Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/146
Název projektuEkologické hodnocení vod poklesových kotlin a sedimentačních nádrží Horního Slezska
ŘešitelČecháková Kateřina Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuÚzemí Horního Slezska patří k oblastem postiženým těžebním průmyslem. Díky těžbě černého uhlí a jeho následnému zpracování docházelo a stále dochází k akumulaci odpadů z těžby a k dalším negativním vlivům (poklesy, zvýšená prašnost, devastace přirozených ekosystémů atd.). Vznikaly zde sedimentační nádrže a zvodnělé poklesové kotliny. Tato stanoviště, resp. vody poklesových kotlin a sedimentačních nádrží vykazují různý stupeň salinity, způsobený jednak dotací důlních vod, jednak vlivem hlušiny, využité pro sanaci břehů. V území se vyskytují vody se síranovou i chloridovou salinitou. V současné době jsou k dispozici dílčí výsledky chemismu vod, byla provedena úvodní malakologická a botanická šetření. Z těchto výsledků vyplývá, že je nutné zaměřit se i na další složky ekosystémů hornické krajiny (poklesové kotliny a sedimentační nádrže), abiotické a biotické.

Hlavním cílem projektu je proto vyhodnocení vlivu salinity vod poklesových kotlin a sedimentačních nádrží na ekosystémy a jeho složky, typické pro hornickou krajinu Horního Slezska.

Výsledky budou cenným zdrojem dat pro sanační a rekultivační praxi, současně ale doplní data základního výzkumu. Výsledky budou publikovány v odborných vědeckých časopisech s IF.
Členové řešitelského týmuIng. Lucie Švecová
Ing. Kateřina Čecháková
doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Ing. Mariana Truchlá
Ing. Eliška Nožinová
Ing. Michaela Zaoralová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je studium závislosti abiotických a biotických složek vodního ekosystému poklesových kotlin a sedimentačních nádrží, včetně rozsivek na chemické a fyzikální parametry vod. Rozsivková analýza nebyla v území dosud řešena. Účelem projektu je celkový botanický a zoologický průzkum poklesových kotlin a sedimentačních nádrží pro zjištění ovlivnění druhů přítomnou salinitou ve vodách. Z výsledků bude možné ohodnotit území z hlediska diverzity druhů a relativní početnosti jedinců (stanovení populačních charakteristik jednotlivých druhů). Výsledky budou využity v rekultivační praxi. V současné době se vodní ekosystémy hornických krajin, jejich obnova a ochrana stojí v popředí zájmu jak výzkumníků, tak především odborníků rekultivační praxe a praxe v oblasti ochrany životního prostředí.
Dílčí cíle a výstupy:
Měřené parametry vod: pH, vodivost, vápník, hořčík, chloridy, sírany, dusičnany, dusitany, amonné ionty, Ncelk, TOC/DOC, Pcelk, RL/NL, Fe, Mn, Cd, Cu, Co, Cr, Ni, Pb.
Bioindikace pomocí rozsivkové analýzy.
Hodnocení druhové skladby rostlin, živočichů a fytocenologie vod v závislosti na chemických a fyzikálních faktorech.
Zhodnocení a porovnání zjištěných dat s již publikovanými daty.
Statistické zhodnocení – programy JUICE, TURBOWEG a CANOCO.
Publikování statisticky významných dat v odborném vědeckém WoS, (Scopus).

Zjištěná data a informace budou zpracována pro konkrétní využití v rekultivační praxi (cílená ochrana vod v území, využití vod v posthornické krajině), současně budou publikována a prezentována v odborném vědeckém tisku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia45000,-45000,-
3. Materiálové náklady93000,-102000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek57000,-68000,-
5. Služby80000,-40000,-
6. Cestovní náhrady44000,-73000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory37000,-37000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)14000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady370000,-
Uznané náklady370000,-
Celkem běžné finanční prostředky370000,-370000,-