Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/131
Název projektuPolotuhé spřažení dřevo-betonových nosníků, pomocí ocelových plechů a konvexních hřebíků
ŘešitelAgel Petr Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuDřevěné konstrukce se těší mezi stavebníky stále větší oblibě. Rodinné domy z materiálů na bázi dřeva jsou dnes již běžné. Vývoj dřevostaveb v ČR bude pravděpodobně směřovat k využití dřevěných konstrukcí také pro občanskou výstavbu, kde jsou požadovány větší rozpony oproti bytové výstavbě. Z toho důvodu budou na dřevěné konstrukce kladeny nové nároky.
U vodorovných stropních a střešních konstrukcí je kladen důraz na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost, únosnost, tuhost a omezení kmitání.
V některých případech již prvky z rostlého dřevo nemohou dostačovat svými vlastnostmi výše zmíněným nárokům. Jednou z možností je využít spojení dřeva s dalším stavebním materiálem (betonem) a vytvořit tak kompozit, který využívá přednosti obou materiálů.
Kompozitní prvky z dřevo-betonu, využívají dobré pevnosti betonu v tlaku a dřevěného prvku v tahu. Pro výslednou únosnost a tuhost kompozitního dřevo-betonového prvku je rozhodující kvalita vzájemného spojení betonového a dřevěného prvku. Jako spojovací článek mezi betonovou deskou a dřevěným trámem jsou dnes využívány různé varianty spojení (např. hřebíky, vruty, kolíky, lišty, atd.)
Jednou z možností spojení by mohly být také ocelové perforované desky a konvexní hřebíky. K výhodám využití tohoto spoje patří rychlost aplikace, možnost kontroly spoje v čase, ekonomická výhodnost, dobrá dostupnost materiálů i znalost technologií. Jedná se o spoj použitelný pro staticky namáhané konstrukce.
Oba prvky spoje tzn. ocelové perforované plechy i konvexní hřebíky jsou běžně dodávané komerční výrobky. Inovativní je však jejich použití pro spřažení betonové desky a dřevěného trámu. Tento způsob využití spojovacích prostředků není běžný (není popsán v technických listech výrobce) a je potřeba pro něj stanovit metodiku.
Členové řešitelského týmuIng. Petr Agel
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Ing. arch. Ing. Jan Fridrich
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je ověřit chování spřažení betonové desky a dřevěného nosníku pomocí ocelových styčníkových desek a konvexních hřebíků, na šesti vzorcích o rozměrech 6x1,2 m se dvěma nosníky (TT panel).

 Ověření tuhosti spojení laboratorními testy na reálných vzorcích
 Porovnání výsledků laboratorních testů s výsledky ručního výpočtu
 Publikace výsledků na odborné konferenci
 Publikace výsledků v recenzovaném časopise
 Začlenění výsledků do tezí disertační prácePro dosažení zvolených cílů bude nutná analýza spojení dřevěného prvku a betonu.
Dalším krokem bude navržení zkušebních těles a postup zkoušení. Bude potřeba vyrobit jednotlivé vzorky a po domluvě provést jejich testování ve zkušebních laboratořích TZÚS. Na základě testů prvků, budou navrženy metody výpočtu.

Přibližný časový plán

únor – březen – projektová dokumentace vzorků
březen – duben – předběžný výpočet únosnosti
duben – květen – výroba vzorků
červen – červenec – provedení zkoušek na vzorcích
srpen – září - vyhodnocení výsledků, stanovení tuhosti a únosnosti spřažení dřevo-betonového kompozitního prvku
říjen – prosinec – publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9380,-9380,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7000,-7000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2380,-2380,-
2. Stipendia31000,-31000,-
3. Materiálové náklady29100,-27300,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek4000,-3260,-
5. Služby24320,-17450,-
6. Cestovní náhrady3000,-12410,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11200,-11200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady112000,-
Uznané náklady112000,-
Celkem běžné finanční prostředky112000,-112000,-