Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/167
Název projektuPolotuhé spřažení dřevo-betonových nosníků, pomocí ocelových plechů s prolisovanými trny.
ŘešitelAgel Petr Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuDřevěné konstrukce se těší mezi stavebníky stále větší oblibě. Rodinné domy z materiálů na bázi dřeva jsou dnes již běžné. Vývoj dřevostaveb v ČR bude pravděpodobně směřovat k využití dřevěných konstrukcí také pro občanskou výstavbu, kde jsou požadovány větší rozpony oproti bytové výstavbě. Z toho důvodu budou na dřevěné konstrukce kladeny nové nároky.
U vodorovných stropních konstrukcí je kladen důraz na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost, únosnost, tuhost a omezení kmitání.
V některých případech již prvky z rostlého dřevo nemohou dostačovat svými vlastnostmi výše zmíněným nárokům. Jednou z možností je využít spojení dřeva s dalším stavebním materiálem(betonem) a vytvořit tak kompozit, který využívá přednosti obou materiálů.
Kompozitní prvky z dřevo-betonu, využívají dobré pevnosti betonu v tlaku a dřevěného prvku v tahu. Pro výslednou únosnost a tuhost kompozitního dřevo-betonového prvku je rozhodující kvalita vzájemného spojení betonového a dřevěného prvku. Jako spojovací článek mezi betonovou deskou a dřevěným trámem jsou dnes využívány různé varianty spojení (např. hřebíky, vruty, kolíky, lišty, atd.)
Jednou z možností spojení by mohly být také ocelové desky s prolisovanými trny. K výhodám využití tohoto spoje patří rychlost aplikace, možnost kontroly spoje v čase, ekonomická výhodnost, dobrá dostupnost materiálů i znalost technologií. Jedná se o spoj použitelný pro staticky namáhané konstrukce.
Tento způsob spřažení není vhodný pro sanace dřevěných stropů, ale je vhodný pro výrobu prefabrikovaných kompozitních dřevo-betonových nosníků.
Členové řešitelského týmuIng. Petr Agel
Ing. Petr Agel
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Ing. David Mikolášek, Ph.D.
Ing. Martin Šeděnka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je ověřit chování spřažení betonové desky a dřevěného nosníku pomocí ocelových styčníkových desek s prolisovanými trny, na vzorku představujícím výřez kompozitního nosníku.

 Vytvoření MKP modelu kompozitního průřezu (výsek nosníku)
 Ověření tuhosti spojení laboratorními testy na reálných vzorcích
 Porovnání výsledků s jinými možnostmi spřažení
 Porovnání výsledků laboratorních testů s výsledky MKP modelu
 Publikace výsledků na odborné konferenci, případně v odborných časopisechPro dosažení zvolených cílů bude nutná analýza spojení dřevěného prvku a betonu.
Dalším krokem bude navržení zkušebních těles a postup zkoušení. Bude potřeba vyrobit jednotlivé vzorky a po domluvě provést jejich testování ve zkušebních laboratořích fakulty stavební VŠB. Na základě testů prvků, budou navrženy možnosti stanovení únosnosti spojení.
.

Přibližný časový plán

únor – březen – vytvoření MKP modelu spřažení
dřevo-betonového průřezu
březen – duben – návrh zkušebních vzorků
duben – květen – výroba vzorků
červen – červenec – provedení zkoušek na vzorcích
srpen – září - vyhodnocení výsledků, stanovení tuhosti a únosnosti spřažení
dřevo-betonového kompozitního prvku pomocí ocelových desek s
prolisovanými trny. srovnání s MKP modelem
říjen – prosinec – publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
22780,-22780,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)17000,-17000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5780,-5780,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady7020,-14020,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2000,-0,-
5. Služby2000,-1200,-
6. Cestovní náhrady4200,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady70000,-
Uznané náklady70000,-
Celkem běžné finanční prostředky70000,-70000,-