Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/156
Název projektuMonitorování kvality vnitřního mikroklimatu v objektu s nízkou potřebou tepla při různých provozních podmínkách
ŘešitelTichopádová Lenka Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému
Je znám fakt, že větrání způsobuje znatelné ztráty tepla potřebného pro zajištění optimálního mikroklimatu. Je proto více než vhodné objem větraného vzduchu řídit dle aktuálních potřeb. V budovách známe několik různých provozních stavů, z nichž každý má specifické požadavky na funkci větracího zařízení. V námi zvoleném objektu s nízkou spotřebou tepla je kromě navržené laboratoři TZB, ve které bude umístěno několik zdrojů tepla i také školící středisko, ve kterém je předpokládán nárazový pobyt většího počtu osob. To nezvratně povede ke zvýšení obsahu CO2 a vlhkosti ve vzduchu a taktéž ke značným tepelným ziskům, které bude třeba upravit pro dosažení optimálních parametrů mikroklimatu.

b) Metodologie výzkumného projektu.
Objekt, který bude umístěn v blízkosti budovy fakulty stavební je pro monitorování nejvíce vhodný, neboť je tato stavba navržena pro výzkumná měření v různých oblastech stavebního inženýrství. V rámci výzkumu budou monitorovány veličiny ovlivňující kvalitu vnitřního vzduchu, jako je: koncentrace CO2, vlhkost vzduchu a vnitřní teplota. V rámci zajišťování tepelné pohody bude měřena jak teplota přiváděného vzduchu, tak vnitřní teplota a globe teplota. Všechny tyto získané údaje budou dány do souvislosti s ověřením parametrů tykajících se nízké spotřeby tepla dané budovy a s parametry vnějšího prostředí. V závislosti na výsledcích měření budeme schopni doporučit vhodné podmínky provozu objektu pro optimalizaci kvality vnitřního mikroklimatu ve vztahu k celkové ekonomice objektu.
Členové řešitelského týmuIng. Marcela Černíková, Ph.D.
Ing. Barbora Hrubá, Ph.D.
Ing. Lubomír Martiník
Ing. Lenka Tichopádová
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)a) Stručný popis předpokládaných výsledků:
Hlavním cílem projektu je posuzování kvality vnitřního prostředí dřevostavby s nízkou spotřebou tepla. Záměrem bude vytvoření sady doporučení pro úpravu provozního řádu objektu a tímto docílit efektivního využívání objektu jak z hlediska časového rozložení, tak z hlediska provozu.

b) Předpokládané výstupy:
- Recenzovaná publikace
- Publikace na odborné konferenci
- Podklady pro disertační práci
- Sada doporučení pro úpravu provozního řádu

c) Postup řešení:
1. Definice problému
2. Vyhledání vhodného objektu pro měření
3. Samotné provádění měření na vybraném objektu
4. Vyhodnocení měření a závěry

d) Časový harmonogram:

Únor - Březen 2012
- Příprava a realizace výzkumného projektu
- Koncepce řešení
- Rozdělení úkolů v projektovém týmu
- Podrobný plán řešení
- Provedení výpočtů za použití softwaru:
- Energie 2011
- Simulace 2011
- Stabilita 2011
- Teplo 2011
- Ztráty 2011
- instalace měřícího zařízení

Duben - Říjen 2012
- měření parametrů vnitřního vzduchu (vlhkost, koncentrace CO2, teplota), globe teplota, teplota přiváděného vzduchu
- měření parametrů vnějšího prostředí

Říjen - Listopad 2012
- vyhodnocení naměřených dat
- návrh sad doporučení pro provoz budovy

Listopad - Prosinec 2012
- příprava a realizace závěrečné zprávy

e) základní literatura v rámci výzkumného projektu

- ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Praha: ČNI, 2011.
- ČSN 13 829 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov.
Praha: ČNI, 2001. 28 s.
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
- Vyhláška č. 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov
- Odborné časopisy
- Odborné knihy
- http://www.tzb-info.cz

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia54000,-54000,-
3. Materiálové náklady0,-171,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek25000,-23877,-
5. Služby8000,-7744,-
6. Cestovní náhrady14300,-15508,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-