Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/166
Název projektuZkoumání profilů krajů pomocí vícerozměrné analýzy kategoriálních proměnných v kontextu snížení míry nezaměstnanosti v České republice
ŘešitelKrajčová Jiřina Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuDůsledkem celosvětové hospodářské krize se většina vyspělých zemí světa potýká s ekonomickými problémy. Výrazné ekonomické potíže má i Evropa, v rámci níž se musí Evropská Unie vypořádat s dluhovou krizí. V Evropě s přicházející recesí sílí tlak na nutné reformy. V současné době rostou v České republice ceny potravin, bydlení, pohonných hmot a dalších komodit. Po novém roce se očekává další zdražování, k čemuž přispěje hlavně zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty, ale i slabší koruna.

Česká republika stejně jako ostatní země bojuje s vysokou mírou nezaměstnaností. Jedním ze zásadních problémů České republiky je nedostatečná sladěnost sociálního dávkového systému s daňovým a odvodovým systémem. Z tohoto důvodu je nutné provést reformu sociálního systému. Nicméně, tato reforma by se neměla zaměřit pouze na snižování sociálních dávek, ale zároveň by mělo dojít ke sladění a provázanosti výše zmíněných systémů.

V současné době může nezaměstnaný občan České republiky získat od státu podporu v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory, případně i na dávky pomoci v hmotné nouzi. Za tyto osoby rovněž stát platí zdravotní pojištění. Jedním ze zásadních problémů evropských států ve vazbě na nezaměstnanost je štědrý sociální systém, vysoká cena práce a dále také její vysoké daňové a odvodové zatížení.

V rámci projektu SGS SP2011/150 jsme navrhli možnosti, které by vedly ke snížení nezaměstnanosti, a to:
a) dočasné snížení důchodového pojištění, které je povinen hradit zaměstnavatel za své zaměstnance a které hradí osoba samostatně výdělečně činná sama za sebe,
b) zavedení institutu daňového bonusu na poplatníka.

V prvním případě by dočasná změna v důchodovém pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, motivovala zaměstnavatele k vytváření nových pracovních míst. V druhém případě by zavedení institutu daňového bonusu na poplatníka bylo motivací pro nezaměstnané osoby pracovat, poněvadž by se jim o tento bonus zvýšil jejich příjem. Tyto výhody dočasného charakteru by se týkaly i těch nezaměstnaných osob, které by začaly podnikat, a tím by si vytvořili pracovní místo sami pro sebe.

V projektu bychom dále tyto možnosti, resp. opatření, které by mohly vést ke snížení míry nezaměstnanosti a k úsporám státních výdajů, (zavedení daňového bonusu na poplatníka a dočasného snížení sociálního pojištění) rozpracovali.

Součástí sociální reformy vedoucí ke snížení míry nezaměstnanosti musí být i další kroky jako je zavedení povinné účastí všech uchazečů o zaměstnání na veřejné pomoci. Od 1. 1. 2012 mají sice uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadu práce více než dva měsíce, povinnost zúčastnit se veřejné pomoci, ale vzhledem k vysokému počtu nezaměstnaných osob, nelze toto aplikovat v praxi.

Z tohoto důvodu se budou veřejné pomoci účastnit jen úřadem práce vytipovaní uchazeči. V projektu chceme navrhnout možnosti, jak se s tímto problémem dále vypořádat (např. zapojením podnikatelských subjektu do dohledu nad veřejnou pomocí za přísně stanovených podmínek, zavedením veřejné služby pro uchazeče o zaměstnání ve zdravotnických a sociálních zařízeních).

Cílem projektu je podrobněji vyhodnotit data získaná z dotazníkového šetření, které proběhlo v předchozím projektu SGS SP2011/150. V rámci tohoto projektu bylo vytipováno sedm krajů s nejvyšší nezaměstnaností a v těchto krajích dva až tři úřady práce. Otázky v dotazníku byly jak otevřené tak uzavřené. Zajímalo nás pohlaví respondentů, příslušnost k věkovým kategoriím, jejich dosažené vzdělání, sociálně-ekonomické otázky týkající se výše mzdy, za kterou by byli ochotni pracovat či např. podmínky, při kterých by byli ochotni začít podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. V rámci dotazníkového šetření bylo rozesláno 1 620 dotazníků, z nichž se vrátilo 899 vyplněných. Návratnost tedy byla 55,49 %. Analyzováno bylo celkem 899 dotazníků. U dílčích otázek se počet těch, kteří na danou otázku odpověděli, liší, což je dáno především dobrovolností respondentů, kteří nemuseli odpovídat na všechny otázky. Relativní četnosti u jednotlivých otázek byly vypočítány ze všech odpovědí (tzn., že do výpočtů byly zahrnuty i otázky z dotazníku, na které respondenti přímo neodpověděli).

