Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/129
Název projektuVýzkum v oblasti rozvoje pravděpodobnostního navrhování strojních dílů a skupin II
ŘešitelKaláb Květoslav doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je aplikace pravděpodobnostních počítačových simulací metodou SBRA softwarem Anthill do procesu konstrukčního navrhování strojních dílů a skupin, zejména simulace medody FMEA podle ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
Ing. Josef Oleksik
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Využití standardních postupů a metod analýz spolehlivosti v simulační technice metody SBRA a prokázání předností či nevýhod pravděpdobnostních simulací oproti současným, běžným, standardním postupům.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8040,-8040,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6000,-6000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2040,-2040,-
2. Stipendia12100,-12100,-
3. Materiálové náklady29000,-27680,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek860,-159,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady5000,-7021,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady55000,-
Uznané náklady55000,-
Celkem běžné finanční prostředky55000,-55000,-