Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/147
Název projektuAplikace dopadů změn sazby daně z přidané hodnoty u služeb s vysokým podílem lidské práce
ŘešitelKrzikallová Kateřina Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jan Široký, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je analýza dopadů případného převedení místně poskytovaných služeb ze základní do snížené sazby daně z přidané hodnoty v kontextu vlivu na daňovou povinnost plátce – poskytovatele těchto služeb. Cílem výzkumu je detailněji analyzovat, navázat a rozšířit výsledky předcházejícího výzkumu z grantu SGS SP2011/126. Grant SP2011/126 se zabýval vlivem převedení vybraných kategorií uvedených služeb (restaurační služby, holičství a kadeřnictví, opravny obuvi a opravny jízdních kol) v podmínkách plátců v Moravskoslezském kraji.

V roce 2007 provedla společnost Copenhagen studii o snížených sazbách DPH uplatňovaných ve členských státech Evropské unie - Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union, dále jen "Copenhagen Economics Study". Tato studie především zkoumala dopad snížených sazeb DPH a výjimek na místně poskytované služby, především v souvislosti s vytvářením pracovních míst, ekonomického růstu a řádného fungování vnitřního trhu.

Na základě výsledků této studie byla schválena směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, která členským státům umožňuje uplatňování snížené sazby DPH u vybraných služeb, jejichž typickým rysem je vysoký podíl lidské práce. Česká Republika zatím z obsahu uvedené směrnice implementovala uplatňování snížené sazby DPH pouze u bytové výstavby.

Jedním ze závažných argumentů proti schválení novely zákona o DPH v ČR, která obsahovala zahrnutí vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce (restaurační služby, holičství a kadeřnictví, opravy obuvi a opravy jízdních kol) do snížené sazby daně, bylo, že dopad této daňové úlevy není měřitelný.

Výsledky výzkumů z projektu SP 2011/126 ukazují na jednoznačně kladný vliv převedení služeb do snížené sazby daně nejen na samotné plátce daně, ale i zaměstnance, investory a široké okolí podniku. Bylo zjištěno, že téměř vždy plátcům vzniknou volné finanční prostředky, tak jak předpokládá studie Copenhagen Ecoonomics. Takto vzniklé prostředky by plátci nejčastěji využili k investicím do majetku (např. nákup nových strojů, zařízení, technologie) a ke zvyšování kvalifikace a zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců.
Na základě zpracování kvalitativních i kvantitativních dat z dotazníkového průzkumu vyplývá poměrně nízká ochota provozovatelů služeb s vysokým podílem lidské práce snížit ceny služeb při snížení daňového zatížení DPH.

Navazující projekt rozšiřuje zaměření z mikro do makroúrovně v kontextu národním i nadnárodním (rovněž v komparaci s ostatními státy Evropské unie, přičemž pro hlubší analýzu budou následně vybrány dva státy na základě studia právních ustanovení vztahujících se k DPH, dostupnosti materiálů, dat atd.). Jedním z hlavních cílů je analyzovat dopadu změn výše sazeb daně z přidané hodnoty u služeb s vysokým podílem lidské práce v podmínkách vybraných států Evropské unie.

Dalším cílem projektu je porovnat výsledky z výzkumu SP2011/126 s výsledky studií vybraných států EU se zaměřením na vybrané makroekonomické údaje a ukazatele jako je např. daňová kvóta, státní rozpočet, zaměstnanost, vliv na poptávku, poptávané množství po službách s vysokým podílem lidské práce v souvislosti s jejich cenou a sazbou DPH.

Kromě již zmíněné analýzy a komparace údajů z pohledu ČR a vybraných států, je nezbytné analyzovat pomocí kvantitativních metod (viz část použité metody) z pohledu České republiky (např. vliv na státní rozpočet, ekonomický růst), a to zejména se zaměřením na kategorii restauračních služeb, neboť k naplnění požadovaného vzorku statistickými daty došlo až v závěru časového harmonogramu předcházejícího projektu.

