Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/155
Název projektuŘízení rozběhu jeřábové kočky s ohledem na tvar zavěšeného břemene
ŘešitelVraník Pavel Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumu Předmětem výzkumu je nalezení systému řízení pro rozběh jeřábové kočky, který by zohlednil tvar zavěšeného břemene. Je totiž velice pravděpodobné, že výkyv dvou tvarově odlišných břemene, např. dlouhé ocelové tyče a kovového odlitku, nebude stejný, čímž by mohlo dojít k překročení normou dovolených úhlu vychýlení lana.
V první fázi tohoto projektu budou provedena měření s cílem najít vztah mezi tvarem břemene, resp. hmotností a momentem setrvačnosti břemene a jeho vychýlením. Tím bude navíc potvrzen předpoklad, že břemeno zavěšené na jeřábovém háku má jiný výkyv než samotný jeřábový hák či kladnice.
V druhé fázi projektu bude stanovena metodika vlivu tvaru břemene na kývání břemene při rozjezdu jeřábové kočky. Pro různé tvary břemen bude vypracován odhad jejich maximálního možného výkyvu, včetně porovnání výkyvů břemene různých tvarů.
Tento výzkum navazuje na projekt „Nový přístup k řízení rozjezdu mostového jeřábu s ohledem na kývající se břemeno.“
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Bc. Ivo Pořický
Ing. Pavel Vraník
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:

1. Doplnění technologického zázemí současného měřícího pracoviště
2. Provedení měření kmitání břemene různých tvarů a hmotností
3. Vypracování metodiky vlivu tvaru břemene na kývání břemene při rozjezdu jeřábové kočky
4. Publikace v odborných časopisech
5. Účast na konferenci

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10050,-10050,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7500,-7500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2550,-2550,-
2. Stipendia16000,-16000,-
3. Materiálové náklady18680,-20640,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby2100,-5416,-
6. Cestovní náhrady5670,-894,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory500,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady53000,-
Uznané náklady53000,-
Celkem běžné finanční prostředky53000,-53000,-