Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/150
Název projektuTuhostní charakteristika přípoje ocelového příčníku a nosného dřevěného trámu
ŘešitelRosmanit Miroslav Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Miroslav Rosmanit, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuTato práce je zaměřena na chování jednotlivých prvků přípoje ocelové příčníku s dřevěným nosným prvkem a určení tuhostních charakteristik tohoto přípoje. Jednotlivé komponenty přípoje se navzájem ovlivňují, pomocí numerického MKP modelu v programu ANSYS bude modelována jejich vzájemná interakce. Jako základní model je zvolen typizovaný přípoj, který se v současnosti běžně užívá u konstrukcí dřevěných mostů a lávek, tento detail je realizován pomocí čelní desky a šroubů (svorníků) s vysokopevnostní podložkou. Chování zkoumaného styčníku je převážně ovlivněno otlačením čelní desky a šroubů do nosného dřevěného prvku, deformací šroubů v přípoji a v neposlední řadě deformací samotného ocelového příčníku s čelní deskou v místě přípoje. Na základě numerické analýzy bude tento detail inovován tak, aby byla zvýšena tuhost styčníku a aby byly omezeny nechtěné deformace styčníku. Navržené úpravy styčníku povedou k větší stabilitě hlavní nosné konstrukce a tudíž k úspornějšímu návrhu celé konstrukce. Dosažené výsledky z ověřovaných modelů budou vzájemně porovnány.

Do budoucna se předpokládá také využití jiného MKP programu, běžně využívaného v inženýrské praxi. Cílem celého výzkumu by měla být také doporučení pro návrh těchto typů detailů analyticky.
Členové řešitelského týmuIng. Anežka Machalová, Ph.D.
Ing. Jiří Macura
Ing. Přemysl Pařenica
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle pro tento rok:
• Vytvoření různých výpočetních modelů a jejich srovnání
• Publikování a prezentace výsledků výzkumu na odborné tuzemské nebo zahraniční konferenci
• Publikování výsledků výzkumu v recenzovaném tuzemském sborníku vědeckých prací
• Zapojení nadějného studenta magisterského studijního programu do vědecké činnosti
Přibližný časový plán:

Únor-duben – podrobné studium problematiky modelování přípoje ocelového příčníku k dřevěnému nosnému prvku
Duben-září – tvorba výpočetních modelů
Září-listopad – vyhodnocení výsledků měření a modelování, srovnání uvažovaných modelů, publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-19430,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-14500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-4930,-
2. Stipendia25000,-14020,-
3. Materiálové náklady4600,-14255,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek4000,-1619,-
5. Služby1000,-0,-
6. Cestovní náhrady15000,-13676,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady70000,-
Uznané náklady70000,-
Celkem běžné finanční prostředky70000,-70000,-