Cíl projektu:
- pomocí dotazníků a následného zpracování získaných dat regresní analýzou s využitím metody nejmenších čtverců kvantifikovat dopad převedení služeb s vysokým podílem lidské práce ze základní do snížené sazby daně na daňovou povinnost plátce se zaměřením na segment restauračních služeb, který z důvodu svého rozsahu a neúplnosti všech dat nebyl v minulém projektu samostatně hlouběji analyzován
- potvrdit nebo (částečně) vyvrátit závěry vybraných oblastí studie Copenhagen Economics Study z roku 2007 ve srovnání se současnými podmínkami Moravskoslezského kraje
- potvrdit nebo (částečně) vyvrátit možnost měřitelnosti dopadu této daňové úlevy v podmínkách provozovatelů těchto služeb v Moravskoslezském kraji
- dále navázat na získaná data a výsledky předchozího grantu a rozšířit výzkum na vybrané státy Evropské unie ve smyslu porovnání se studiemi provedenými v těchto členských státech příp. důvodovými zprávami k připravovaným zákonům, resp. novelám zákonů upravujících aplikaci daně z přidané hodnoty v těchto členských státech a porovnání vliv změn sazeb DPH na makroekonomické ukazatele vybraných států, např.:
- dopad na státní rozpočet (inkaso DPH) – změny přesunu ze základní do snížené sazby DPH
- spotřebitelské ceny, cenová elasticita,
- poptávka, velikost spotřeby, preference spotřebitelů,
- přesun ze sféry DYI (do-it-yourself work) a tím následné zvýšení produktivity,
- přesun ze sféry šedé ekonomiky do legální sféry,
- objem produkce,
- zaměstnanost v daných odvětvích,
- velikost daňové kvóty – hodnocení z pohledu DPH k HDP a souhrnu všech vybíraných daní k HDP


Metodika postupu řešení, charakteristika vstupních dat:
- analýza zahraniční a domácí literatury a pramenů (z oblasti daně z přidané hodnoty, aplikace kvantitativních metod)
- analýza současné legislativy upravující uplatňování DPH v České republice a Evropské unii
- analýza trendů vývoje právního rámce daně z přidané hodnoty v Evropské unii
- průzkumy situace v praxi
- vyhledání studií a důvodových zpráv k připravovaným zákonům upravujících aplikaci daně z přidané hodnoty pokud existují (v jiných členských státech), které byly podkladem pro rozhodnutí, zda tyto služby budou zařazeny do snížené nebo základní sazby DPH

Forma průzkumů:
- dotazníkový průzkum provedený přímo mezi podnikatelskými subjekty v Moravskoslezském kraji
- analýza dat poskytnutých Českým statistickým úřadem, získaných z databáze Eurostat a informace z internetových zdrojů daňových správ vybraných členských států, organizace IFA – International Fiscal Association (2 členové týmu jsou jejími členy), apod.

Pro zpracování dat a jejich následnou analýzu budou použity kvantitativní metody. Po získání datových souborů dojde k verifikaci (statistické, ekonomické a ekonometrické) těchto dat do modelů.

