Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/132
Název projektuPředpjaté průmyslové podlahy
ŘešitelMynarčík Petr Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuBetonové průmyslové podlahy musí splňovat řadu velmi specifických požadavků – mimo jiné přiměřenou rovinatost, omezený vznik trhlin a především odolnost vůči zatížení vlivem provozu. Případné nedodržení daných kritérií a následná porucha podlahové konstrukce, by měla za následek nejen problematickou sanaci, ale také odstavení provozu a vznik neplánovaných finančně náročných odstávek. V současnosti se začíná úspěšně dařit snižovat riziko vzniku poruchy využitím předpjatých betonových podlah. Vnesením vnějšího tlakového zatížení do konstrukce je zaručeno, že tahová napětí způsobená zatížením průmyslové podlahy nepřekročí tahovou únosnost betonu. Předpjaté betonové podlahy rovněž umožňují realizovat rozsáhlé bezespáré užitné plochy a tím eliminovat nutnost tvorby dilatačních spár, které jsou často epicentrem vzniku poruchy.

Tento výzkumný projekt je zaměřen na experimentální analýzu využití alternativního způsobu předpjetí – metodou elektroohřevu výztuže. Metoda je založena na principu tepelné roztažnosti materiálu. Elektrický proud, procházející prutem betonářské výztuže, jej zahřívá a prut se vlivem teploty roztahuje. Při přerušení průchodu proudu prut začne chladnout a opět se zkracovat. Zamezením zkracování prutu při procesu chladnutí – vneseme do výztuže napětí, které můžeme následně využít pro předpjetí betonu.


V roce 2013 je plánovaný záběr výzkumu zaměřen na vývoj a konstrukci elektrického odporového předpínacího systému a následnou analýzu aplikace metody elektroohřevu výztuže na zkušebních prvcích. Experimentální měření budou prováděny v laboratořích FAST VŠB-TU Ostrava. Pro účely výzkumu bude nutno zakoupit transformátor pro odporové zahřívání výztuže, snímací zařízení pro měření a záznam teploty, materiál na výrobu zkušebních prvků (betonářská výztuž a komponenty pro výrobu čerstvého betonu), bednění.

V případě příznivých výsledků experimentů bude zažádáno o registraci elektrického odporového předpínacího systému jako funkční vzorek, čemuž bude podřízena i následná publikační činnost.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Ing. Kristýna Klajmonová
Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)• Experimentální analýza metody předpjetí výztuže elektroohřevem a možnosti aplikace

• Vývoj a konstrukce funkčního vzorku – elektrický odporový předpínací systém - pokud budou splněny podmínky

• Publikování výsledků výzkumu formou příspěvku ve Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

• Publikování výsledků formou článku v recenzovaném časopise

• Aktivní účast nebo zaslání příspěvku do sborníku odborných konferencí:

Plánované konference:
YOUNG SCIENTIST 2013, Košice
STRUCTURA 2013, Ostrava
BETONÁŘSKÉ DNY 2013, Hradec Králové


• Využití výsledků při zpracování disertační práce Ing. Petra Mynarčíka

Harmonogram:

2-4/2013 – návrh a konstrukce elektrického odporového předpínacího systému
4-8/2013 – výroba a laboratorní zkoušení zkušebních předpjatých prvků
8-9/2013 – hodnocení výsledků
9-12/2013 – publikační činnost, aktivní účast na konferencích

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia29000,-29000,-
3. Materiálové náklady20000,-14150,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek42300,-8820,-
5. Služby15000,-43080,-
6. Cestovní náhrady4000,-15250,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady130000,-
Uznané náklady130000,-
Celkem běžné finanční prostředky130000,-130000,-