studia na katedře architektury. Jejich přínos bude zejména v analytické části (vyhledávání pramenů, zpracování dat) a ve fázi formalizace výsledků grafickými výstupy. Tito spolupracovníci budou Bc. Pavla Franková, Bc. Patrik Bílý a Ing. arch. Valerie Zámečníková.

Harmonogram projektu:

březen-duben 2013: analytická fáze, sběr dat, zajištění podkladů, nákup a studium literatury
duben-srpen 2013: zpracování dat, publikace prvních výsledků, prezentace výsledků v obcích, kterých se týkají
září-listopad 2013: publikace výsledků na konferencích, předložnéní tezí disertační práce řešitele na oborové radě
prosinec 2013: závěrečná zpráva

Členové řešitelského týmuBc. Patrik Bílý
Bc. Pavla Franková
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.
Ing. arch. Valerie Zámečníková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy projektu budou:

- Semestrální ateliérové projekty na dané téma (studenti 2. a 3. ročníku pod vedením řešitele)

- Vystoupení na třech konferencích (2 v ČR, 1 v zahraničí) - předběžně: Architektura v perspektivě (Ostrava), Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj (ČVUT Praha), Veda vo výstavbe (Bratislava)

- Teze disertační práce řešitele.

Hlavním cílem pro řešilele projektu je zpracování disertační práce, která bude i hlavním výsledkem projektu.
Vedlejšími výsledky projektu budou jeho pedagogické dopady na studenty, kteří budou rozpracovávát související zadání ve svých ateliérových projektech a také společenský přesah, kdy jednotlivé obce v řešeném území dostanou podněty a studie pro svůj udržitelný rozvoj.Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia26000,-26000,-
3. Materiálové náklady19800,-22520,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby10800,-7500,-
6. Cestovní náhrady12300,-12880,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8400,-8400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady84000,-
Uznané náklady84000,-
Celkem běžné finanční prostředky84000,-84000,-