Copenhagen Economics Study vychází z podmínek platných pro rok 2007. Ekonomická situace se nejen v ČR značně změnila. Pro ověření platnosti tvrzení uvedených ve studii ve vztahu k aktuálním podmínkám budou použity parametrické a neparametické testy, jako např. Z-test (testovací kritérium - viz vzorec 1), t-test (testovací kritérium - viz vzorec 2).
Zjištěná data z projektu SP 2011/126 umožňují analyzovat i podskupiny souboru. Pro sledování shody nebo rozdílnosti hodnot (např. v oblasti cenové politiky) bude použit F-test. Výpočet testovacího kritéria je určen vztahem 3.
Pro testování shody četnosti ve výběru s četnostmi očekávanými dle rozdělení (např. normální, studentovo) je možno použít chí-kvadrát-test neboli Pearsonův test dobré shody (viz testovací kritérium – vzorec 4).
Naplnění základního souboru požadovaným počtem dotazníků (stanovených v minulém projektu) umožní analyzovat odlišnosti v jeho podskupinách s využitím rozptylu ANOVA (viz vzorec 5).
K sledování závislosti mezi vybranými veličinami (daňová povinnost, daňová sazba, změna daňové povinnosti atd.) bude použita regresní analýza a metoda nejmenších čtverců (viz vzorec 6).
Pro sledování aplikace snížené sazby DPH ve vztahu k přesunu prací „do it yourself“ do kategorie „do it as ordinary job“ bude použit vztah (7), kde w představuje daňový výnos.
K výpočtu daňové kvóty lze aplikovat vztah (8). Pro výpočet a následnou analýzu budou použity i další makroekonomické ukazatele, jejich volba se bude odvíjet od dostupnosti, věrohodnosti a srovnatelnosti údajů vybraných států Evropské unie. Ke sledování vzájemné závislosti lze použít metodu panelové regrese.

Ke zpracování dat získaných z výsledků průzkumu bude využit software MS Excel, případně SPSS a software Maxima.

Příslušné vzorce jsou uvedeny v příloze.

Časový harmonogram projektu:
leden – duben:
- doplnění modelu daty získanými z dotazníkového průzkumu
- zpracování konečných závěrů výzkumu, který vychází z původního grantu SP2011/126 včetně jejich konečné analýzy se zaměřením na segment restaurační služby
- detailní vymezení předmětu navazujícího výzkumu se zaměřením na makroukazatele
- průzkum v jiných členských státech EU, data
- studium odborné literatury
- účast na schůzce organizace IFA (4x ročně)

květen – srpen:
- na základě výsledků průzkumu výběr jiných členských států EU k analýze a porovnání (celkem vybrat dva státy k podrobnější analýze)
- vytvoření pracovních verzí modelů pro výzkum z hlediska makroukazatelů (ČR + dva členské státy EU)
- transformace dat do navrhnutých modelů
- úpravy modelů
- publikace prvních zjištěných výsledků a první dílčích výstupů

září – prosinec:
- finální verze modelů a jejich verifikace zjištěnými daty
- zhodnocení výstupů včetně porovnání s výsledky studie Copenhagen Economics Study – komparace výsledků vybraných států v EU s ČR s využitím dat získaných z modelů
- prezentace zjištěných výsledků na konferencích a v recenzovaných časopisech
- vymezení směrů pokračování ve výzkumu v dalším období, zpracování závěrečné zprávy

Výsledky lze zaslat k doplnění k vyjádření se k otázce uplatňování snížených sazeb DPH v členských státech Evropské unie v rámci diskuze vyhlášené Evropskou komisí v prosinci 2010 pod názvem „Zelená kniha o budoucnosti DPH, pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“.
Výsledky mohou být nabídnuty k využití Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, profesním sdružením poskytovatelů služeb, a v neposlední řadě také prezentovány ve výuce řešitelem projektu.

