Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/148
Název projektuGeodetický a geofyzikální monitoring sledování změn fyzikální charakteristiky horninového prostředí v oblastech poklesových kotlin.
ŘešitelMolčák Vlastimil Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPro účely projektu byla vytipována lokalita 9. kry Dolu Karviná, závod Lazy, která je vymezena ze severu a jihu tektonickými poruchami, z východního směru jámovým pilířem a ze západního směru hranicí dobývacího prostoru s dobývacím prostorem Poruba. Dobývání probíhá metodou směrného stěnování na řízený zával.
V současné době je dobývána sloj č. 40 v průměrné hloubce 705 m. Dobývání bylo zahájeno v listopadu 2006 porubem 140914. Dobývaná mocnost sloje č. 40 se pohybuje v rozmezí 4,05 – 4,30 m. Přehled dřívějšího dobývání v 38. a 39. sloji včetně dobývání v 40. sloji je zobrazeno na obr. 1.
Z geologické charakteristiky vyplývá (obr. 2), že v dané lokalitě se nachází cca 190 m pokryvného útvaru a mocnost karbonu k dobývané 40. sloji je cca 515 m.
Geodetická měření pro účely projektu budou navazovat na dřívější měření výšek povrchových bodů měřické přímky, jejichž poloha vůči dobývaným porubům je zobrazena na obr. 1. Výškové změny povrchových bodů měřické přímky vztažené k prvnímu měření jsou graficky zobrazeny na obr. 3. Vzhledem k situování jednotlivých dobývaných ploch došlo k deformaci tvaru poklesové kotliny, největší naměřený pokles byl v povrchovém bodě č. 18, který činí 7,403 m.
Výsledky geodetických měření budou následně doplňovány geofyzikálním měřením metodami VES, ERT a GPR. V tomto případě bude metoda VES konfrontována s dosud nepoužívanou metodou elektrické rezistivitní tomografie a geofyzikálního radaru. Jedná se zejména o vymezení reálného hloubkového dosahu těchto metod a tak zlepšení informace o změněné fyzikální charakteristice horninového masívu zejména ve formě vertikálních řezů – znázornění ve formě 2D, případně i 3D.
Posouzení možností vybraných geofyzikálních metod – metody VES (vertikální elektrické sondování), metody ERT (elektrická rezistivitní tomografie) a metody GPR (geofyzikální radar) při sledování změn fyzikální charakteristiky horninového prostředí v oblastech poklesových kotlin.
I když základní metodou pro sledování povrchových deformací vzniklých hlubinným dobýváním jsou geodetická měření, svůj význam zde mají i geofyzikální metody. Deformace horninového prostředí vyvolávají změny napěťového stavu, což vede ke změnám fyzikálních vlastností horninového masívu.
Výsledky projektu přinesou nové poznatky ze současného hodnocení výškových změn povrchu a změn fyzikální charakteristiky zkoumaného prostředí.
Členové řešitelského týmuIng. Bladimir Cervantes
doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Ing. Marek Mikoláš
Ing. Vlastimil Molčák
Ing. Aleš Poláček, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Stručný popis předpokládaných výsledků

1) Ověření možností metod ERT a GPR při řešení uvedené problematiky ve srovnání s metodou VES.

2) Sledování změn ve fyzikální charakteristice horninového masívu v oblasti ovlivněné a neovlivněné dobýváním. Časový vývoj rozhraní mezi oběma oblastmi nejen na základě povrchových geodetických měření, ale i na základě geofyzikálních měření.

3) Návrh na optimální metodiku sledování změn ve fyzikální charakteristice horninového masívu pomocí komplexu geofyzikálních metod.

4) Vymezení hloubkového dosahu sledování změn ve fyzikální charakteristice horninového masívu metodou VES, ER a GPR.

5) Posouzení možnosti GPS na sledování změn reliéfu terénu v různých terénních podmínkách (asfalt, travnatý povrch, apod.)

6) Výsledky budou publikovány v časopisech GeoScience Engineering, Contributions to Geophysics and Geodesy, Acta Geodynamica et Geomaterialia.

Postup řešení, časový harmonogram:

leden, únor:

• Rešerše dosavadních poznatků o navrhované problematice.

březen – listopad:

• Geodetický a geofyzikální monitoring na zvolených profilech v intervalech 70 – 80 dní v závislosti i na klimatických poměrech (výrazné změny srážkové činnosti, apod.) Průběžná analýza získaných výsledků, testování různé metodiky měření.

prosinec:

• Vyhodnocení provedených měření, závěrečná zpráva.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady70000,-69000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-65300,-
5. Služby50000,-51000,-
6. Cestovní náhrady40000,-42500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30000,-30000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)30000,-2200,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady300000,-
Uznané náklady300000,-
Celkem běžné finanční prostředky300000,-300000,-