V tomto navazujícím projektu bychom se zaměřili jak na závislosti odpovědí z dotazníků v rámci jednotlivých krajů, tak na zkoumání profilů krajů a porovnání mezi nimi. Předpokládáme použití software IBM SPSS, což bude vyžadovat přípravu datového souboru v odpovídajícím formátu. Vzhledem k tomu, že z dotazníků jsme získali výhradně kategoriální data, použijeme metody určené pro vícerozměrnou analýzu kategoriálních proměnných. Jedná se především o testy homogenity a testy nezávislosti v dvourozměrných kontingenčních tabulkách (x2-test, případně exaktní test) a výběrové míry asociace, které měří intenzitu vztahu. Předmětem našeho zájmu bude také analýza chybějících odpovědí. Zvážíme použití seskupovací analýzy na základě vzdáleností profilů četností jednotlivých krajů a při zpracování rozsáhlejších kontingenčních tabulek použití korespondenční analýzy.

Dále bychom rozpracovali návrh opatření v návaznosti na předchozí řešení zavedení daňového bonusu na poplatníka a dočasného snížení důchodového pojištění, které je povinen hradit zaměstnavatel za zaměstnance a které za sebe hradí osoba samostatně výdělečně činná. Následně bychom se chtěli zabývat aplikací veřejné pomoci v praxi.

Výsledky předchozího projektu SGS SP2011/150:

Cílem tohoto projektu byla analýza dvou proměnných, a to daňového zvýhodnění na poplatníka a změna sociálního pojištění zaměstnanců (osob samostatně výdělečně činných), ovlivňujících trh práce. Tyto proměnné měly vést ke snížení míry nezaměstnanosti u vybraných skupin obyvatel v důsledku růstu jejich ochoty pracovat. K dosažení cíle byly použity následující metody:

- metoda dotazníkového šetření (zpracování dat na základě relativních četností),
- metoda METR (analýza (de)stimulačních účinků daňového a dávkového systému na nabídku práce pro vybrané typy domácností),
- metoda vícekriteriálního rozhodování (bylo hodnoceno devět variant, které by mohly vést ke snížení míry nezaměstnanosti za využití bodovací metody stanovení vah zvolených kritérií).

Předmět výzkumu nového projektu a posun řešení oproti předchozímu projektu:

- zkoumání závislostí odpovědí z dotazníků v rámci jednotlivých krajů, zkoumání profilů krajů a porovnání mezi nimi za využití softwaru IBM SPSS se zaměřením na metody vícerozměrné analýzy (v předchozím projektu byly stanoveny pouze relativní četnosti),
- aplikace veřejné pomoci v praxi (v předchozím projektu nebylo řešeno),
- rozpracování institutu daňového bonusu na poplatníka se zaměřením na osoby samostatně výdělečně činné (v přechozím projektu řešeno v rámci vícekriteriálního rozhodování se zaměřením na zaměstnance),
- rozpracování slevy na pojistném na důchodové pojištění se zaměřením na osoby samostatně výdělečně činné (v předchozím projektu řešeno v rámci vícekriteriálního rozhodování se zaměřením na zaměstnance).

Předpokládaným výsledkem výzkumu bude zpracování výsledků provedených analýz s následným publikováním dosažených výsledků v odborných recenzovaných časopisech a na mezinárodních vědeckých konferencích.

Časový harmonogram řešení
1) Vyhodnocení dat získaných z dotazníkového šetření za použití softwaru IBM SPSS: 1.1. - 30. 4. 2012.
2) Provedení testů v dvourozměrných kontingenčních tabulkách: 1. 5. - 31. 8. 2012.
3) Rozpracování návrhu opatření v návaznosti na předchozí řešení zavedení daňového bonusu na poplatníka a dočasného snížení důchodového pojištění: 1. 3. - 30. 9. 2012.
4) Aplikace veřejné pomoci v praxi: 1. 6. - 30. 11. 2012.
5) Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky na konferencích, článek v českém recenzovaném časopise, atd.): 1. 2. - 15. 12. 2012.
6) Vypracování závěrečné zprávy: 1. 11. - 15. 12. 2012.

