Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2013/24Vebr Lukáš Ing.Porovnání modelů a zásob ložiska uhlí vytvořených s využitím klasických metod geostatistiky a metod podmíněné stochastické simulace20132013370000,-
SP2013/134Štolba Miroslav Ing.Návrh a realizace datového rozhraní mezi systémem Fluent20132013340000,-
SP2013/141Vandrol Jan Ing.Komplexní vizualizace průběhu dopravní mikrosimulace, validace a verifikace navržené multiagentové architektury20132013400000,-
SP2013/146Čecháková Kateřina Ing.Ekologické hodnocení vod poklesových kotlin a sedimentačních nádrží Horního Slezska 20132013370000,-
SP2013/181Špakovská Kateřina Ing. Bc.Biologická degradace odpadních kalů s vysokým obsahem organických polutantů pomocí vybraných bakteriálních kmenů izolovaných z původního mikrobiálního konsorcia20132013360000,-
SP2013/206Pjurová Barbora Ing.Ekotoxicita nanočástic a odpadů z báňské činnosti20132013400000,-
SP2013/216Foitová Dernerová Pavla Ing.Výzkum využití těžebního odpadu na vybraných lokalitách20132013380000,-
SP2013/218Seidl Miroslav Ing., Ph.D.Vliv vývoje cen energií při změně energetického mixu a důsledky těchto změn ve struktuře a objemu exploatace nerostných surovin v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. 20132013440000,-
SP2013/33Jurco Tomáš Ing.Studie možností využití inteligentních senzorů, standardů pro middleware a EPCIS v prostředí těžby, dopravy a zpracování nerostných surovin20132013390000,-
SP2013/34Molčák Vlastimil Ing.Hodnocení porušování pevného nadloží exploatované sloje a geofyzikální monitoring sledování změn geofyzikální charakteristiky horninového prostředí20132013370000,-
SP2013/36Pavluš Ján Ing.Vývoj hlubokomořské sedimentace v oblasti vnějších Západních Karpat a její vliv na ukládání rozptýlené organické hmoty 20132013370000,-
SP2013/60Nadkanská Hana Ing.Studium plynů a mechanismus jejich vzniku při likvidaci odpadů v průběhu pomalého termického rozkladu v poloprovozních podmínkách. 20132013350000,-
SP2013/73Korandová Beáta Ing., Ph.D.Nové způsoby zneškodňování prachu postřikem v hornictví20132013380000,-
SP2013/90Závada Filip Ing.Tvorba detailního modelu kvazigeoidu na severovýchodní Moravě a ve Slezsku20132013380000,-
SP2013/103Matúšková Veronika Ing.Výzkum možnosti aplikace úpravnických procesů a membránových technologií při úpravě průmyslových vod.20132013360000,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2013/10Seidlerová Jana prof. Ing., CSc.Studium hodnocení a recyklace nebezpečných odpadů20132013119500,-
SP2013/14Blahůšková Veronika Ing., Ph.D.Technologie pro preventivní údržbu teplosměnných ploch energetických zařízení za provozu20132013198000,-
SP2013/17Tomčík Petr doc. Ing., Ph.D.Experimentální studium vlastností vybraných komponentů pro ekologicky šetrnou individuální dopravu20132013262000,-
SP2013/19Samolejová Andrea doc. Ing., Ph.D.Zlepšovací návrhy a inkrementální inovace v hutních a spolupracujících podnicích20132013287593,-
SP2013/29Zimný Ondřej Ing., Ph.D.Využití umělých neuronových sítí pro predikci výskytu vnitřních necelistvostí ve vývalcích z Cr-Mo ocelí a k predikci elektrických a optických vlastností skel založených na bázi Sb2O3.20132013235000,-
SP2013/37Pánek Petr doc. Ing., CSc.Optimalizace chemických procesů vedoucích k zhodnocení průmyslových odpadů při jejich sanaci20132013262000,-
SP2013/38Vykydal David Ing., Ph.D.Možnosti zvyšování schopnosti organizací plnit požadavky zainteresovaných stran.20132013262000,-
SP2013/41Dobrovská Jana prof. Ing., CSc.Heterogenní katalýza a reologie vybraných anorganických systémů20132013287593,-
SP2013/49Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Aplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích201320131500000,-
SP2013/53Vlček Jozef doc. Ing., Ph.D.Systémová opatření pro snížení energetické náročnosti průmyslových technologií20132013287594,-
