Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/134
Název projektuVlečné křivky návrhového vozidla nadměrné přepravy
ŘešitelPetrů Jan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu vlečných křivek návrhového vozidla nadměrné přepravy je vytvoření a ověření vlečných křivek se zaměřením na vozidla nadměrné přepravy. Jelikož nyní neexistuje žádná knihovna vozidel a nákladu nadměrných přeprav, tento výzkum by měl sloužit jako podklad pro návrh těchto vozidel v programu AutoTURN. Dále by tato vozidla sloužila pro ověření průjezdů nadrozměrných přeprav v prostoru křižovatek s využitím programů NEXUS a TORUS. Důvodem je, že v České republice není dlouhodobě řešena problematika přepravy nadrozměrných nákladů, přestože ministerstvo dopravy ročně povoluje 15 až 20 tisíc nadrozměrných přeprav. Z toho počtu cca 5 tisíc přeprav má nadstandardní prostorové požadavky na zajištění průjezdu. Jedná se o přepravu nadrozměrných konstrukcí a výrobků železárenského a strojního průmyslu z místa výroby na místo montáže, nebo jejich užití nejen v České republice, ale i následné přepravy do zemí Evropské unie i do zemí celého světa. Podobná situace je v mnoha dalších evropských zemích. Přitom existuje Evropská směrnice osvědčené praxe pro přepravu nadměrných nákladů po pozemních komunikacích z 17.5.2006 [1], která doporučuje členským státům vybudovat celoevropskou síť koridorů pro přepravu nadměrných nákladů.

[1] European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transport. European Commission Directorate - General for Energy
and Transport, 2006. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vehicles/abnormal_transport_guidelines_en.pdf
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstup výzkumu by měl sloužit jako podklad pro návrh, vytváření a generování vlečných křivek vozidel nadměrné přepravy v programu AutoTURN 3D. Také k následnému použití v programech AutoTURN 3D, NEXUS, TORUS, pro ověření nadrozměrných přeprav v prostoru křižovatek.
Výsledky budou prezentovány v recenzované tuzemské publikaci a aktivní účasti na konferenci.
Výsledků se využije při zpracovávání dizertační práce.

15.2.2012 – Zahájení řešení projektu, příprava podkladů, specifikace nejčastějších typů nadrozměrných přeprav.

duben - červen – Vymodelování návrhových vozidel nadměrné přepravy v programu AutoTURN 3D.

červen - listopad – Ověření vlečných křivek vytvořeného návrhového vozidla nadměrné přepravy, v programu AutoTURN 3D na vozidle pomocí GPS technologie. S Institutem geoinformatiky je domluveno zapůjčení GPS zařízení pro měření. Fakulta strojní přislíbila spoluúčast na upevnění GPS modulů na vozidlo nadměrné soupravy.

14.12.2012 – Finalizace výstupů projektu, jako jsou podklady pro návrh, vytváření a generování vlečných křivek vozidel nadměrné přepravy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
4020,-4020,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)3000,-3000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1020,-1020,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady7000,-11036,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek59000,-58920,-
5. Služby8980,-0,-
6. Cestovní náhrady1000,-6024,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-