Při zpracování projektu bude využita především uvedená odborná literatura:
ANNACONDIA F., CORPUT W. EU VAT Compass 2011/2012. Amsterdam: 1. vyd. IBFD International, 2011. 600 s. ISBN: 978-90-8722-099-0.
ASHENFELTER, O., LEVINE, P., ZIMMERMAN, D. Statistics and Econometrics: Methods and Applications. 1. vyd. Hoboken: Wiley, 2003. 300 s. ISBN 978-0-470-00945-1.
BARROW, M., 1988: Statistics for economics accounting and business studies. 1.
Vyd. London: Longman. 274 s. ISBN 0-582-00359-0.
BENDA V.; PITNER L. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2011. Olomouc: 6. Vyd. Anag, 2011. 480 s. ISBN 978-80-7263-676-1.
BERGER, W.; KINDL, C. WAKOUNIG, M. Směrnice ES o dani z přidané hodnoty. 1. Vyd. Praha: Vox, 2010. 736 s. ISBN 978-80-86324-83-8.
BONININI, CH. P. Quantitative analysis for management. 7. Vyd. Boston: Irwin, 1986. 732 s. ISBN 0-256-03381-1.
COOPER, D.; EMORY, W. Business research methods. 5. vyd. Boston: Irwin, 1995. 681 s. ISBN 0-256-13777-3.
COPENHAGEN ECONOMICS, 2007: Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union. Copenhagen: Copenhagen Economics. 103 p.
European tax handbook 2010. 21 st ed. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2009. 892 s. ISBN 978-90-8722-076-1.
DALE, S, NIEUWENHUIZEN, W. VAT Yearbook 2010/2011. VAT Decisions of the Court of Justice of the European Communities 1974-June 2010. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. 832 s. ISBN 9041134131.
DRÁBOVÁ M.; HOLUBOVÁ O.; TOMÍČEK M. Zákon o dani z přidané hodnoty – komentář. Praha: 4. Vyd. Wolters Kluwer ČR, 2011. 720 s. ISBN 978-80-7357-657-8.
KENNEDY, P. A guide to econometrics. 6. vyd. Malden:Blackwell Publishing 2008. 585 s. ISBN 978-1-4051-8257-7.
KLÍMEK, P. Applied statistics for economics. 1. vyd. České Budějovice: Stríž, 2010. 120 s. ISBN 978-80-87106-32-7.
LANG, M.; MELZ, P.; KRISTOFFERSSON, E. VAT and direct taxation: similarities and differences. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2009, 1296 s. ISBN 978-90-8722-060-0.
MUSGRAVE, P. Tax policy in the global economy. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. xvi, 470 s. ISBN 1-840-64313-7.
NEWBOLD, P., CARLSON, W., THORNE, B., 2007: Statistics for Business and Economics. 1. vyd. New Jersey: Pearson Education. 984 s. ISBN 0-13-814250-5.
PLATTEEUW, Ch., PESTANA, P., 2011: Quick Reference to European VAT Compliance. 1.vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 824 s. ISBN 978-90-411-3523-0.
SALANIÉ, B. The economic of taxation. Cambridge: MIT Press, 2003, vii, 226 s. ISBN 0-262-19486-4.
SCHENK, A.; OLDMAN, O., Value Added Tax: A Comparative Approach. Cambridge: Univerzity Press, 2007, 532 s. ISBN 978-0-521-61656-0.
ŠIROKÝ, J., 2010: Daně v Evropské unii. 4. vyd. Praha: Linde. 351 s. ISBN 978-80-7201-179-7.

Členové řešitelského týmu:

