Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/141
Název projektuVýzkum závislosti četnosti chybování operátorů dopravních systémů (pilotů) na úrovni pracovního zatížení (únavy)
ŘešitelHrbek Michal Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuÚroveň bezpečnosti při provozování letounů v letecké dopravě je kriticky závislá na lidské výkonnosti operátorů (členů letových posádek). Součástí lidské výkonnosti je schopnost zvládání takových stavů, jako je únava nebo stres. Je potřeba, aby se s těmito hrozbami budoucí členové LP (studenti, s kterými je výzkum prováděn) setkali již v rámci systémů výcviku, který je v současnosti prováděn převážně na odpovídajících letových simulátorech. Letový simulátor dovoluje na rozdíl od letounu, nacvičovat všechny kritické situace související s nedostatečnou lidskou výkonností. V případě, že se podaří získat základní závislosti úrovně únavy LP na četnost jejich chybování při pilotování letounů (jeden z nežádoucích faktorů LČ), bude možné hledat odpovídající opatření na jejich eliminaci.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Hrbek
Bc. Ivo Pořický
Ing. David Schwarz
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
prof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)• Měření bude provedeno v simulovaných, finančně dostupných podmínkách, za účelem seznámení studentů (pilotů) ve výcviku s projevy únavy, rychlosti jejího nástupu a s ní souvisejícími bezpečnostními hrozbami.

• Vzhledem k tomu, že nelze předem stanovit predikční hodnotu jednotlivých vyšetření která budou prováděna, byla vybrána série parametrů, jejichž výpovědní hodnota je předmětem tohoto výzkumu.

• Výsledky měření budou zpracovány v rámci disertační doktorské práce a budou prezentovány v recenzovaných časopisech a na konferencích příslušného zaměření.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5000,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)3300,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-0,-
2. Stipendia12000,-27000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6000,-11907,-
5. Služby76000,-61000,-
6. Cestovní náhrady3000,-2093,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady102000,-
Uznané náklady102000,-
Celkem běžné finanční prostředky102000,-102000,-