Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/168
Název projektuModelování vývoje prostorové distribuce ekonomických aktivit
ŘešitelKukuliač Pavel Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProstorové statistické metody se uplatňují v různých směrech výzkumu. Ekonomické analýzy se tradičně zabývají ekonomickou činností, rozvojem a zaměřením podnikatelských aktivit, ale zpravidla se nezabývají prostorovým uspořádáním jednotlivých podnikatelských objektů. V návaznosti na tuto skutečnost je tento projekt zaměřen na oblast sledování a hodnocení stavu a vývoje prostorové distribuce ekonomických aktivit na území Ostravy z hlediska lokalizace podnikatelských subjektů. Využity zde budou metody umožňující sledování prostorové distribuce bodového vzoru lokalizovaných podnikatelských subjektů.

Vývoj počtu podnikatelských subjektů významně ovlivňuje jejich rozložení v prostoru. Dochází tak ke vzniku určitých vzorů průmyslových lokalit, které zpravidla vytvářejí shluky. Ty je možné sledovat s využitím metody Ripleovy K funkce, která umožňuje ověřit, zda jsou podnikatelské subjekty daného ekonomického odvětví shlukovány, náhodně či pravidelně rozloženy v prostoru. Tato metoda, ale také dovoluje porovnat distribuce jednotlivých typů ekonomické aktivity a tedy studium jejich vzájemných vztahů a souvislostí. Intenzitu výskytu podnikatelských subjektů v území lze zkoumat s využitím metody jádrových odhadů, která umožňuje identifikovat místa v prostoru, kde je největší koncentrace podnikatelských subjektů v určitém ekonomickém odvětví. Obě základní prostorové metody vyžadují další výzkum, především s ohledem na standardizaci výsledků a jejich vazbě na jiné ovlivňující jevy v území. Součástí projektu by mělo být nalezení a vývoj dalších vhodných metod hodnocení prostorových vzorů podnikatelských subjektů. Získání nových poznatků o vývoji ekonomické aktivity a zaměstnanosti v území pak umožňuje modelování s využitím stochastické simulace, která je založena na zavedení náhodné složky do modelování.

Tento projekt je také zaměřen na hodnocení vývoje ekonomické aktivity v území v kombinaci s časoprostorovým vývojem nezaměstnanosti a vývojem územně specifických faktorů typů dopravní dostupnosti. S tímto přístupem pak lze sledovat dopady vývoje ekonomických aktivit na sociální a ekonomickou strukturu daného území. Dle dostupnosti dat bude pak možné provést komparaci hodnocení Ostravska a jiných regionů.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Belaj
doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je studium distribuce ekonomických aktivit v území zejména z pohledu lokalizace podnikatelských subjektů. Studium je zaměřeno na hodnocení stavu a vývoje těchto podnikatelských subjektů s využitím vhodných prostorových metod. Dále je cílem nalézt určité vzory v chování podniků, jak z hlediska časového vývoje, tak i z hlediska obecných tendencí některých odvětví se shlukovat více než jiné, což je důležité pro simulování a predikci dalšího vývoje ekonomiky a zaměstnanosti v území. Výsledkem tohoto projektu by mělo být nalezení a vývoj vhodných metod hodnocení prostorových vzorů ekonomických aktivit s využitím stochastické simulace. Své aplikační uplatnění by tato práce měla nalézt zejména v oblasti územního plánování, pro které je vývoj ekonomických aktivit a jejich rozložení podstatný pro plánování např. výstavby nových průmyslových zón.

Harmonogram
leden - duben:
- studium literatury se zaměřením na sledování prostorové distribuce bodových vzorů
- lokalizace podnikatelských subjektů
květen - září:
- vývoj metod hodnocení prostorových vzorů ekonomických aktivit s využitím stochastické simulace
- sledování shlukování ekonomických aktivit s využitím metody K-funkce a dalších shlukovacích metod
říjen - prosinec:
- aplikace zjištěných metod, zaměřeno na publikační činnost, ukončení projektu

V rámci publikací bude snaha zveřejňovat zjištěné výsledky projektu v národních recenzovaných časopisech Ekonomická revue, Geoscience Engineering či v impaktovaném časopise Geografie. Dále také v některém ze zahraničních časopisů jako Urban Geography, které jsou evidovány v databázi SCOPUS nebo WoS.

Plánuje se účast na mezinárodní vědecké konferenci – např. SGEM 2012 (konference jsou evidovány v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters). Dále se plánuje také účast na národních konferencích GIS Ostrava a GIS ESRI (ARCDATA PRAHA).

Plánovaných výstupem je rovněž specializovaná mapa sledující vývoj ekonomické aktivity v zájmovém území.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia36000,-36000,-
3. Materiálové náklady40300,-92800,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-12900,-
5. Služby50000,-60000,-
6. Cestovní náhrady25000,-23400,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26000,-26000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)26000,-2200,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady260000,-
Uznané náklady260000,-
Celkem běžné finanční prostředky260000,-260000,-