Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/152
Název projektuNumerické modelování dynamicky namáhaných konstrukcí
ŘešitelČecháková Veronika Ing.
Školitel projektuIng. Miroslav Rosmanit, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV dnešní době jsou kladeny veliké požadavky na projektanty. Je stále více přihlíženo k ekonomičnosti návrhu konstrukcí, což vede ke snížení jejich rezervy v únosnosti. Konstrukce musí splnit požadavky na únosnost a spolehlivost, ale zároveň musí být co nejjednodušší a nejsubtilnější. Speciální skupinu extrémně namáhaných konstrukcí tvoří mosty a lávky.
V rámci tohoto projektu bude podrobněji studováno dynamické chování konstrukcí mostů a lávek. Hlavní část výzkumu bude věnována numerickému modelování konkrétní konstrukce pomocí MKP programu Scia Engineer a ANSYS. Na této konstrukci bude provedena statická a dynamická zatěžovací zkouška. Numerické modely budou verifikovány pomocí provedeného experimentu. Závěrem práce budou dány návrhy a doporučení pro numerické modelování podobných konstrukcí mostů a lávek.
Členové řešitelského týmuIng. Veronika Čecháková
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výstupy výzkumu:
- Publikování výsledků výzkumu v recenzovaném tuzemském sborníku vědeckých prací
- Publikování a prezentace výsledků výzkumu na odborné tuzemské nebo zahraniční konferenci
- Využití v doktorské disertační práci
Cílem projektu je poskytnutí návrhů a doporučení pro numerické modelování podobných konstrukcí mostů a lávek.

Přibližný časový plán:
Únor - květen - vytváření a zdokonalování modelů
Březen - září - provedení zatěžovacích zkoušek konkrétní mostní konstrukce
Září - Prosinec - vyhodnocení modelů, doporučení, návody

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady5000,-16494,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5900,-3587,-
5. Služby2000,-720,-
6. Cestovní náhrady23000,-15099,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady90000,-
Uznané náklady90000,-
Celkem běžné finanční prostředky90000,-90000,-