Literatura

[1] FILER, R. K.; HAMERMESH, D. S.; REES, A. E. The Economics of Work and Pay. 6. vyd. New York: HarperCollins College Publishers, 1996. 654 s. ISBN 0-673-99474.
[2] FOSSUM, J. A. Labor Relations. 4. vyd. Boston: Richard D. Irwin, Inc., 1989. 495 s. ISBN 0-256-05823-7.
[3] HEBÁK, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody (3). 2. vyd. Praha: Informatorium, 2007. 271 s. ISBN 978-80-7333-001-9.
[4] KOLEKTIV AUTORŮ. Mzdy 2010. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 757 s. ISBN 978-80-7357-515-1.
[5] MELOUN, M.; MILITKÝ, J.; HILL, M. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 449 s. ISBN 80-200-1335-0.
[6] Portál České správy sociálního zabezpečení. Dostupný z WWW: <http://www.cssz.cz/>.
[7] Portál Ministerstva financí České republiky. Dostupný z WWW: <http://cds.mfcr.cz/ cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-F92B7C8/cds/xsl/legislativa_metodika_795.html?year=0>.
[8] Portál Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/>.
[9] Portál veřejné správy České republiky. Dostupný z WWW: <http://www.portal.gov.cz/ wps/portal/_s.155/701/_s.155/708?POSTUP_ID=82&PRVEK_ID=627>.
[10] SIROVÁTKA T.; MAREŠ P. Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8.
[11] ŠUBRT, B. Abeceda mzdové účetní. 20. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 510 s. ISBN 978-80-7263-574-0.
[12] VÁCLAVÍKOVÁ A.; KOLIBOVÁ H.; KUBICOVÁ A. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. 1. vyd. Opava: OPTYS, 2009. 149 s. ISBN 978-80-85819-76-2.
[13] VANČUROVÁ, A.; KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění – Úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 96 s. ISBN 80-7357-102-1.
[14] Výzkumná studie č. 1/2009 Ministerstva financí České republiky.
[15] Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
[16] ŽENÍŠKOVÁ, M. Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných: s komentářem a příklady k 1. 1. 2010. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 143 s. ISBN 978-80-7263-579-5.

Členové řešitelského týmuBc. Tomáš Botur
Ing. Eva Chalúpková, PhD.
Ing. Jiřina Krajčová, Ph.D.
Ing. Veronika Křelinová
Bc. Stanislav Myška
prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je podrobněji vyhodnotit data získaná z dotazníkového šetření, které proběhlo v předchozím projektu SGS SP2011/150. V tomto navazujícím projektu bychom se zaměřili jak na závislosti odpovědí z dotazníků v rámci jednotlivých krajů, tak na zkoumání profilů krajů a porovnání mezi nimi.

Dále bychom rozpracovali návrh opatření v návaznosti na předchozí řešení zavedení daňového bonusu na poplatníka a dočasného snížení důchodového pojištění. Následně bychom se chtěli zabývat aplikací veřejné pomoci v praxi.

Plánované výstupy projektu jsou následující:
1. Článek v odborném recenzovaném časopise ECON, VŠB - TU Ostrava, EkF. Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: 4 b.
2. Článek v odborném recenzovaném časopise Acta - Academica Karvinensia, OPF Karviná, SU Opava. Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: 4 b.
3. Účast na bodované mezinárodní vědecké konferenci (tuzemské nebo zahraniční, bude blíže specifikováno v průběhu projektu). Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: 8 - 12 b.
4. Účast na mezinárodní vědecké konferenci (tuzemské nebo zahraniční, bude blíže specifikováno v průběhu projektu). Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: 0 b.
5. Výsledky budou prezentovány ve výuce odborných předmětů z této oblasti. Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: 0 b.
6. V případě dosažení relevantních a hodnotných výsledků budou výstupy vydané jako studie, která může být využitá jako odborný vědecký materiál pro Ministerstvo financí České republiky a pro Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: 0 b.

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 16 bodů.

Publikace, které budou publikovány za rok 2012 viz bod 1, 3, 4 a 5.
Publikace, které budou publikovány za rok 2013 viz bod 2 a 6.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53200,-53200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)39701,-39701,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13499,-13499,-
2. Stipendia79800,-79800,-
3. Materiálové náklady50000,-44870,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-13447,-
5. Služby10000,-3800,-
6. Cestovní náhrady5000,-2883,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady220000,-
Uznané náklady220000,-
Celkem běžné finanční prostředky220000,-220000,-