Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/137
Název projektuSpolehlivost distribučních sítí s alternativními zdroji energie
ŘešitelGoňo Radomír prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Jiří Gurecký<br /> prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.<br /> prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.<br /> doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.<br /> doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec<br /> prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt bude řešit aktuální problematiku alternativních zdrojů energie, která souvisí s připojováním do distribuční sítě. Dynamický rozvoj výstavby těchto zdrojů z posledních let vede ke zvýšení zpětných vlivů a z hlediska regulace výkonu může dojít až k nestabilitě elektrizační soustavy. Další rozšiřování větrných a solárních systémů musí být spojeno s optimalizací jejich řízení, akumulací energie a napojení na síť.
Předmětem výzkumu je omezení negativních dopadů variability toku výkonu vyvedeného do elektrizační soustavy, které povede ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny. Z hlediska připojení na elektrizační soustavu je nutno optimalizovat ztráty, zkratové a napěťové poměry. Z provozního hlediska je nutno zjišťovat stav elektrických zařízení a rovněž analyzovat databázi poruch a závad, která povede k optimalizaci údržby zařízení distribuční sítě.
Projekt se bude zabývat rovněž "inteligentním provozem" distribuční sítě, tzn. nejen řízením zdrojů, ale i spotřeby. Bude zkoumán vliv nabíjecích stanic elektromobilů na elektrickou síť z hlediska akumulace energie.
Další částí projektu je analýza alternativních zdrojů tepla a to využití tepelných čerpadel a energie biomasy v kogeneraci. Tyto zdroje mají možnost částečné akumulace, takže mohou přispět k vyrovnání odběrového diagramu.
Výzkum v oblasti vodíkových technologií jako čistého zdroje energie se zaměří na elektrolýzu a nízkoteplotní palivové články využívající vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Bednář
Ing. Petr Bernat, Ph.D.
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Ing. Petr Hawliczek
Ing. Vít Houdek
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Ing. Jiří Janša
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Ing. Oliver Marcinčin
Ing. Robin Maralík
doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Ing. Tomáš Mozdřeň
Ing. Zbyněk Richtr
Ing. Petr Rozehnal
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Bc. Jan Šerjeník
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Martin Slivka
Ing. Martin Smoček
Ing. Michal Špaček
Ing. Jan Šrámek
Ing. Jan Unger
Ing. Jan Vaculík
Bc. Jiří Vodný
Ing. Petr Zach
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výzkum možností většího využití energie z alternativních zdrojů energie z hlediska řízení a napojení na distribuční síť tak, aby nedošlo ke snížení spolehlivosti dodávky elektrické a tepelné energie a k narušení stability energetické soustavy.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.

Postup řešení:
Při řešení projektu bude využito znalostní studentů, vědeckých a akademických pracovníků katedry elektroenergetiky a katedry informatiky.
Na vytvořeném modelu vybrané oblasti sítě bude provedena její optimalizace s ohledem na možnost připojení alternativních zdrojů a minimalizaci ztrát.
Bude provedena úprava software pro vyhodnocování dat o poruchách zařízení a výpadcích dodávky elektrické energie a aktualizovány spolehlivostní parametry zařízení distribučních sítí za příslušné období sledování.
Studenti budou v rámci alternativních zdrojů energie zkoumat provoz tepelných čerpadel, fotovoltaických systémů, věterných elektráren, kogeneračních zdrojů na biomasu a palivových článků. Současně s tím se bude zkoumat problematika akumulace energie a filtrace rušení těchto zdrojů pro jejich bezproblémové připojení do elektrizační soustavy.

Časový harmonogram:
04/2013 Příprava modelů sítě, modelování provozních stavů
05/2013 Vyhodnocení poruchových dat za 2012; návrh metodiky na stanovení optimální údržby sítí vvn 110 kV, návrh metodiky na zjišťování stavu elektrických strojů06/2013 Rozbor technických ztrát u hraničních vedení přenosové soustavy ČR, výpočty zkratových poměrů v průmyslové síti
07/2013 Vyvedení výkonu větrného parku
09/2013 Analýza vlivu nabíjecích stanic elektromobilů na elektrickou síť
10/2013 Vyhodnocení poruchových dat za 1. pololetí 2013; využití biomasy pro kogeneraci
11/2013 Návratnost tepelných čerpadel; nízkonapěťový napájecí zdroj na principu termočlánků
12/2013 Návrh na úpravy systému údržby konkrétního prvku; realizace systému pro akumulaci energie pomocí palivových článků

Předpokládané výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být jeho výstupy použity jako základ pro podrobnější zpracování v celostátních projektech. Konkrétní výsledky budou prezentovány v diplomových a disertačních pracích, publikacích na Web of Science a na IEEE Xplore. V rámci mezinárodní spolupráce se studenti zúčastní odborné exkurze.

Poměru cena/výkon vypočtený na základě odhadu počtu bodů "zaměstnanců a školitelů" řešitelského týmu v RIV 2012: 850 000 Kč / 2 584 bodů = 329 Kč / bod

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia210000,-210000,-
3. Materiálové náklady100000,-117287,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek130000,-115869,-
5. Služby65000,-65418,-
6. Cestovní náhrady206400,-202826,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory85000,-85000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady850000,-
Uznané náklady850000,-
Celkem běžné finanční prostředky850000,-850000,-