Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/174
Název projektuStudie rizik u vybraných elektroenergetických podnikatelských subjektů.
ŘešitelBarabáš Jan Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Michail Šenovský<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu bude u vybraných elektroenergetických provozů nalézt rizika, která představují reálná nebezpečí, jak pro samotný podnikatelský subjekt, tak pro koncové zákazníky (v tomto případě je pojmem zákazník označen občan). Elektroenergetika je jedním z prvků kritické infrastruktury (státní i evropské úrovně), proto bude při hodnocení rizik, kladen důraz na hlediska stanovující pořadí jejich důležitosti. Pořadí důležitosti je zapotřebí dodržet proto, aby byla zajištěna nejen kontinuita činností podniku, ale také k zabezpečení produktů a služeb občanům. Identifikace a hodnocení rizik bude nosnou částí projektu, která se neobejde bez vybraných metod, postupů a případových studií na provozovnách.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Barabáš
doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Ing. Martina Syručková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupu výzkumu (cíl projektu):
 Provedení analýzy a hodnocení rizik dle různých metod v reálném provozu,
 komparace výsledků metod,
 návrh vhodných opatření,
 ověření v praxi ve vybraných provozech,
 publikování a prezentování v rámci odborných komunit.

Časový harmonogram projektu 2012:
2/2012 – 3/2012 Provedení tematické rešerše, prohlubování znalostí v dané oblasti a nastudování zvolených energetických provozů.
4/2012 – 7/2012 Odborné exkurze ve vybraných provozech, za účelem praktického zdokumentování klíčových činností podniku a sběru dat pro vyhotovení analýzy a hodnocení rizik.
9/2012 – 12/2012 Vyhodnocení nasbíraných dat. Na základě výsledků získaných prostřednictvím analýz, budou pro vybrané energetické provozy stanovena opatření, prostřednictvím kterých by měla být snížena celková míra rizika plynoucích z ohrožení těchto provozů a také jejich praktická ověření. Dále pak prezentace výsledků v rámci odborných konferencí a článků.
Řešitelský tým:
Za účelem splnění cíle projektu, byl sestaven řešitelský tým projektu v osazení dvou interních doktorandů Fakulty bezpečnostního inženýrství (VŠB-TU Ostrava), kterým má tento projekt pomoci k: rozšíření a prohloubení teoretických znalostí, částečnému zpracování disertačních prací, získaní nových poznatků využitelných pro potřebu jiných projektů a v praxi. Dalšími členy týmu jsou tři akademičtí pracovníci FBI, kteří tvoří podpůrnou úlohu projektu.
Odlišným zaměřením studentů (katedra 050 a 060) a jejich disertačních témat („Studie zajištění obyvatel veřejnou správou“ a „Objektivizace hrozeb pro výrobu a přenos elektrické energie“) bude zaručen výsledek komplexnějšího charakteru.

Metodika řešení projektu:
Nosnou částí vědeckovýzkumné činnosti bude vytipovat, v konkrétně zvolených provozech elektroenergetiky, rizika a provést jejich posouzení s následnou klasifikací. Pomocí analýzy SWOT budou odhaleny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s elektroenergetickým provozem. Za účelem podpory budou dále použiti (dle potřeby) vybraní zástupci metod kvalitativních, semi-kvantitativních, kvalitativních, deterministických nebo probabilistických. V rámci hi-tech bude vybrán vhodný zástupce SW pro analýzu rizik, který přispěje k vzájemné komparaci výsledků předešlých metod. Získané výsledky budou dále konzultovány s konkrétními provozy.
Přínosy projektu:
Ochrana obyvatelstva a potřeba bezpečí (určeno Maslowovou pyramidou) je základním předpokladem pro zdravé fungování společnosti a to ve vztahu jak k občanům samotným, tak i podnikatelským subjektům (ochrana objektů, provozů a zaměstnanců).
Přínos projektu lze bezesporu spatřovat, jak v posílení ochrany prvku KI (z hlediska safety i security), tak také zabezpečením základních životních potřeb občanům.
V neposlední řadě se bude jednat o cenné podklady při tvorbě disertačních prací pro řešitelský tým. S tím neoddělitelně souvisí psaní a publikace odborných článků, prezentování problematiky na konferencích a další možné využití. Mezi využití lze např. zařadit: informační materiály ke zkoušce, podklady pro vedení cvičení v rámci výuky a další.
Důležitou částí bude komparace přijatých a navrhovaných opatření, které budou předmětem diskuze ve vztahu, co podnik pro svou ochranu „musí“ a co „chce“ učinit.
Vytypované elektroenergetické provozy:
 Dalkia Česká republika, elektrárna Třebovice
 ČEZ, a.s., elektrárna Dětmarovice
Členové řešitelského týmu:
 Ing.Jan Barabáš – interní doktorand 050
 Ing.Martina Syručková– interní doktorand 060
 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský – akademický pracovník 050
 Ing. Pavel Šenosvský, Ph.D. – zástupce vedoucího útvaru 050
 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D – vedoucí útvaru 060

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia54000,-54000,-
3. Materiálové náklady13000,-25134,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby6000,-1600,-
6. Cestovní náhrady5000,-2266,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady92000,-
Uznané náklady92000,-
Celkem běžné finanční prostředky92000,-92000,-