Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/127
Název projektuBiotické napadení fasád po provedení dodatečného zateplení budov
ŘešitelStrnadlová Barbora Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt se zabývá vlivem dodatečného zateplení na výskytu biotického napadení fasád z exteriérové strany hlavně v Moravskoslezském kraji.

V posledních dvaceti letech dochází k renovaci bytových domů. U panelových bytových domů bylo podle Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR – PanelSCAN 2009 do konce roku 2008 opravami dotčeno 55 % (str. 19) této zástavby. Hlavně v posledních letech je významnou součástí tzv. ‚Revitalizace‘ obytných budov provádění zateplení jejich obvodového pláště. Postupem času bývá na dodatečně zateplených fasádách pozorován výskyt jejich biotického napadení z exteriérové strany.
S touto problematikou je spojeno množství nezodpovězených otázek nejen o struktuře tohoto biotického napadení, vlivu biotického napadení na skladbu jím napadených konstrukcí a o způsobu opravy a ochrany napadených konstrukcí.
Členové řešitelského týmuIng. Barbora Hrubá, Ph.D.
Ing. Markéta Černá, Ph.D.
Ing. Lucie Kučerová
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Ing. Barbora Strnadlová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je zmapování vybraného vzorku panelových staveb opatřených dodatečnou konstrukcí zateplovacího systému (dle ETICS) a rozbor biotického napadení fasád po provedení dodatečného zateplení budov.

Nejprve bude provedeno zmapování výskytu budov s biotickým osídlením exteriérové strany dodatečně zateplených fasád v terénu a souběžně lokalizace nejčastějšího výskytu napadených oblastí na fasádách, jehož výsledkem bude také určení vybraného vzorku zkoumaných panelových staveb a upřesnění vstupních údajů do dotazníků.
Následně bude vypracován dotazník specifikující všemožné podmínky výskytu biotického osídlení exteriérové strany dodatečně zateplených fasád, který bude vyplňován při odběrech jednotlivých vzorků bioticky napadených fasád z exteriérové strany.
Laboratorně bude ve vzorcích určeno zastoupení jednotlivých organismů a složek, což bude provedeno odbornou laboratoří formou služby.
V závěrečném výstupu bude podrobně rozebráno složení biotického osídlení a výskyt biotického osídlení včetně vlivu biotického napadení na skladbu jím napadených konstrukcí.

Hodnotitelným výsledkem projektu budou:
- min. 1 příspěvek na tuzemských konferencích se sborníkem hodnoceným dle metodiky hodnocení VaV ČR,
- min. 1 článek v některých z českých recenzovaných časopisů (Jrec), článek v periodiku hodnoceném dle metodiky hodnocení VaV ČR,
- 1 článek do časopisu s IF (příprava konceptu) nebo SCOPUS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
46900,-46900,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)35000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11900,-11900,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady8000,-13270,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby29100,-3530,-
6. Cestovní náhrady15000,-35300,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11000,-11000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-