Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/130
Název projektuTepelně technická problematika konstrukcí dřevostaveb s návaznosti na výpočetní software
ŘešitelKučerová Lucie Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému

Prudký nárůst cen za energie a nezmenšující se znečištění ovzduší jsou smutnou charakteristikou dnešní doby. Proto rozvoj ekologické výstavby, do které právě spadají dřevostavby, jsou s efektivním využitím obnovitelných zdrojů energií dobrou alternativou, jak tento dopad na planetu zmenšit.

Rozvoj dřevostaveb v posledních letech zažívá velký rozmach. Stále více se jejich kladné vlastnosti dostávají do povědomí potencionálních investorů. Díky tomu jsou vyvíjeny nové technologie výstavby a zkoušeny stále nové materiály na bázi dřeva.

Zvýšení cen energií zapříčinilo vznik nových domů v nízkoenergetických a pasivních standardech. Neustálý posun výše zaznamenávají i tepelně izolační materiály a technická zařízení staveb jako větrání, rekuperace, solární a fotovoltaické systémy. Všechny tyto materiály i technologie se musí řídit dle normy, která zpřísnila tepelně technické požadavky. A proto došlo jak k propracovanějším skladbám jednotlivých konstrukcí, tak k používání kvalitnějších materiálů. Ne vždy ale deklarované vlastnosti materiálů či projektanty navržené konstrukce jsou v souladu s vypočtenými hodnotami.
V praxi často dochází k návrhu nepromyšlených skladeb konstrukcí či neodborným montážím jednotlivých částí dřevostaveb, což může mít za následek zvýšení tepelných ztrát objektu, narušení mikroklimatu uvnitř budovy, ale také nepříznivé ovlivňování životnosti jednotlivých konstrukčních celků, z čehož vyplývá, že bychom se měli těmito problémy významně zabývat.

b) Metodologie výzkumného projektu

V rámci výzkumu bychom se chtěli věnovat dřevostavbám, jelikož jejich popularita ukazuje vzrůstající tendenci a jejich pozitivní vlastnosti se dostávají stále více do všeobecného povědomí.
Cílem projektu je určení tepelně technických vlastností na již realizovaných 3-5 dřevostavbách a následné porovnání naměřených výsledků s hodnotami, které budou nasimulovány pomocí výpočtových software Wufi 1D a 2D, Ansys, Teplo 2011, Area 2011. Významně nám také pomůže sledování průběhu teplot pomocí čidel, které jsou již zabudovány v experimentálním domě v prostorách Fakulty stavební. Všechna měření jsou nutná provádět v zimním období, kdy je zajištěn velký tepelný spád a tím dosáhneme korektních výsledných hodnot.

V závěru výzkumu budou vyhodnoceny charakteristiky všech měřených staveb, definovány vady a následně vyhodnocen jejich vliv na tepelně technické vlastnosti celého objektu. Významným přínosem také bude návrh postupu projektování staveb, díky kterému bude zajištěna vysoká kvalita vnitřního prostředí.
Členové řešitelského týmuIng. Marcela Černíková, Ph.D.
Ing. Barbora Hrubá, Ph.D.
Ing. Lucie Kučerová
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)a) Stručný popis předpokládaných výsledků:

Cílem projektu je porovnání a vyhodnocení tepelně technických vlastnosti realizovaných dřevostaveb s jejich tepelně technickými vlastnostmi idealizovanými pomocí výpočtových software. Vzhledem k tomu, že oblast výzkumu zasahuje do témat všech tří disertačních prací, budou data získána měřením pro tento účel využita.

b) Předpokládané výstupy:

- 1x článek ve sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v roce 2013.
- 1x publikace v tuzemském časopise.
- 1-2 příspěvky na odborné konferenci.
- Podklady pro disertační práci Ing. Lucie Kučerové, Ing. Barbory Hrubé a Ing. Marcely Černíkové.

c) Postup řešení:

1. Definice problému.
2. Vyhledání vhodných objektů pro měření.
3. Samotné provádění měření na vybraných objektech.
4. Modelování řešených konstrukcí za pomocí software.
5. Vyhodnocení měření a navržení závěrů.

d) Časový harmonogram:

leden 2012
- Příprava a realizace výzkumného projektu.
- Koncepce řešení.
- Rozdělení úkolů v projektovém týmu.
- Podrobný plán řešení.

únor - září 2012
- provedení výpočtů několika vybraných objektů za použití software:
- Wufi 1D;
- Wufi 2D;
- Ansys;
- Teplo 2011;
- Area 2011;
- provedení ověřovacího měření vybraných objektů;
- následné přepočítání výsledků s doplněním naměřených hodnot;


říjen 2012
- vyhodnocení získaných dat
- celková bilance

listopad - prosinec 2012
- příprava a realizace závěrečné zprávy

e) základní literatura v rámci výzkumného projektu:

-ČSN 730540-2. Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

-KOLB, Josef. Dřevovstavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 3. vyd. Praha: Grada 2011, 320 s. ISBN 978-80-247-4071-3.

-ŠUBRT Roman a kol. Tepelné mosty. 1. Vyd. Praha: Grada 2011, 224 s. ISBN 978-80-247-4059-1.

-VAVERKA, Jiří. HAVÍŘOVÁ, Zdeňka. JINDRÁK, Miroslav a kol. Dřevostavby pro bydlení. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 376 s. ISBN 978-80-247-2205-4.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia54000,-54000,-
3. Materiálové náklady0,-2810,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby20000,-3390,-
6. Cestovní náhrady27300,-41100,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-