Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/133
Název projektuAnalýza spolupráce a vlivu tuhého ocelového prvku v primárním ostění tunelů
ŘešitelĎuriš Lukáš Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmět výzkumného projektu bude zaměřen především na aktuální problémy spojené s výstavbou v podzemí. Ražení podzemních děl je obecně spojeno s velkým množstvím rizik a problémů při samotné realizaci díla. Tyto rizika se snažíme minimalizovat vhodným přístupem a řešením. Nejrozšířenější metodou pro zajištění výrubu je použití stříkaného betonu. Samotný stříkaný beton mnohdy nestačí stabilizovat výlom a proto je nutno jej vyztužit ocelovou výztuží. Pro vyztužení můžeme využít jak příhradové konstrukce (Bretex), tak i například válcované, nebo svařované profily (Hebrex,tvarové tyče). Liniové změny tuhosti a tím i deformací výztuže s tuhými výztužnými prvky budou předmětem navrhovaného projektu. Lze předpokládat, že takto vyztužené ostění se bude chovat analogicky jako tzv. T- průřezy v teorii betonových konstrukcí, tj.že bude možno při výpočtech ostění uvažovat s tzv.spolupůsobící šířkou betonu, což může významně přispět ke zvýšení jeho únosnosti .
V předešlých projektech se řešila problematika vlivu skutečných technologických a konstrukčních činitelů (tvrdnutí betonu v čase, technologie nástřiku ostění ve více vrstvách) na vývoj stavu napětí v železobetonovém u podzemních liniových staveb metodami homogenizace průřezů (vyztužení betonových průřezů tuhými prvky s náhradou ocelových průřezů ekvivalentní velikostí betonového průřezu,metodou dle Buličova a pod.)
Konstrukce průřezu ostění podzemních staveb je v mnoha směrech odlišná od standardních stavebních železobetonových konstrukcí a prvků. Jedním z významných rozdílů je, že průřez není vyztužen ocelovými prvky rovnoměrně. V průřezu železobetonového ostění se periodicky střídají krátké úseky s vysokým stupněm vyztužení a úseky s nízkým stupněm vyztužení. Délka těchto úseků je také zpravidla mnohem větší. Tyto skutečnosti mají přímý dopad na deformační vlastnosti průřezu, stav napětí v jeho prvcích a únosnost průřezu.
Možnosti modelovat toto chování v prostorových modelech (např. systém Midas GTS) v reálných podmínkách a stanovení reálných tuhostí ostění, vč. spolupůsobících šířek tuhých prvků ostění, bude výstupem tohoto projektu.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1/ (únor - květen) seznámení se s jedním ze softwaru pro řešení 3D úloh v geotechnice (Mohyla)
2/ (květen – červen) příprava podkladů pro 3D model (Ďuriš)
3/ (srpen- září) Realizace příslušných 3D matematických modelů (Ďuriš , Mohyla)
4/ (říjen) Vyhodnocení získaných výsledků (Ďuriš , Mohyla)

Výsledky projektu budou uplatněnty při zpracování disertační práce ing. Mohyly. Publikování výsledku v odborném časopise případně sborníku vědeckých prací FAST.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
46900,-46900,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)35000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11900,-11900,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady1000,-408,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady6100,-6692,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6000,-6000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady60000,-
Uznané náklady60000,-
Celkem běžné finanční prostředky60000,-60000,-