Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/140
Název projektuZhodnocení přístupů výpočtu napětí v heterogenním průřezu tunelového ostění
ŘešitelMohyla Marek Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuTento projekt navazuje na výsledky a závěry projektu (SP2012/133), v němž byla řešena problematika primárních ocelobetonových ostění podzemních děl. Předmětem výzkumu bylo stanovení vlivu ocelových prvků na průběh napětí v průřezu ostění.

V tomto projektu budou porovnávány dva nezávislé přístupy výpočtu stavu napětí v heterogenním průřezu primárního ostění s kruhovým příčným průřezem:

1/ První přístup bude založený na kombinaci analytické metody homogenizace průřezu (programu HOMO) a numerického výpočtového 2D modelu ocelobetonového ostění.

2/ Základem druhého přístupu bude numerický výpočtový 3D model, který na rozdíl od 2D modelu dovoluje zohlednit prostorové uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků v průřezu ostění.

Předmětem zkoumání bude zejména komparace výsledků uvedených přístupů:
- porovnání průběhu napětí v ocelových prvcích ostění,
- porovnání průběhů napětí v betonu,
- vliv použitých konstitutivních modelů primárního ostění na průběhy napětí v jednotlivých prvcích ostění (lineární model, Mohr-Coulombův model).

Při řešení této problematiky bude zohledněno:
- specifické zatížení konstrukce ostění, které je dané interakcí mezi horninovým prostředím a ostěním,
- heterogenní struktura ostění – beton, ocelové prvky a jejich prostorové uspořádání v průřezu ostění,
- proměnný stupeň vyztužení ostění,
- proměnné deformační parametry betonu v čase, na základě kterých bude simulována proměnná tuhost ostění jednotlivých izolovaných fází výstavby.

Tento projekt bude řešen pouze prostřednictvím matematických výpočetních modelů. Do vývoje napětí v reálných prvcích ostění vstupuje mnoho faktorů, které ovlivňují výsledné napětí, např.:
- parametry horninového prostředí,
- technologický postup realizace díla,
- tuhnutí betonu v čase,
- nepřesnosti při odečtu napětí v prvcích ostění,
- redistribuce napětí v prvcích ostění v průběhu času, které je závislé na probíhajícím tuhnutí betonu a proměnném deformačním zatížení od horninového masivu.

V závislosti na nekompletní znalosti uvedených faktorů je srovnání modelového stavu napětí s reálnými daty problematické. Pokud se podaří autorovi získat během řešení projektu kompletní informace o uvedených faktorech, bude provedena komparace modelových dat s reálnými hodnotami.

Členové řešitelského týmuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Ing. Tomáš Höchsmann
Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je:
- hlubší poznání redistribuce napětí v heterogenní struktuře primárního ostění,
- srovnání stavů napětí v jednotlivých prvcích primárního ocelobetonového ostění, stanovených dle uvedených dvou přístupů,
- verifikace prvního přístupu řešení stavu napětí, na základě které můžou být v dalším výzkumu prováděny složitější parametrické studie s využitím 2D modelu,
- vytvoření komparačních podkladů pro přepočet napětí v případě zjištění nezanedbatelných rozdílů v průběhu napětí stanovených pomocí uvedených dvou přístupů.

Harmonogram prací:
1/ (únor - březen) Příprava vstupních parametrů pro jednotlivé varianty modelů (Mohyla),
2/ (duben - květen) Tvorba 2D modelů v kombinaci s programem HOMO (Mohyla),
3/ (červen - červenec) Tvorba 3D modelů (Ďuriš, Mohyla),
4/ (srpen - listopad) Vyhodnocení získaných výsledků a jejich publikace (Ďuriš, Mohyla, Höchsmann).

Prezentace výsledků projektu:
Výsledky tohoto projektu budou prezentovány na tuzemských odborných konferencích a v odborných periodikách. Důraz bude kladen na publikování v hodnocených periodikách dle metodiky hodnocení VaV, např.: Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební.
Výsledky projektu budou využity při zpracování disertační práce Ing. M. Mohyly.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
34840,-34840,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)26000,-26000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8840,-8840,-
2. Stipendia4000,-4000,-
3. Materiálové náklady3760,-3660,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady6000,-6100,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory5400,-5400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady54000,-
Uznané náklady54000,-
Celkem běžné finanční prostředky54000,-54000,-