Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/142
Název projektuVliv extrémních přírodních jevů a rizik na ekonomickou činnost člověka v krajině.
ŘešitelMudroň Ivan Ing. Mgr.
Školitel projektudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuBudou zjišťovány omezení a rozmístnění lidských aktivit v krajině, vzhledem k rizikům a výsledkům modelování extrémních přírodních jevů, zejména povodní, lavin a eroze. Území ohrožené lavinami bude vymezeno pomocí simulace v software RAMMS, který bude pracovat s oficiálními údaji Strediska lavínovej prevencie (SLP) v Jasnej. Tato data budou doplněná o data získané terénním průzkumem v oblasti Nízkých Tater v letech 2011 a 2012. Prvním zájmovým územím bude Magurka, kde budeme zkoumat vymezení lokalit určených pro výstavbu rekreačních budov (chatové oblasti) a jejich omezení na základě rizika ohrožení lavinami. Podobně se bude v oblasti Tater vymezovat optimální lokalizace horských chat na základě rizika ohroženosti lavinami. Budou se hodnotit polohy už postavených vysokohorských chat a riziko ohroženosti lavinou (v roku 2010 lavina zničila chatu pod Rysmi). Ohroženost území povodněmi se bude modelovat v software HEC-RAS pomoci metody GLUE ve vymezené zájmové časti povodí Olše. Bude se hodnotit dosavadní využití krajiny a možná optimalizace jednotlivých dílčích aktivit člověka resp. vhodnost krajiny pro využití vzhledem k ohroženosti krajiny povodněmi. Ohroženost hospodářské krajiny erozí bude hodnocena v oblasti Horního povodí Čebovského Potoka. Cílem bude publikovat dosažené výsledky v diplomové práci a na konferenci ARCDATA Praha 2010 rozšířené o porovnání s modelem WEPP.
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Ivan Mudroň
doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- 1. Publikace článků o vymezení území pro výstavbu rekreačních budov v oblasti Magurky v časopise Natural Hazards and Earth System Science (IF 1.792), článek bude vycházet z recenzované publikace na konferenci GIS Ostrava 2010 http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2011/sbornik/papers/Richnavsky.pdf) doplněné o kapitoly ohrožení celého území Magurky a územně plánovací dokumentace vybrané časti katastrálního územní Partizánske Lupče, jejíž součástí je Magurka.
- 2. Publikace článku o ohroženosti vysokohorských chat a vymezení lokalit s nejnižším rizikem lavinového ohrožení v Tatrách. (spoluautor, Landscape and Urban Planning (IF 2.004) nebo jiný časopis)
- 3. Tvorba specializované mapy Lavinového katastru ve vybrané lokalitě Magurka a publikace v Journal of Maps nebo v jiném časopise, spoluautor.
- 4. Publikování dosažených výsledků v diplomové práci na konferenci Forum Carpaticum.
- 5. Publikovaní článku o ohrožení území povodněmi a s tím spojené omezení využití krajiny člověkem (Computers & Geoscience, IF 1.416). Článek bude navazovat na přijatý a recenzovaný článek pro konferenci GIS Ostrava http://gis.vsb.cz/gis2012/abstractview.php?id=abstracts/gis20124e6cff75b4dbd.html

Harmonogram

do 8.1.2012 zaslat článek „Error propagation in Slope estimation“ na 15th International Symposium on Spatial Data Handling v Bonne. Výsledky článku budou vstupem pro simulace povodní pomoci HEC-RAS (cíl projektu č. 5).

leden – březen
I) Terénní průzkum v oblasti Nízkých Tater podle spadlých lavin. Zpracování a doplnění dat získaných z SLP a předešlého terénního průzkumu.
II) Tvorba článku „Land use optimization for agricultural land in Cebovsky Potok upper river-basin“ pro Forum Carpaticum podle zaslaného abstraktu (deadline abstraktu 31.12.2011, odhadovaná doba psaní příspěvku 7 dní).

1 – 30 březen oprava „Error propagation in Slope estimation“ podle recenze.

do 20.5. 2012 dopsat a poslat rozpracovaný článek z bodu 1 ve specifikaci výstupů. (jsem hlavním autorem, na článku budou pracovat i členové SLP Richnavský, Biskupič)

30.5 – 2.6. 2012 Forum Carpaticum, Stará Lesná, Slovensko

červen - září
I) tvorba specializované mapy Lavinového katastru a příprava článku pro Journal of Maps v spolupráci se SLP (hlavní autor Richnavský).
II) Tvorba publikace z bodu 2 v cílech projektu (člen autorského kolektivu).

22.8 – 24.8. 2012 15th International Symposium on Spatial Data Handling, Bonn, Německo.

září – říjen tvorba článku o ohrození území povodněmi metodou GLUE, poslání článku pro Geoscience & Computers do 15.11.2012.

září – prosinec korekce článků, případně zaslání opravených článků do jiných časopisů, které neprošli recenzním řízením. V druhé polovině roku 2013 se očekává vydání článků v časopisech s IP faktorem, další výstupy by měly být publikovány do 14.12. 2012.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia16000,-16000,-
3. Materiálové náklady35000,-53000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45000,-0,-
5. Služby40000,-58000,-
6. Cestovní náhrady24000,-33000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-20000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-