Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/170
Název projektuOptimalizace parametrů zubových pneumotorů pro zvýšení jejich účinnosti
ŘešitelNěmček Miloš prof. Dr. Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumu Naše pracoviště se podílelo na vývoji a výrobě prototypu nové generace zubového pneumotoru s tzv. HCR ozubením. přestože byl tento vývoj úspěšný, uživateli těchto pneumotorů (hornictví) je vyžadován další technický rozvoj a optimalizace těchto pohonů. Cílem je zvýšit účinnost zařízení, snížit jeho hmotnost a vytvořit návod pro konstrukci těchto motorů
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Radim Slanina
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9060,-12140,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-9060,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4060,-3080,-
2. Stipendia14000,-14000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15940,-6550,-
5. Služby0,-15520,-
6. Cestovní náhrady12000,-6739,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4000,-51,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady55000,-
Uznané náklady55000,-
Celkem běžné finanční prostředky55000,-55000,-