Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/152
Název projektuVymezení kritérií a jejich implementace při určování kritičnosti prvků dopravní infrastruktury
ŘešitelRostek Petr Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV podmínkách České republiky je kritická infrastruktura definována v zákoně o krizovém řízení [1]. Identifikace prvku kritické infrastruktury je na základě průřezových a odvětvových kritérii. Kritičnost, tj. také významnost prvku kritické infrastruktury, je vymezena na základě průřezových a odvětvových kritérií [2] a také podle samotné definice kritické infrastruktury. Průřezová kritéria jsou charakteristická vymezením závažnosti dopadu výpadku funkce kritické infrastruktury. Oproti tomu jsou odvětvová kritéria specifická pro různé typy kritické infrastruktury. Nicméně pro každou kritickou infrastrukturu lze stanovit mnohem specifičtější kritéria, která by detailněji posuzovala jak závažný dopad výpadku funkce daného prvku, tak jeho význam pro posuzované odvětví/společnost. Kritičnost je v tomto smyslu chápaná jako vlastnost posuzovaných prvků dopravní infrastruktury.
Předmětem výzkumu je analýza a výběr vhodných metod a stanovení kritérií sloužících k posuzování kritičnosti dopravní (silniční) infrastruktury vymezené obce. Analýzou, syntézou a vzájemnou komparací budou zmíněné metody a kritéria využity pro systematický postup posuzování kritičnosti prvku dopravní infrastruktury. Řešený projekt bude zaměřen pouze na nemovitý hmotný majetek tvořící síť dopravní infrastruktury.
[1] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
[2] Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Ing. Jiří Markuci
Ing. Jana Pupíková, Ph.D.
Ing. Petr Rostek
Ing. Petr Rostek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu:
Nosným cílem projektu je vymezení kritérií a jejich implementace při určování kritičnosti prvků dopravní infrastruktury na území vybrané obce.

Dílčí cíle projektu:
 analýza metod pro posuzování kritičnosti prvků/systémů prvků kritických infrastruktur (zejména dopravní infrastruktury);
 analýza stávajících kritérií pro posuzování kritičnosti prvků/systémů prvků dopravní infrastruktury;
 stanovení kritérií sloužících k posuzování kritičnosti dopravní (silniční) infrastruktury vymezené obce.

Postup řešení:
V rámci řešení projektu budou nejprve analyzovány metody vhodné k posuzování kritičnosti prvků/systémů prvků kritických infrastruktur (zejména dopravní infrastruktury). Po důkladné deskripci, analýze, syntéze a komparaci jednotlivých identifikovaných metod budou vybrány metody vhodné k posuzování prvků/systémů prvků dopravní infrastruktury. Vybrané metody budou aplikovány pro posuzování kritičnosti na zvolený model sítě dopravní infrastruktury.
Součástí projektu je také zhodnocení stávajících kritérií sloužících k posuzování kritičnosti dopravní infrastruktury. Analyzovaná kritéria budou následně komparována a dána do kontextu s možností využití pro posuzování kritičnosti prvků/systému prvků dopravní infrastruktury ve zvoleném modelu sítě dopravní infrastruktury.
Výzkumný záměr bude v průběhu projektu také konzultován s paní doc. RNDr. Danou Procházkovou, DrSc. na ČVUT v Praze. V rámci projektu Safety Agent student doktorského studia (Ing. Petr Rostek) absolvuje odbornou stáž zaměřenou na modelování následků nefunkčnosti prvků kritické infrastrukturu a hodnocení dopadu nefunkčnosti prvku KI na území. Odborné znalosti budou implementovány při vytvoření systému určování kritičnosti prvků dopravní infrastruktury. Další konzultantem bude pan Ing. Michail Radimský, Ph.D. z VUT v Brně.
Časový harmonogram projektu:
I. březen – duben (2013): Provedení literární rešerše v předmětné oblasti. Primární a sekundární zdroje informací.
II. květen – červen (2013) Analýza a zhodnocení současného stavu řešené problematiky v ČR. Analýza metod vhodných pro posuzování kritičnosti prvků/systémů prvků dopravní infrastruktury. Deskripce, analýza, syntéza a komparace identifikovaných metod.
III. červenec – srpen (2013): Analýza stávajících kritérií vhodných pro posuzování kritičnosti prvků/systému prvků dopravní infrastruktury. Deskripce, analýza, syntéza a komparace stanovených kritérií.
IV. září – prosinec (2013): Vytvoření systému určování kritičnosti prvků dopravní infrastruktury a jejich verifikace v podmínkách zvolené obce. Sepsání závěrečné zprávy, prezentace a publikace výsledků do odborných článků, příspěvků a jejich zaslání k uveřejnění.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia63000,-63000,-
3. Materiálové náklady12000,-12000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby5000,-5000,-
6. Cestovní náhrady10000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory5000,-5000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)4000,-4000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady99000,-
Uznané náklady99000,-
Celkem běžné finanční prostředky99000,-99000,-