Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/147
Název projektuOvěření vlastností foukaných přírodních izolací
ŘešitelWaldstein Petr Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV rámci tohoto projektu budou zkoumány vlastnosti materiálů na přírodní bázi, použitelné pro foukané izolace. Cílem projektu bude navrhnout jednotnou metodiku, která by platila pro zkoušení sesedavosti přírodních foukaných izolací a ověřit možnosti použití drcené slámy pro tyto foukané izolace.

Hlavní výzkumná úloha bude tedy zaměřena na návrh metodiky pro zkoušení sesedavosti přírodních foukaných izolací. Sesedavost je vedle objemové hmotnosti základním parametrem pro hodnocení kvality provedené foukané izolace. Nízká hodnota sesedavosti udává, že u foukaných izolací nebude docházet k sedání v čase. Zabrání se tak vytvoření neizolovaných dutin v konstrukcích, které vytváří nežádoucí tepelné mosty. Dosud nebyla u foukaných izolací vytvořená metodika, která by stanovila jednotnou zkoušku pro určení míry sesedavosti přírodních foukaných izolací v konstrukcích. Metodika by měla určit možnost zkoušení sesedavosti jednotlivých přírodních materiálů a jejich vzájemnou spojitost při jednotlivých zvolených metodách nahrazující časový faktor sedání. Na základě míry sesedavosti bude možné stanovit množství potřebného materiálů, dobu trvanlivosti a požární bezpečnost obvodové konstrukce objektů.

Dále bude v rámci projektu zkoumána a ověřena možnost použití drcené slámy pro foukané tepelné izolace v obvodových konstrukcích pozemních staveb. V současné době jsou pro foukané izolace využívány pouze směsi na bázi celulózy. Surovina pro výrobu celulózových foukaných izolací je recyklovaný papír, který je v současné době na ústupu a tím se zvyšuje jeho pořizovací hodnota. Předmětem výzkumu je ověření tepelně technických vlastností při různém poměru drcené slámové směsi a celulózy při různých objemových hmotnostech. Důležitou součástí je i ověření možnosti aplikace drcené slámy jako foukané izolace. Tato část bude provedena ve spolupráci s partnerem projektu, firmou CIUR a.s. Možnost využití drcené slámy a ověření její základních vlastností nebylo zatím předmětem žádného výzkumu ani aplikace při výstavbě pasivních objektů.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Labudek, Ph.D.
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Ing. Martina Vodičková
Ing. Petr Waldstein
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu budou tyto výstupy:

Výstupem projektu je vytvořit jednotnou metodiku, která by určovala u všech typů přírodních foukaných izolací jejich sesedavost. Metodika bude tvořena na základě zkoušek sesedání vzorků foukané izolace při předem stanovených objemových hmotnostech zkoušeného vzorku v měřícím kvádru o rozměrech 0,25x0,25x1 metru. Na základě rázů pomocí příložného vibrátoru a vibračního stolu bude sestrojena křivka závislosti sedání při daném počtu rázů. Na základě stanovení této závislosti budou pak měřeny jednotlivé typy přírodních foukaných izolací o stanovených objemových hmotnostech.

- Předpokládáme provedení odpovídajícího množství zkoušek k stanovení křivky závislosti sedání a poté minimálně 5 zkoušek při různých objemových hmotnostech materiálu v měřícím kvádru.

Dalším výstupem projektu bude stanovení součinitele tepelné vodivosti směsi drcené slámy a celulózy pro foukané tepelné izolace. Součinitel tepelné vodivosti bude stanoven pro různé objemové hmotnosti. Výstupem bude také ověření závislosti hodnoty součinitele tepelné vodivosti na různém poměru drcené slámové směsi a celulózy. Pokud budou prokázány vhodné vlastnosti drcené slámy s celulózou, bude možné částečně nahradit současné řešení pomocí foukaných izolací na bázi celulózy. Zkouška bude provedena v klimakomoře Fakulty stavební a laboratoři automobilového klastru na VŠB-TU Ostrava. Měření tepelně technických parametrů bude provedeno na vzorku o rozměrech 0,5x0,5x0,1 m.

- Předpokládáme provedení 5 zkoušek stanovení součinitele tepelné vodivosti při různé poměru drcené slámové směsi s celulózou.

Dále bude provedena zkouška aplikace slámové drcené směsi do zkušebního vzorku obvodové konstrukce na bázi dřeva. Zkouška ověří vhodnost použití drcené slámy jako foukané tepelné izolace. Zkouška bude provedena při různé hrubosti (zrnitosti) drcené slámové směsi s celulózou, aby byla možnost určit použití této směsi do foukaných izolací obvodových konstrukcí objektů. Ověření vhodnosti aplikace drcené slámy bude provedeno v objektu výrobního závodu partnera projektu firmy CIUR a.s. Brandýs nad Labem.

- Předpokládáme provedení 3 zkoušek ukládání při různé hrubosti (zrnitosti) drcené slámové směsi s celulózou.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
44220,-40820,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)33000,-33000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11220,-7820,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady20000,-16320,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby4000,-14630,-
6. Cestovní náhrady11780,-8230,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-