Ing. Kateřina Randová, Katedra účetnictví
výběr z publikační činnosti:
1. RANDOVÁ, K. KRAJŇÁK, M. Analýza cenové politiky poskytovatelů služeb s vysokým podílem lidské práce při možném přeřazení těchto služeb do snížené sazby DPH. s. 123-129 (7 s.) CD z konf. Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. Ostrava: EkF VŠB, 2011. 220 s. ISBN: 978-80-7329-285-0. (podíl ½)
2. RANDOVÁ, K. Dlouhodobý majetek a nárok na odpočet daně podle novely zákona o DPH platné od 1. dubna 2011. s. 820-829 (10 s.) CD z konf.: 13th International Conference MEKON 2011. Ostrava: EkF VŠB, 2011. 1 230 s. ISBN 978-80-248-2372-0.
3. RANDOVÁ, K. Analysis of Potential Impacts of Inclusion of Locally Supplied Services into Reduced VAT Rate on the Suppliers of these Services. s. 6-14 (9 s.) Financial Assets and Investing. No. 1/2010. Brno: Masaryk University, 2010. 36 s. ISSN (printed) 1804-5081. ISSN (online) 1804-509X.
4. RANDOVÁ, K. Kvantifikace dopadů využívání snížené sazby DPH u místně poskytovaných služeb. (7 s.) CD z konf.: 12th International Conference MEKON 2010. Ostrava: EkF VŠB, 2010. ISBN 978-80-248-2165-8.
5. RANDOVÁ K. Analysis of Potential Impacts of Locally Supplied Services Inclusion into Reduced VAT Rate on these Services Suppliers. (6 s.) Sb. z konf.: 2nd International PhD Students Conference - New Economic Challenges. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 426 s. ISBN 978-80-210-5111-9.
6. KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů. s. 88–99 (12 s.) (3 %) 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. 215 s. ISBN 978-80-248-2149-8.
7. RANDOVÁ, K. Aspekty připravované novely zákona o dani z přidané hodnoty ve vazbě na změny předpisů Evropského společenství s účinností od 1. ledna 2010. s. 112-116 (5 s.) Sb. z konf.: Nové výzvy pro účetní, daňovou a auditorskou profesi. Ostrava: EkF VŠB, 2009. 168 s. ISBN 978-80-7329-221-8.
8. RANDOVÁ, K. Aspekty změn zákona o DPH v roce 2009 ve vztahu k osobním automobilům v podnikání. (7 s.) CD z konf.: 11th International Conference MEKON 2009. Ostrava: EkF VŠB, 2009. ISBN 978-80-248-2013-2.
9. RANDOVÁ, K. Amendment to the Value Added Tax Act, No. 302/2008 Col. in Force from 01.01.2009. s. 120-124 (5 s.) Sb. z konf.: 1st International PhD Students Conference - New Economic Challenges. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 503 s. ISBN 978-80-210-4815-7.

Ing. Michal Krajňák, Katedra účetnictví – výběr z publikační činnosti:
1. RANDOVÁ, K. KRAJŇÁK, M. Analýza cenové politiky poskytovatelů služeb s vysokým podílem lidské práce při možném přeřazení těchto služeb do snížené sazby DPH. s. 123-129 (7 s.) CD z konf. Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. Ostrava: EkF VŠB, 2011. 220 s. ISBN: 978-80-7329-285-0. (podíl ½)
2. KRAJŇÁK, M. Dopady odlišného klasifikování a oceňování majetku v rozvaze účetní jednotky. (10 s) CD z konf.: 13th International Conference MEKON 2011. Ostrava: EkF VŠB, 2011. 1 230 s. ISBN 978-80-248-2372-0.
3. KRAJŇÁK, M. Accounting depreciation as assets wear and tear true representation tool. CD z konf.: 7th Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky, UTB, 2011. ISBN 978-80-7454-013-4.
4. KRAJŇÁK, M.; ŠEBESTÍKOVÁ, V. IAS/IFRS jako nástroj harmonizace účetnictví nejen v EU. 10 s. In. Sb. z konf. Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. 14. – 15. října 2010. Karviná: Slezská univerzita v Ostravě, Obchodně-podnikatelská fakulta, 2010. ISBN 978-80-7248-631-1. (podíl 60 %)
5. KRAJŇÁK, M. Zdanění příjmů fyzických osob v letech 1993 – 2010. Diplomová práce.
Ostrava: VŠB-TUO 2010.
6. KRAJŇÁK, M. Zdanění příjmů rodiny v roce 2007 a v roce 2008. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO 2008.

