Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/135
Název projektuNumerické modelování svařovaných T a K-styčníků
ŘešitelMachalová Anežka Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Miroslav Rosmanit, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV dnešní době se pro výstavbu halových objektů a pro překlenutí velkých rozponů s výhodou využívají příhradové vazníky i příhradové rámové konstrukce z dutých průřezů, především pro jejich estetický vzhled a příznivé statické působení (dvojose symetrický průřez, zkrácení vzpěrných délek, dosažení požadované únosnosti při zachování subtilnosti konstrukce).
Problematické u takových konstrukcí je řešení jejich styčníků. Norma popisuje postup výpočtu pouze pro základní typy styčníků a jejich základní typy namáhání a případy porušení. Tyto postupy jsou však komplikované a obtížně kontrolovatelné.
Předmětem této práce je využití poznatků získaných během řešení předcházejícího projektu, zaměřeného na modelování jednoduchého svařovaného T styčníku z dutých ocelových profilů. Tento model byl zatím v mnoha ohledech zjednodušený, proto je cílem nového projektu prohlubování znalostí v oblasti numerického modelování ocelových svařovaných styčníků, další rozvíjení a zpřesňování jednoduchého modelu T styčníku a zkoumání účinků různých faktorů na chování tohoto typu styčníku (např. zatížení pásového prutu tahem či tlakem, modelování svaru na kontaktu obou profilů, apod.). Dále pak budou řešeny další typy styčníků, včetně styčníků více prutových, např. typu K.
Všechny získané poznatky budou využívány pro vytvoření zjednodušených, ale stále dostatečně výstižných modelů v MKP programech běžně dostupných v inženýrské praxi, případně pro návrh změn či doporučení pro navrhování nebo modelování různých typů styčníků.
Členové řešitelského týmuIng. Anežka Machalová, Ph.D.
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výstupy výzkumu:
• Publikování výsledků výzkumu v recenzovaném tuzemském sborníku vědeckých prací
• Publikování a prezentace výsledků výzkumu na odborné tuzemské nebo zahraniční konferenci
• Využití v doktorské disertační práci
Cílem projektu je poskytnutí dostatečného množství informací, návodů a doporučení pro řešení svařovaných styčníků dutých průřezů, které mohou být využívány v každodenní praxi.

Přibližný časový plán:
Únor – duben - rozvíjení a zpřesňování základního modelu T styčníku
Květen – září - vytváření dalších modelů styčníků typu K
Září – prosinec - vyhodnocení modelů, doporučení a návody

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady4300,-9869,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2500,-1522,-
5. Služby1000,-1800,-
6. Cestovní náhrady15000,-9609,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady70000,-
Uznané náklady70000,-
Celkem běžné finanční prostředky70000,-70000,-