Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/173
Název projektuZpřesňování metodiky testování
ŘešitelKubesa Petr Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu je oblast metodiky zkoušení spalovacích zařízení malých výkonů. Tato oblast je velice aktuální s ohledem na nově připravovanou evropskou normu v oblasti testovacích metod pro malé spalovací zdroje na tuhá paliva, která má za cíl harmonizaci metod používaných v EU. Výzkum se bude zabývat metodami pro stanovení emisí tuhých znečišťujících látek z malých spalovacích zdrojů. Těchto metod existuje celá řada, nicméně, v nynější platné evropské legislativě pro testování malých zdrojů není jednoznačně definován požadavek na metodiku stanovení emisí tuhých částic. Jednotlivé dostupné metodiky poskytují rozdílné výsledky a jejich vzájemné porovnávání je problematické. Rozdílné výsledky nejsou dané pouze odlišným způsobem měření a použitou odběrovou aparaturou, ale také způsobem, jakým je spalovací zařízení při testování provozováno.

Předmětem projektu bude rovněž zdokonalení testovací trasy pro malé spalovací zařízení umístěné na zkušebně Výzkumného energetického centra v Ostravě (dále jen VEC). Zdokonalení se bude týkat oblasti optimalizace určování ředícího poměru, navržení nového řešení a jeho aplikace na již existující testovací trasu.

Důležitou součástí projektu bude výměna zkušeností v této oblasti s předními evropskými výzkumnými pracovišti, zahraniční cesty do jejich zkušebních laboratoří (např. University of Eastern Finland v Kuopio - Finsko, Deutsches Biomase Forschungs Zentrum v Lipsku – Německo, nebo SINTEF v Trondheimu - Norsko) a získání dalších patřičných poznatků a zkušeností v této oblasti výzkumu, které budou následně uplatněny při zdokonalování testovací trati pro spalovací zařízení umístěné na zkušebně VEC.
Členové řešitelského týmuMgr. Veronika Brancová Hase
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Ing. Petr Kubesa
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou:

- vytvoření uceleného přehledu dostupných metodik pro měření koncentrace tuhých částic ve spalinách vycházejících z malých spalovacích zdrojů
- navázat úzkou spolupráci s předními evropskými výzkumnými ústavy, které se podílejí na přípravě nové metodiky pro testování spalovacích zařízení malých výkonů
- optimalizace určování ředícího poměru u testovací trati. Součástí toho je nalezení vhodného řešení, jeho realizace včetně instalace přístrojů, zprovoznění regulace a zhotovení regulačního a ovládacího softwaru.
- ověření funkce nově navržené regulace
- vytvoření informačního posteru o testovací trase pro malé spalovací zařízení, který bude prezentován na zahraniční konferenci (SK)
- nově získané poznatky budou zveřejněny v článku, který bude odevzdán do recenzovaného časopisu uvedeného na www.vyzkum.cz

Etapy projektu:

1) Teoretická část projektu – studium současných metod testování malých spalovacích zařízení s podrobným zaměřením na měření emisí tuhých znečišťujících látek. Vytvoření rešerše metodik uvedené problematiky zaměřené především na používaná zkušební zařízení a odběrové aparatury. Termín: únor až duben

2) Příprava zahraničních cest a jejich uskutečnění, vytvoření návrhu určování ředícího poměru u měřící trasy- Termín: květen a červen

3) Realizace nové regulace ředění na měřící trase. Realizace obsahuje nákup potřebných komponent, instalaci a zhotovení softwaru. Termín: červenec

4) Experimentální část- ověření nové regulace ředícího poměru. Termín: srpen - září

5) Vyhodnocení naměřených dat a zpracování výstupů projektu, tvorba posteru. Termín: září až prosinec

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia70000,-83717,-
3. Materiálové náklady5000,-4568,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek53000,-49956,-
5. Služby1800,-1800,-
6. Cestovní náhrady80000,-69759,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13400,-13400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-