Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/139
Název projektuZvýšení spolehlivosti výsledků matematického modelování vlivu technické seizmicity v horninovém prostředí aplikováním metody LHS
ŘešitelPetřík Tomáš Ing.
Školitel projektudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuZaměření tohoto výzkumného projektu bude využití stochastického charakteru vstupních parametrů pro geotechnické modely, které budou zaměřeny na horninové prostředí zatížené technickou seizmicitou (dynamickým zatížením). Projekt tak bude částečně navazovat i na předcházející specifický výzkum SP2012/59.
Vstupní parametry do matematických modelů geotechnických úloh v současné době nejčastěji vycházejí z jedné hodnoty pro každý vstupní parametr. Avšak vstupní parametry horninového prostředí nejsou vždy, vzhledem ke komplikovanosti a různorodosti horninového prostředí, které je odlišné jak v prostoru (např. geologické rozhraní zemin) tak i v čase (např. konsolidace zemin), zcela jednoznačné. Proto nemusejí být předpovídané výsledky matematických modelů, které jsou založeny pouze na jedné hodnotě vstupních parametrů, zcela relevantní a mohou vést k chybným závěrům pro řešení dané situace. Při aplikaci Stochastických metod modelování, u kterých se vychází z předpokladů náhodného charakteru vstupních parametrů, dochází ke zvýšení spolehlivosti matematického modelování. V projektu bude využívána metoda „Latin Hypercube Sampling“ (LHS), se kterou se zaměříme především na přetvárné a pevnostní vlastnosti horninového prostředí vstupujících do matematických modelů zatížených dynamickým zatížením. Na základě těchto modelů lze tedy stanovit rozmezí, v jakém se budou výsledné hodnoty amplitudy rychlosti kmitání horninového prostředí s určitou pravděpodobností pohybovat.
Členové řešitelského týmudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Ing. Tomáš Petřík
Ing. Aleš Vojkovský
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je aplikace simulační metody LHS pro analýzu vstupních parametrů matematických modelů vystavených dynamickému zatížení a odpovídající stochastická analýza útlumových křivek.
Výsledky specifického výzkumu budou použity pro zpracování disertační práce Ing. Tomáše Petříka.
Publikování výsledků výzkumu bude s důrazem na recenzované periodikum (např. Sborník vědeckých prací VŠB – TUO, řada stavební).

Přibližný časový harmonogram:
Leden - Únor 2013
Generace vstupních parametrů modelů pomocí metody LHS
Březen - Duben 2013
Příprava matematických modelu dynamické odezvy
Květen - Červen 2013
Analýza výsledků mat. modelů
Červenec - Listopad 2013
Publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8500,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady8000,-7870,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady7900,-8030,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6600,-6600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady66000,-
Uznané náklady66000,-
Celkem běžné finanční prostředky66000,-66000,-