Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/134
Název projektuNávrh a realizace datového rozhraní mezi systémem Fluent
ŘešitelŠtolba Miroslav Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuSimulační modely realizované v prostředí systému Fluent mají pouze omezenou možnost prostorové vizualizace výsledků. Pro správnou interpretaci modelových dat je zapotřebí zasazení prostorového (Fluent) modelu do konkrétní povrchové i podpovrchové situace s využitím plné podpory práce s 3D virtuální scénou. Na pracovišti řešitele jsou dlouhodobé zkušenosti s vizualizací důlního i technologického prostředí.

1. Analýza datových zdrojů (I/2013)
2. Návrh datového modelu a algoritmů zpracování (II-III/2013)
3. Realizace programového modulu a verifikace jeho chování (III-VIII/2013)
4. Návrh a realizace zkušební virtuální scény s modelovými daty (VII-XI/2013)
5. Zpracování dokumentace pro rutinní využití modulu (XI-XII/2013)
Členové řešitelského týmudoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Ing. Vladimír Kohut
Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Ing. Miroslav Štolba
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem řešení projektu bude návrh a realizace nadstavby informačního systému, který realizuje postprocesing modelových dat ze systému Fluent tak, aby jej bylo možno integrovat do virtuální scény. Vizualizace modelových dat v reálném prostředí usnadní interpretaci těchto dat.

1. Programový modul realizující datové rozhraní
2. Zpracovaná část disertační práce
3. Publikace splňující bodovaná kritéria RIV (konference SGEM, časopis GSE, konference Hornická Příbram, časopis Automa, konference ICCC)
4. Prezentace dílčích výsledků na Semináři ASŘ

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia18000,-18000,-
3. Materiálové náklady95000,-87000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek108000,-83000,-
5. Služby59000,-83000,-
6. Cestovní náhrady10000,-20000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory34000,-34000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)16000,-15000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady340000,-
Uznané náklady340000,-
Celkem běžné finanční prostředky340000,-340000,-