Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/164
Název projektuVyužití ocelárenské a vysokopecní strusky pro zásypy a podsypy, tvořící podloží pod stavebními objekty
ŘešitelVlček Pavel Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumu V České republice se vedlejší produkty z hutní výroby používají v zemním tělese pozemních komunikací především na Ostravsku, kde se nacházejí významné hutní závody (AccelorMittal a Třinecké železárny). Avšak staré odvaly vedlejších produktů hutní výroby lze nalézt i v dalších částech České republiky (Kladensko, Plzeňsko)
Zásoby vysokopecní strusky však klesají a producenti se snaží uplatnit nejen strusku vysokopecní, ale i další produkty z hutní výroby (ocelářská struska, tzv. studený odval apod.).
Výzkum je zaměřen na využití strusky (ocelárenské a vysokopecní) jakožto suroviny, která byla použita jako jedna ze složek tvořících násyp (zásyp, podsyp) a zejména na průzkum současného stavu poznání o této problematice u nás a ve světě. Na násypech vytvořených s využitím strusky jsou a v minulosti byly následně zakládány stavební objekty a struska byla ve větší míře užívána i v zemních tělesech silničních staveb.
Takto vytvořené podloží (násyp, nebo zásyp) může mít vysokou a nerovnoměrnou stlačitelnost a také může být velmi nehomogenní. Kromě těchto negativ je velkým problémem bobtnání strusky. Tato vlastnost je chemicky objasněná, nicméně s ohledem na různou zrnitost použitého umělého kameniva je zcela nepředvídatelná. Není zcela zřejmé co všechno startuje proces bobtnání v podloží staveb, čím je tento proces zpomalován, zastaven a kdy opět může dojít k aktivaci chemických reakcí, mající za následek další nárůst objemu materiálu v podloží va vztahu k použité zrnitosti, teplotě a mikroklimatu.
Na dodatečných deformacích takového podloží se také podílí dopravní a hutnící prostředky pojíždějící v době výstavby objektu po hutněné ploše zpevnění struskou, konsolidace podloží tíhou násypu, působení vody (dešťové, podzemní) a další chemické a mikroklimatické vlivy. Konsolidace zeminy obsažené v násypu je také ovlivněna přeměnou organických příměsí obsažených v násypu a zbytky železa ve strusce, měnící v čase svůj objem.
Pro jiné vedlejší produkty hutní výroby než jsou vysokopecní a ocelářské strusky nebyly v platných i neplatných normách deklarovány žádné požadavky. Dokonce ani ČSN 73 6133 neobsahuje ustanovení o ocelářské strusce nebo jiných vedlejších produktech hutní výroby. Řeší pouze strusku vysokopecní (čl. 4.5.4.).

K hodnocení použitelnosti ocelářských strusek a dalších vedlejších produktů hutní výroby v násypu zemních těles pozemních komunikací lze pouze použít obecného ustanovení TKP 4 Zemní práce čl. 4.2.3 Druhotné materiály
Doba projevu deformací násypů je závislá na materiálu, kterým je násyp tvořen. Tyto deformace mohou probíhat i několik let v závislosti na teplotě, vlhkosti a mikroklimatu v zásypu konstrukce.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je především shrnutí veškeré dostupné legislativy (norem a ostatních předpisů) a ověření možnosti použití strusky jako jedné ze složek násypů, na kterých jsou objekty následně zakládány. Je zřejmé, že pro celou řadu aplikací není pro použití zejména ocelárenské strusky a studeného odvalu není opora v žádném ze závazných nebo i doporučených předpisů.
Obdobné vakuum je pravděpodobně i v otázce laboratorních zkoušek a odběru vzorků pro statisticky přijatelné výsledky zkoušek rozpínavosti strusky a zjištění bobtnavých tlaků, což je příčinou poruch stavebních konstrukcí a silnic.
Výstupem projektu budou jednak přehledy českých a světových normových dokumentů a směrnic zabývající se touto problematikou, včetně navazujících a příbuzných problematik (zkoušení a laboratorní testy), dále pak literatura použitelná pro aplikace ve stavebnictví a v neposlední řadě i recenzované (bodované 4-mi body) příspěvky ve sbornících a následně prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích k problematice využití strusky (zejména ocelárenské strusky) v návaznosti na rizika staveb.
Získané výsledky z podrobné analýzy budou dále použity v disertační práci člena řešitelského týmu a budou sloužit jako podklad pro řešení podaných projektů FAST VŠB-TUO (TIP společně s ARKADIS s.r.o.) a projektů, které jsou v plánu podat v následujícím roce (GAČR-modelování staveb na struskovém polštáři a struskových pilotách).
Tyto získané výsledky budou dále využity jako výchozího podkladu pro další-navazující úkoly vědy a výzkumu v oblasti hodnocení vhodnosti strusky pro stavební účely.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2720,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady0,-4653,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2000,-0,-
5. Služby9000,-0,-
6. Cestovní náhrady50280,-56627,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-