Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/141
Název projektuKomplexní vizualizace průběhu dopravní mikrosimulace, validace a verifikace navržené multiagentové architektury
ŘešitelVandrol Jan Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuModelování silničního provozu skýtá velký potenciál uplatnitelnosti. Simulacemi lze testovat nové myšlenky v oblasti řízení dopravy, z hlediska bezpečnosti a provozní efektivnosti validovat návrhy optimalizace prvků silniční infrastruktury, nebo verifikovat principy lokalizace a predikce kongescí. V důsledku nerovnoměrné plynulosti silničního provozu a častých kongescí je dopravními prostředky spalováno větší množství pohonných hmot, což vede k intenzivnějšímu vypouštění spalovacích zplodin. Těmito patogenními dopravními jevy je tedy ovlivňována nejen dopravní sféra jako taková, ale i socioekonomická a v neposlední řadě také životní prostředí.
S intenzivním rozvojem dopravního inženýrství a technologií, které jsou integrovány do vozidel, vozovek i v jejich okolí, rostou možnosti realtimového modelování dopravní mobility. Nad takovýmto modelem je pak možné založit predikční vrstvu, která je schopná v krátkém i delším časovém horizontu předvídat chování dopravních toků. Data generovaná dopravní infrastrukturou, nad kterými je možné model aktuální mobility tvořit, ovšem mohou mít různá geografická, časová nebo jiná omezení, či výpadky. Je tedy vhodné vyvíjet nástroje, které uměle dosimulují chybějící data, která pak mohou být asimilována s daty reálnými.
Tento projekt je zaměřen na modelování dopravní mobility na mikro úrovní, v silniční sítí vytvořené nad reálnými dopravními daty. K modelování bude využita vlastní, autory již navržená, architektura pro generický multiagentový systém, jenž plně implementuje standard FIPA. Bude vyvinuta aplikační logika, s cílem zajistit co nejrealističtější chování agentů při realizaci dopravní mikrosimulace. V rámci řešení tohoto projektu je tedy plánováno řešení mikrosimulace na rozsáhlejší silniční síti a implementace komplexních pravidel silničního provozu na dopravní komunikaci i mimo křižovatku.
Výsledky modelů se budou vizualizovat pomocí dedikovaných nástrojů. Výběr správné geovizualizační technologie je stále otevřený a bude záviset na jejich výkonosti nad daty, poskytovanými modely, jejich dostupnosti a otevřenosti kódu (open source/licencovaný) a další podporou specializovaných úloh pro geodata. Výsledek bude obsahovat základní funkce jako je například změna orientace v oblasti, proměnlivé měřítko, uživatelsky upravitelná symbologie, animace nebo vícenásobné pohledy na modelovanou situaci. Pro vhodné datové sady bude umožněno i dotazování na atributy jednotlivých prvků výstupu modelu. Bude existovat i možnost zobrazení agregovaných dat za delší období. Toto vše bude, pokud možno, zachovávat krok s výpočetním cyklem modelu a neustále zaručovat zobrazení nejaktuálnějších dat.
Samotná vizualizovaná simulace by měla pouze omezenou výpovědní hodnotu, protože by se dala hodnotit jen subjektivním způsobem na základě vizuálního vjemu. Je třeba tedy vytvořit mechanismus, generující na základě simulace data, skrze která bude možné simulaci vyhodnotit a vzniklé výsledky třeba dále statisticky zpracovat. Formát těchto dat bude inspirován formátem reálných dat, která jsou v dnešní době v rámci monitorování dopravní mobility již běžně zachycována. Tato dopravní data mají jistě časoprostorový charakter a práce s nimi není triviální. Bude tedy navržena a vytvořena datová struktura, založená na principech časoprostorových databází, do které budou generovaná data ukládána. Kvalita simulace bude stanovena na základě výsledků validace vygenerovaných dat s daty reálnými.
Posledním krokem plánovaného řešení projektu je se pokusit přidat do modelu další zdroje primárních dopravních dat, dokumentující mobilitu. Tedy zvolit vhodný typ těchto zdrojů, specifikovat jejich geografické rozložení a na základě toho je rozmístit do existující dopravní sítě. Simulovat data i z těchto nových, s možností jejich poskytnutí k dalšímu zpracování.
Členové řešitelského týmuIng. Michala Drozdová
Ing. Jan Plucar, Ph.D.
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ing. Jan Vandrol
Ing. Jan Vandrol
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- dopravní mikrosimulace na rozsáhlejší silniční síti
- implementace komplexních pravidel silničního provozu na dopravní komunikaci i mimo křižovatku
- srovnání dostupných geovizualizačních technologií použitelných pro vizualizace simulací
- vytvoření mechanismu, generujícího na základě simulace data, skrze která bude možné simulaci vyhodnotit
- navržení a vytvoření datové struktura, založené na principech časoprostorových databází, do které budou generovaná data ukládána
- vizualizace průběhu simulace, s integrovanými ovládacími prvky
- validace generovaných dat s daty reálnými
- formulace vizí a dalších směrů výzkumu vyplývajících z možností doposud vzniklých výsledků
- publikace článku v některém z renomovaných vědeckých časopisů – např. Journal of Advanced Transportation, Transportation, apod.
- publikace článků v národních recenzovaných časopisech – např. Geoscience engineering
- prezentování na mezinárodní konferenci zaměřené na dopravní modelování nebo multiagentní systémy
- prezentování na národní konferenci s geoinformatickou tématikou

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia56000,-54000,-
3. Materiálové náklady95000,-118000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek84000,-85000,-
5. Služby60000,-49000,-
6. Cestovní náhrady40000,-49000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory40000,-40000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)25000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady400000,-
Uznané náklady400000,-
Celkem běžné finanční prostředky400000,-400000,-