SP2013/56Praus Petr prof. Ing., Ph.D.Nanokompozitní materiály na bázi fylosilikátů20132013262000,-
SP2013/57Vodárek Vlastimil prof. Ing., CSc.Rozvoj metodiky prozařovací elektronové mikroskopie20132013235000,-
SP2013/62Lichý Petr doc. Ing., Ph.D.Vývoj nové technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin a výzkum termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí20132013262000,-
SP2013/64Sojka Jaroslav prof. Dr. Ing.Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství201320131500000,-
SP2013/74Tokarčíková Michaela Ing., Ph.D.Vlastnosti kompozitních materiálů20132013100000,-
SP2013/78Kupková Jana Ing., Ph.D.Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich aplikace v polymerních a keramických nanokompozitech20132013200000,-
SP2013/95Jančík Petr doc. Ing., Ph.D.Výzkum vertikálních profilů charakteristik přízemní vrstvy atmosféry20132013262000,-
SP2013/96Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"20132013110720,-
SP2013/97Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Recyklace druhotných surovin20132013235000,-
SP2013/111Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Studium deformačního chování vybraných typů materiálů s využitím laboratorních fyzikálních simulací procesů tváření 20132013262000,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2013/164Ševčíková Xenie Ing., Ph.D.Progresivní vývoj metodik dispergace a vytváření submikroskopických antikorozních soustav, studium mechanických vlastností svarového spoje austenitické a martenzitické oceli, vysokouhlíkových návarů. 20132013170000,-
SP2013/175Žídek Martin Ing., Ph.D.Variabilní řešení způsobu optimalizace kontaktních úloh funkčních prvků dopravních zařízení na fyzickém a simulačním DEM modelu partikulárních látek20132013400000,-
SP2013/210Kubín Tomáš Ing., Ph.D.Vývoj modulárního stroje pro výzkum v oblasti renovačních zařízení.20132013257000,-
SP2013/212Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Výzkum přenosu tepla a proudění v experimentálních energetických systémech201320131237000,-
SP2013/214Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Vývoj laboratorního zkušebního zařízení pro termické procesy201320131100000,-
SP2013/4Havlík Jiří doc. Ing., Ph.D.Zkoušky ozubených kol na zkušebních okruzích20132013109000,-
SP2013/13Němček Miloš prof. Dr. Ing.Zkoušky ozubených kol na uzavřených zkušebních okruzích20132013100000,-
SP2013/18Učeň Oldřich Ing., Ph.D.Testování nových konstrukčních uzlů rengentransparentních fixátorů nestabilních zlomenin2013201378000,-
SP2013/25Hrabovský Leopold doc. Ing., Ph.D.Výzkum realizace sklápění a vývoj řízení zdvihového mechanismu jeřábu derikového typu 2013201349000,-
SP2013/30Fries Jiří doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj měřících postupů a ověřování materiálových vlastností vybraných technologií v inženýrské praxi20132013339000,-
SP2013/220Koloničný Jan Ing., Ph.D.Vývoj a analýzy energetických systémů201320131202000,-
SP2013/40Široký Jaromír Ing., Ph.D.Výzkum systému testování činnosti a reakcí obsluhy drážního vozidla20132013143000,-
SP2013/46Tomeček František Ing.Výzkum a vývoj chladicího prvku, pro zařízení na indikaci hypotermie2013201395000,-
SP2013/55Teichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti klasických i nekonvenčních modelovacích a optimalizačních přístupů pro potřeby zvýšení efektivity dopravních a logistických obslužných systémů20132013170000,-
SP2013/58Žurovec David Ing., Ph.D.Studie procesů vysoce abrazivních materiálů2013201388000,-
SP2013/61Slíva Aleš prof. Ing., Ph.D.Rozvoj experimentální základny pro základní výzkum v oblasti vibrační dopravy20132013151000,-
SP2013/63Čada Radek prof. Ing., CSc.Optimalizace technologií plošného a objemového tváření20132013116000,-