Prof. Ing. Jan Široký, CSc., Katedra účetnictví, školitel
výběr z publikační činnosti:
1. ŠIROKÝ, J., KOVÁŘOVÁ, A. Changes in VAT rates during the economic crisis. Acta univ. agric. et silvic. Mendel Brun., 2011, LIX, No. 2, pp. 339-346. (50 %)
2. ŠIROKÝ, J. a kol. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-08-251-3510-5. (50 %)
3. ŠIROKÝ, J., KOVÁŘOVÁ, A. Application of Value Added Tax as a Tool of Economic Policy within the Economic Crisis (2008 – 2011). In.: Proceedings of the 10thInternational Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec: Technical Univerzity of Liberec, 2011, s. 473 – 480. ISBN 978-80-7372-755-0. (50 %)
4. ŠIROKÝ, J., HAMPELOVÁ, R., LEGERSKÁ, L., KOVÁŘOVÁ, A. Effects of Changes in Depreciation on Effective Corporate Taxation in the EU. ECON ́11. Journal of Economics, Management and Business. XX, 2011, No. 2, s. 84 – 92. (50 %)
5. ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 4. vyd. Praha: Linde, 2010, 352. s. ISBN 978-80-7201-799-7.
6. ŠIROKÝ, J. Does a Reflection of the Fiscal Discipline requirement exist during the Euro implementation on the System? Ekonomická Revue – CEREI. XII, 2009, č. 4, s. 163 – 174.
7. ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie. S praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 301 s. ISBN 978-80-7400-005-8 (90 %).
8. ŠIROKÝ, J. Tax Harmonization and Co-operation in the European Union Today and Tomorrow. In Economic Theory and Practice Today and Tomorrow. Proceedings of Abstracts from the International Scientific Conference. Banská Bystrica: UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-203-2.
9. ŠIROKÝ, J., MAKOVÁ, K. Independence between the Efficient Tax Rate and Tax Progressiveness in the Czech Republic During 1993 – 2007. Ekonomický časopis. LVII, 2009, No. 7, s. 653 – 666. (50 %)
10. ŠIROKÝ, J., MAKOVÁ, K. Theoretical approaches to measuring of the tax progressiveness (with the practical application). In 2007 Labsi International Conference on Political Economy and Public Choice: Theory and Experiments. Siena: University of Siena, 2007. (50%)

Bc. Markéta Havlasová (studentka navazujícího magisterského studia), Katedra účetnictví - výběr z publikační činnosti:
HAVLASOVÁ, M. Ekologické daně. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2010.

Bc. Regína Střílková (studentka navazujícího magisterského studia), Katedra účetnictví - výběr z publikační činnosti:
STŘÍLKOVÁ, R. Uplatňování daně z přidané hodnoty ve stavebnictví. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2011.
Členové řešitelského týmuBc. Markéta Havlasová
Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Ing. Regína Mazurová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavní cíle projektu:
- potvrdit nebo (částečně) vyvrátit závěry vybraných oblastí studie Copenhagen Economics Study z roku 2007 ve srovnání se současnými podmínkami Moravskoslezského kraje,
- navázat na získaná data a výsledky předchozího grantu a rozšířit výzkum na vybrané státy Evropské unie, porovnat vliv změn sazeb DPH na makroekonomické ukazatele vybraných států.

Specifikace výstupů výzkumu se zaměřením na publikační činnost:
1. 2 články v recenzovaném časopise dle databáze RVVI, případně SCOPUS v českém případně anglickém jazyce (4, případně 12 bodů) - předpokládaný výstup 1 článek r. 2012, 1 článek r. 2013
2. prezentace výsledků projektu na tematicky zaměřených konferencích v tuzemsku, popř. v zahraničí (v anglickém jazyce např. UTB Zlín, MU Brno)
3. 1 článek ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters (8 bodů) - předpokládaný výstup roku 2012
4. zkvalitnění disertační práce řešitele na téma Harmonizace nepřímých daní v kontextu členství České republiky v Evropské unii
5. 1 kvalitní diplomová práce studentky Bc. Markéty Havlasové
6. 1 kvalitní diplomová práce studentky Bc. Regíny Střílkové
7. na základě výsledků projektu bude navázán další projekt (SGS, GAČR)
8. výsledky mohou být nabídnuty k využití Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, profesním sdružením poskytovatelů služeb, a v neposlední řadě také prezentovány ve výuce řešiteli projektu.

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 16 bodů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
22512,-22512,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)16800,-16800,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5712,-5712,-
2. Stipendia47100,-47100,-
3. Materiálové náklady49838,-50069,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby38600,-45633,-
6. Cestovní náhrady12950,-5686,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady190000,-
Uznané náklady190000,-
Celkem běžné finanční prostředky190000,-190000,-