Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/145
Název projektuNastroj pro HPC postaveny na Petriho Sítích
ŘešitelBöhm Stanislav Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. RNDr. Petr Jančar, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuŘešitelé navrhovaného projektu se podílejí na vývoji nástroje určeného pro
generování paralelních aplikací. Nástroj umožňuje vytváření paralelních programů
pro oblast High Performance Computing pomocí vysokoúrovňového modelu, založeném na barevných
Petriho sítích. Nástroj byl vyvíjen v roce 2012 v rámci grantu SP2012/127. Vyvoj nástroje byl
částečně podpořen s projektů GAČR P202/11/0340 a projekt MŠMT 1M0567.
V minulém roce započaly práce v oblasti profilování aplikací. Hlavním cílem je využít abstrakní model aplikace
pro zjednodušení a zpřesnění měření chování paralelních aplikací.
Další oblastí, ve které chceme využit abstrakní model je automatická formální verifkace programů vytvořených v našem nástroji.

Vybrané publikace související s předmětem výzkumu:
BÖHM, Stanislav; BĚHÁLEK, Marek; Kaira: Modelling and generation tool
based on Petri nets for parallel applications. UkSim 13th International
Conference on Computer Modelling and Simulation, 30 2011-april 1 2011, p.
403 –408. ISBN 978-1-61284-705-4
BÖHM, Stanislav; BĚHÁLEK, Marek; GARNCZARZ, Ondřej. Developing
parallel applications using Kaira. Digital Information Processing and
Communications. Volume 188 of Communications in Computer and
Information Science. Springer. 2011. p. 237-251.
BĚHÁLEK, Marek; BÖHM, Stanislav; KRÖMER, Pavel; ŠURKOVSKÝ,
Martin; MECA, Ondřej. Parallelization of ant colony optimization algorithm
using Kaira. 11th International Conference on Intelligent Systems Design and
Applications (ISDA 2011), Cordoba, Spain, 2011
Členové řešitelského týmuIng. Marek Běhálek, Ph.D.
Ing. Stanislav Böhm, Ph.D.
doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.
Bc. Jakub Dolba
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
Ing. Martin Kot, Ph.D.
Bc. Martin Kozubek
Ing. Ondřej Meca
Ing. Martin Šurkovský
Ing. Lukáš Tomaszek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavní výstupy projektu jsou:

- Implementovat vlastnosti uvedené v předmětu výzkumu
- V průběhu řešení předpokládáme publikace týkající se vyvíjeného software

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia120000,-120000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2200,-1679,-
5. Služby2000,-2867,-
6. Cestovní náhrady39000,-38654,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22600,-22600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady226000,-
Uznané náklady226000,-
Celkem běžné finanční prostředky226000,-226000,-