SP2013/81Martinec František doc. Ing., CSc.Výzkum možností malého UAV pro vyhledávání osob v krajině20132013113000,-
SP2013/85Wagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.Pokročilé metody a technologie v oblasti automatického řízení a technické diagnostiky 201320131083000,-
SP2013/86Krys Václav Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj subsystémů průmyslových a servisních robotů201320131290000,-
SP2013/98Petrů Jana prof. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.Produktivní obrábění materiálů201320131132000,-
SP2013/101Schwarz Drahomír doc. Ing., CSc.Hodnocení vlastností svarových spojů nízkolegovaných ocelí pro energetiku; Studium vlastností návarů s vloženými zrny karbidu wolframu 20132013130000,-
SP2013/105Dobeš Josef Ing.Experimentální modelování aerodynamických jevů20132013381000,-

Ekonomická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2013/126Sucháček Jan prof. Ing., Ph.D.Mediální obraz regionů v České republice: kvantitativní a kvalitativní aspekty a souvislosti20132013300000,-
SP2013/143Papalová Marcela Ing., Ph.D.Využívání nástrojů strategického řízení v malých a středních podnicích v Moravskoslezském kraji 20132013280000,-
SP2013/148Zapletal František doc. Mgr. Ing., Ph.D.Modelování a analýza chování průmyslové firmy maximalizující celkovou marži v závislosti na změně podmínek v oblasti emisních povolenek20132013302480,-
SP2013/173Franek Jiří Ing., Ph.D.Aplikace dekompozičních vícekriteriálních metod MADM v oblasti podnikové ekonomiky a managementu20132013519000,-
SP2013/176Macek Rudolf Ing.Dopad korporatívneho zdanenia na vybrané sektory ČR20132013310000,-
SP2013/179Kappel Stanislav Ing., Ph.D.Interakce monetární a fiskální politiky v kontextu teorie her v zemích Visegradské skupiny20132013240000,-
SP2013/197Hodulová Jana Ing., Ph.D.Vliv typologie na spotřebitelské chování na trhu nákupních produktů20132013260000,-
SP2013/3Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.Simulace finančních veličin s využitím Lévyho modelů20132013670000,-
SP2013/21Jurásková Karla Ing.Zkoumání tendencí a faktorů rozvoje organizací poskytujících komplexní logistické služby s důrazem na integrující funkce v dodavatelských řetězcích20132013260000,-
SP2013/43Dvoroková Kateřina Ing., Ph.D.Makroekonometrické modelování vlivu hospodářské krize na ekonomickou konvergenci zemí EU20132013210000,-
SP2013/45Navrátil Boris Ing., CSc.Makroekonomická efektivnost jako faktor konkurenceschopnosti členských států Evropské unie v globalizovaném prostředí20132013310000,-
SP2013/59Novotná Martina Ing., Ph.D.Aplikace a srovnání vybraných přístupů k odhadu kreditních modelů20132013290000,-
SP2013/91Závacká Jana Mgr.Modelování cyklického vývoje malé otevřené ekonomiky (teoretické koncepty)20132013480000,-
SP2013/100Krügerová Martina Ing., Ph.D.Regulace a ekonomické aspekty islámského bankovního systému a jeho uplatnění v podmínkách České republiky20132013310000,-
SP2013/122Fojtíková Lenka doc. Ing., Ph.D.Modelování zahraničně obchodních vztahů vybraných světových ekonomik20132013260000,-
SP2013/123Melecký Aleš doc. Ing., Ph.D.Finanční stabilita a makroprudenční politika v České republice a vybraných zemích EU20132013300000,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2013/135Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D.Řízení technologických soustav s OAZE pro komplexní systémy.20132013500000,-
SP2013/137Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Spolehlivost distribučních sítí s alternativními zdroji energie20132013850000,-
SP2013/145Böhm Stanislav Ing., Ph.D.Nastroj pro HPC postaveny na Petriho Sítích20132013226000,-
SP2013/167Dráždilová Pavla Mgr., Ph.D.Analýza vzorů chování v komplexních sítích20132013210000,-
SP2013/168Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.Metody sběru a přenosu dat v distribuovaných systémech201320131220000,-
