Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/169
Název projektuTvorba časoprostorového modelu a dopravní mikrosimulace jej využívající
ŘešitelDrozdová Michala Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuMikrosimulační modelování silničního provozu umožňují nejen testování nových myšlenek ve směru řízení dopravy, ale i ověřování principů lokalizace vznikajících kongescí. Na základě dat zaznamenávaných během simulace je možné, za použití principů geografie času, coby vědní disciplíny s hlubokými teoretickými základy, sledovat časoprostorové výskyty kongescí vznikajících v simulované síti.
První plánovanou fází projektu je analýza geografických dat zachycujících silniční síť a jejich integrace s daty dopravními, která popisují geometrii a technickou specifikaci významných prvků silniční sítě. Integrace bude spočívat v propojení konkrétních geometrií a jejich prostorového umístění. Na základě takto zpracovaných geodat bude vytvořena vlastní dopravní síť. V dalším kroku budou definovány objekty realizující a ovlivňující dopravní provoz a specifikovány jejich atributy popisující stav a prostorové chování.
V druhé fázi projektu bude řešena tvorba modelu zachycujícího stav dopravní sítě, jednotlivé prostorové trasy automobilů a další fakta potřebná k realizaci simulace provozu na mikroskopické úrovni. Tento model je míněn jako vstup pro aplikaci implementující operační logiku pravidel silničního provozu. Simulovaný provoz bude zobrazen v mapovém podkladu silniční sítě.
Členové řešitelského týmuIng. Michala Drozdová
Ing. Jan Plucar, Ph.D.
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- vytvoření datové struktury z integrovaných geografických a dopravních dat
- implementace aplikace realizující dopravní síť se všemi relevantními prvky potřebnými pro realizaci simulace, jejímž výstupem bude ucelený model stavu sítě připravený pro mikrosimulační zpracování
- vizualizace pilotní simulace v mapovém podkladu
- formulace vizí a dalších směrů výzkumu vyplývajících z možností doposud vzniklých výsledků
- publikace článku v některém z renomovaných vědeckých časopisů – např. Journal of Advanced Transportation nebo Transportation
- publikace článků v národních recenzovaných časopisech – např. Geoscience engineering
- prezentování na národních konferencích např. GIS Ostrava a GIS ESRI (ARCDATA PRAHA).

Harmonogram
leden – březen:
- analýza struktury a použitelnosti dostupných dopravních a geografických dat
- studium norem pro používaná data
- návrh popisných dat objektů realizujících a ovlivňujících dopravní provoz
duben – květen:
- extrakce potřebných položek dopravních dat a následná integrace s prostorovou složkou
- vytvoření dopravní sítě
červen – červenec:
- implementace objektů realizujících a ovlivňujících dopravní provoz a jejich propojení a lokalizace ve vytvořené dopravní sítí
srpen – říjen:
- specifikace modelu stavu sítě a následná definice jeho struktury vhodná pro zpracování řídící simulační aplikací
- definice a implementace pravidel silničního provozu
- zobrazení prvních výsledků v mapovém podkladu
listopad – prosinec:
- tvorba dokumentace a publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady62000,-76000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-55000,-
5. Služby50000,-42000,-
6. Cestovní náhrady14000,-4000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28000,-28000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)28000,-27000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady280000,-
Uznané náklady280000,-
Celkem běžné finanční prostředky280000,-280000,-