Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/144
Název projektuTestování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids II.
ŘešitelBilík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem projektu je další rozvoj HW a vývoj SW nástrojů pro zpřesnění a automatizaci testovacího pracoviště pro testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. Jedná se o testování přístrojů pro analýzu kvality elektrické energie, přístrojů pro monitorování synchronních fázorů. Velmi důležitým faktorem je skutečnost, že přístroje jsou velmi aktuální pro budování tzv. SmartGrids. Náplň projektu byla řešena již v roce 2011, kdy byl vybudován HW a SW základ pracoviště, kde si všichni zainteresovaní ověřili řadu zákonitostí a nedokonalostí prvotní koncepce. Navržená koncepce je poplatná dostupným finančním prostředkům a má řadu nedokonalostí, nicméně je to nezbytná platforma pro postupné přiblížení se k ideálnímu stavu. Projekt navazuje na řešení projektu s podobným zaměřením v rámci SGS2011, který umožnil značný rozvoj výzkumných aktivit v této oblasti a podání několika výzkumných projektů. Proto je důležité navázat na výsledky řešení z roku 2011 a oblast dále prohloubit. Systém vybudovaný v roce 2011 je a dále bude využíván pro vědeckou práci na Katedře měřicí a řídicí techniky. Pro účely spolupráce napříč katedrami bude systém v případě potřeby k dispozici také dalším katedrám Fakulty elektrotechniky a informatiky, které se oblastí SmartGrids zabývají nebo hodlají zabývat. Členové řešitelského týmu se touto problematikou dlouhodobě zabývají a tým má předpoklady dále rozvíjet výzkumné aktivity v této oblasti.

Pokud bude projekt podpořen, umožní to další rozvoj oblasti, která je zajímavá i pro TU-Dresden, jejíž dva pracovníci přijeli na pozvání řešitele tohoto projektu na pracovní schůzku, která se uskutečnila v listopadu 2010 na FEI, VŠB-TUO. TU-Dresden hledá partnera se zkušenostmi z oblasti testování PQA pro získání Evropských projektů řešených napříč univerzitami. Další kontakty pro potenciální spolupráci byly řešitelem navázány na konferenci EPQU2011 v Portugalsku, kdy uvedená oblast byla diskutována se zástupci těchto institucí: Universitat Politécnica de Catalunya Barcelona Španělsko, Universitatea Tehnic Cluj-Napoca Rumunsko.

Oblast testování PMU je vysoce aktuální a v případě podpory tímto projektem to bude mít velmi pozitivní vliv na prestiž pracoviště a potažmo fakulty. Jedná se o oblast, která přes svou aktuálnost je velmi málo prozkoumaná a zabývá se jí pouze několik pracovišť na světě. Statické vlastnosti PMU a komunikace jsou popsány ve standardu IEEE C37.118, nelze zde však nalézt požadavky na chování během dynamických dějů na síti. K tomu je připravován nový standard IEEE, který vyjde v roce 2012. V oblasti PMU je řešitel tohoto projektu aktivní ve vztahu ke společnosti ČEPS, kdy se zůčastnil několika jednání jak v Ostravě, tak v Praze a je předjednáno nasazení PMU na bázi virtuální instrumentace v ČEPS.

Pro zmíněné dvě oblasti je rovněž velmi důležitá oblast softwarových nadstaveb pro zpracování, koncentraci a vyhodnocení dat z přístrojů PQA a PMU. V rámci možností bude rozvíjena i oblast softwarových nadstaveb, které je zapotřebí rovněž testovat jak bylo možné slyšet na výše zmíněných konferencích.

Skupina měření Katedry měřicí a řídicí techniky je personálně a částečně i technicky vybavena pro rozvoj výše uvedených oblastí. V navrhovaném tématu bude, stejně jako v roce 2011, aktivně využita kooperace s průmyslovým partnerem, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje měřicí techniky pro oblast analýzy kvality elektřiny a v oblasti monitoringu synchronních fázorů. Průmyslový partner dodává na světový trh produktovou řadu analyzátorů kvality elektřiny, prostředky pro vyhodnocení fázorů a má rozsáhlé tuzemské i zahraniční kontakty v této oblasti. Průmyslový partner disponuje dlouhodobě budovaným know-how a také potřebnou kalibrační technikou, kterou katedra nemá.

Testovací technologie budou vyvíjeny ve dvou paralelních větvích odlišujících se typem testované techniky:
•Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro PQA (analyzátory kvality elektrické energie)
•Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro PMU (jednotky vyhodnocení synchronních fázorů)
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Marek Hořínek
doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
Ing. Jakub Maňas
Ing. Petr Pětvaldský
Ing. Pavel Řepka
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Bc. Petr Silber
Ing. Tomáš Wittassek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvořit unifikované automatizované testovací postupy pro testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie.
Primárním cílem je vytvořit platformu pro vědeckou práci, kdy bude možné zkoumat vlastnosti komerčně dostupných přístrojů a následně také navrhovat algoritmy, které poskytnou přesnější a rychlejší data tak aby výsledky byly přínosné pro oblast měřicí techniky pro SmartGrids. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kdy studenti budou moci prakticky vyzkoušet automatizaci měření a testování na praktických komerčně dostupných výrobcích.
• Publikace na konferenci CIRED Tábor – 11/2012
• Publikace na tuzemských konferencích (ISI WoK), min. 4 články
• Publikace na zahraniční konferenci, min. 4 články
• Užitný vzor: 2x
• Priorita: publikace v žurnálech s IF

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-68000,-
3. Materiálové náklady20000,-38000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-27000,-
5. Služby70000,-55000,-
6. Cestovní náhrady65000,-37000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-