SP2013/185Krumnikl Michal Mgr. Ing., Ph.D.Algoritmy pro zpracování obrazu v průmyslových a dopravních aplikacích20132013150000,-
SP2013/191Kozubek Tomáš prof. Ing., Ph.D.Paralelní řešení výpočetně náročných úloh201320131070000,-
SP2013/203Bilík Petr doc. Ing., Ph.D.Testování vlastností speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku se zaměřením na Smart Grids.20132013500000,-
SP2013/207Ježek David Ing., Ph.D.Využití umělé inteligence při získávání znalostí o procesech, jejich modelování a dolování20132013384000,-
SP2013/35Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D.Biomedicínské inženýrské systémy IX201320131490000,-
SP2013/42Bača Radim doc. Ing., Ph.D.Efektivní implementace systému pro detekci plagiovaných dokumentů20132013230000,-
SP2013/47Rusnok Stanislav Ing.Vyšetřování zpětných vlivů na účinnosti elektrických zařízení, vyšetřování nepříznivých vlivů elektrické vozby, experimentální měření fyzikálních veličin20132013450000,-
SP2013/68Mišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.Vývoj SMART systému řízení energeticky soběstačného domu20132013810000,-
SP2013/69Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc.Distribuované a bodové vláknově optické systémy20132013750000,-
SP2013/70Platoš Jan doc. Ing., Ph.D.Zpracování a analýza rozsáhlých dat s využitím GPU 2201320131200000,-
SP2013/80Vaculík Petr Ing., Ph.D.Využití moderních SiC prvků pro výkonové polovodičové měniče ve středofrekvenční oblasti20132013450000,-
SP2013/88Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D.Výzkum využití LED a OLED světelných zdrojů ve speciálních aplikacích20132013423000,-
SP2013/94Skapa Jan Ing., Ph.D.Výzkum vlivu okolního prostředí na vlastnosti rádiového kanálu a vývoj nových přístupů k hodnocení kvality služeb (QoS) multimedií v sítích 4G20132013700000,-
SP2013/114Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.Nekonvenční výpočetní metody v praktických aplikacích.20132013330000,-
SP2013/116Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Analýza rizik pro aplikace v průmyslu a biomedicíně 20132013315000,-
SP2013/118Šimoník Petr Ing., Ph.D.Výzkum systémů pro rozvoj elektromobility20132013350000,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2013/127Strnadlová Barbora Ing.Biotické napadení fasád po provedení dodatečného zateplení budov20132013110000,-
SP2013/130Kučerová Lucie Ing.Tepelně technická problematika konstrukcí dřevostaveb s návaznosti na výpočetní software20132013120000,-
SP2013/131Agel Petr Ing.Polotuhé spřažení dřevo-betonových nosníků, pomocí ocelových plechů a konvexních hřebíků 20132013112000,-
SP2013/132Mynarčík Petr Ing., Ph.D.Předpjaté průmyslové podlahy20132013130000,-
SP2013/139Petřík Tomáš Ing.Zvýšení spolehlivosti výsledků matematického modelování vlivu technické seizmicity v horninovém prostředí aplikováním metody LHS2013201366000,-
SP2013/140Mohyla Marek Ing., Ph.D.Zhodnocení přístupů výpočtu napětí v heterogenním průřezu tunelového ostění2013201354000,-
SP2013/147Waldstein Petr Ing.Ověření vlastností foukaných přírodních izolací20132013100000,-
SP2013/154Nedvěd Martin Ing. arch., Ph.D.Typologie kulturně-společenských center v Moravskoslezském kraji2013201384000,-
SP2013/157Proske Zbyněk Ing., Ph.D.Intenzifikace provozu inženýrských sítí a krizový management2013201390000,-
SP2013/159Černíková Marcela Ing., Ph.D.Vliv tepelných mostů u modulárních staveb na jejich vnitřní prostředí a energetickou náročnost 20132013125000,-
SP2013/160Pinka Miroslav Ing.Analýza vibračního pole tuhého podkladu na základě experimentálního měření2013201380000,-
SP2013/169Machalová Anežka Ing., Ph.D.Parametrická studie ocelového styčníku s využitím numerického modelování2013201395000,-
