Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/160
Název projektuNové možnosti LED technologií v osvětlování
ŘešitelNovák Tomáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.<br /> prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuSvětelné zdroje na bázi LED stále procházejí prudkým rozvojem. Ustálení kvantitativních (i kvalitativních parametrů) se očekává až na konci tohoto desetiletí. Současně dosahované měrné výkony těchto zdrojů (až 150 lm/W) a očekáváné měrné výkony po dosažení technologických maxim (až 220 lm/W) vytvářejí velký prostor pro jejich využití ve srovnání s klasickými světelnými zdroji. Doposud opomíjenou oblastí je v této souvislosti nouzové osvětlení, u kterého lze díky velkým měrným výkonům začít využívat i nestandardní záložní zdroje, jako jsou například superkapacitory. Další doposud nevyužívanou vlastností LED v obecném osvětlování je jejich možnost rychlého spínání, které lze využít současně k osvětlování a přenosu informací v osvětlovaném prostoru. Malé rozměry LED umožňují jejich přesné umístění v optických systémech, čehož lze využít v oblasti návrhů vyzařovacích chrakteristik svítidel (křivek svítivosti) pomocí trasování paprsků. Poslední oblastí zájmu týmu je ověřování fotobiologických účinků těchto nových světelných zdrojů.
Členové řešitelského týmuIng. Zbyněk Carbol
Ing. Daniel Diviš
Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Jan Látal, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Ing. Jaroslav Šnobl
Ing. Blahoslav Socha
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Ing. Jan Šumpich
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Ing. Jan Vilkus
Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
Ing. Petr Zapletal
Ing. Petr Závada
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Využití LED v nouzovém osvětlení musí předcházet kroky, které budou řešeny v tomto projektu:
- specifikace požadavků na LED využitelných v rámci nouzového osvětlení
- stanovení energetických potřeb pro nouzové osvětlení v rámci normativních požadavků
- specifikace superkapacitorů schopných pokrýt energetické požadavky.
Po specifikaci základních komponentů systému nouzového osvětlení bude projekt pokračovat v návrhu konkrétních řešení pro nouzové osvětlení:
- specifikace křivek svítivosti pro jednotlivé typy nouzového osvětlení (únikové cesty, bezpečnostní značky, ....)
- návrh řešení nabíjení superkapacitoru a následná dodávka energie do LED tak, aby byly splněny normativní požadavky na nouzové osvětlení.

Na základě provedených výzkumů bude vytvořen funkční vzorek nouzového svítidla napájeného superkapacitorem a osazeného LED.

Pro zajištění současného přenosu dat a požadované úrovně osvětlenosti v daném prostoru bude vybudován testovací řetězec skádající se z proudového zdroje s proměnnou úrovní napájecího proudu, spínacích prvků zajišťujícího přenos informací, světelných zdrojů (výkonové LED a optické systémy) a vyhodnocovací aparatury pro posouzení světelně-technických vlastností (luxmetr provyhodnocování rychlých změn a spektrofotometr). Tento řetězec bude sloužit k testování přenosu dat a současnému ověřování světelně-technických parametrů.

V rámci výše uvedených směrů výzkumu budou řešeny návrhy optických systémů pro LED světelné zdroje jež budou uplatněny nejen v oblasti nouzového a klasického osvětlování, ale i v oblasti automobilového průmyslu. Vyhodnocovány budou i spektrální vlastnosti vyzařovaného světelného toku z výkonových LED pomocí optických systémů, při různých provozních režimech tak, aby bylo možné posuzovat vlivy dopadajícího záření na cirkadiánní rytmy člověka v oblasti fotopického i mesopického vidění.

Dílčí výsledky budou publikovány na mezinárodních konferencích EPE 2012, Kurz osvětlovací techniky 2012, LUMEN V4 2012, LUXEUROPA 2013, CIE 2013 a v časopisech Světlo, Przeglad Elektrotechniczny atd.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia150000,-150000,-
3. Materiálové náklady10000,-1979,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-35120,-
5. Služby20000,-4800,-
6. Cestovní náhrady125000,-123101,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-