SP2013/171Teslík Jiří Ing., Ph.D.Využití zařízení Brüel & Kjær a BlowerDoor Minneapolis pro diagnostiku objektů z konstrukcí na bázi slámy20132013100000,-
SP2013/174Zámečníková Valerie Ing. arch.Architektura, historie, vývoj, současnost alternativních škol2013201370000,-
SP2013/183Fridrich Jan Ing. arch. Ing.Implementace analýzy rizika do prostředí virtuálního modelu budovy (BIM)2013201370000,-
SP2013/192Hurta Jan Ing.Experimentální zkušební smykový rám pro laboratorní zkoušky2013201380000,-
SP2013/193Tichopádová Lenka Ing.Monitorování kvality vnitřního mikroklimatu v objektech s nízkou potřebou tepla20132013124000,-
SP2013/11Boháčová Jana Ing., Ph.D.Vývoj a výzkum tepelně-izolačních alkalicky aktivovaných systémů2013201390000,-
SP2013/20Staněk Stanislav Ing.Vysokopevnostní lisované geopolymery z odpadních materiálů2013201330000,-
SP2013/27Kraus Michal Ing.Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov20132013140000,-
SP2013/39Šmiřáková Martina Ing., Ph.D.Experimentální zkoušky předpjatého klasického zdiva a kluzných spár namáhaných účinky poddolování20132013125000,-
SP2013/54Kolarčíková Eva Ing.Implementace pravidel ISO v oblasti bezbariérového užívání do českého prostředí2013201380000,-
SP2013/72Majstríková Tereza Ing., Ph.D.Využití mineralizace dřeva jako environmentálně přijatelné metody ochrany dřevěných konstrukcí2013201380000,-
SP2013/82Petrů Jan doc. Ing., Ph.D.Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum20132013110000,-
SP2013/87Sawczak Peterová Jana Ing.Komparace výstavby na greenfield a regenerace brownfield z hlediska jejich dlouhodobého vlivu na území2013201370000,-
SP2013/89Wernerová Eva Ing., Ph.D.Analýza prostorových a jiných nároků na pracovní prostředí v administrativních objektech v ČR2013201380000,-
SP2013/93Protivínský Jiří Ing.Využití disipace při seismickém návrhu ocelové konstrukce2013201397000,-
SP2013/99Sucharda Oldřich Ing. Bc., Ph.D.Vstupní materiálové vlastnosti pro nelineární analýzu železobetonových konstrukcí2013201390000,-
SP2013/102Fojtík Roman doc. Ing., Ph.D.Experimentální měření kruhového ztužidla před uvedení do praxe2013201385000,-
SP2013/104Klajmonová Kristýna Ing.Vyztužování kolíkových spojů kulatiny20132013100000,-
SP2013/107Martiník Lubomír Ing.Energetické využití městské odpadní biomasy20132013210000,-
SP2013/113Buchta Vojtěch Ing.Experimentální zkoušky železobetonových základových patek v interakci s podložím20132013135000,-

Univerzitní studijní programy

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2013/129Halagačka Lukáš Ing., Ph.D.Modelování a charakterizace 1D periodických plasmonových struktur vykazujících zesílený transversální Kerrův magneto-optických jev.20132013150000,-
SP2013/165Chochol Jan Ing.Modelování harmonicky modulovaných nanomřížek a spektroskopických dat20132013123000,-
SP2013/15Čech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.Antibakteriální nanokompozitní materiály pro využití v medicíně20132013150000,-
SP2013/48Kratošová Gabriela Ing., Ph.D.Bionanokompozity na bázi ušlechtilých kovů – účinné „low cost“ materiály pro heterogenní katalýzu20132013100000,-
SP2013/52Kotlařová Ivana Ing.Nanočásticemi modifikované jílové materiály a jejich využití20132013150000,-
SP2013/67Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Design nanomateriálů metodami počítačového molekulárního modelování20132013150000,-
SP2013/71Plachá Daniela prof. Ing., Ph.D.Identifikace nánočástic ve vzorcích životního prostředí 2013201395000,-
SP2013/77Matějka Vlastimil doc. Ing., Ph.D.Fotokatalyticky aktivní materiály založené nananočásticích TiO2 fixovaných na povrchu kaolinitu 20132013150000,-
SP2013/83Barošová Hana Ing.Environmentální a zdravotní aspekty přítomnosti nanomateriálů v životním prostředí20132013150000,-
SP2013/110Kuboňová Lenka Ing., Ph.D.Nové nanomateriály s obsahem přechodných kovů pro katalytický rozklad N2O20132013145000,-