Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/128
Název projektuVysoce pórovité stavební materiály a materiály s velmi nízkou objemovou hmotností
ŘešitelMec Pavel Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.<br /> Ing. Martin Vavro, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV současném stavebním průmyslu jsou velmi často využívány materiály s velmi nízkou objemovou hmotností. Tyto materiály mají často vynikající tepelně technické vlastnosti, avšak na úkor mechanických parametrů. Problém také spočívá v ovlivnění vlastností vlhkostí, která do pórovitého materiálu velmi snadno proniká. V současnosti se při výrobě materiálů s nízkou objemovou hmotností nevyužívá možností cíleně řídit velikost, tvar nebo rozložení pórů ve hmotě materiálu. Problematika vnikající vlhkosti je řešena jen v omezeném měřítku.
Předmětem je, pomocí dostupných teorií v oblasti pórovitých materiálů, navrhnout a pomocí numerických metod optimalizovat materiál s velmi vysokou pórovitostí. Upravit návrh složení tak aby byly získány materiály s kvalitními parametry nejen tepelně technickými ale i mechanickými.
Modely v oblasti teplotních polí a termoporoeleasticity pomohou ověřit vlastnosti vyvíjených materiálů a chování těchto materiálů v různém prostředí. Tyto modely budou prováděny v mikro i makro měřítku převážně ve vlastním výpočetním software a ve volně dostupných programech jako Code Aster, vyvíjeném francouzským EDF. Samozřejmostí je experimentální vývoj a zkoušení vlastností materiálů v laboratoři na fakultě stavební případně na externích pracovištích. Zkoušeny budou mechanické a tepelně fyzikální vlastnosti se zohledněním vlivů prostředí.
Členové řešitelského týmuIng. Jana Boháčová, Ph.D.
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Ing. Pavel Mec
Ing. Pavel Mec
Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
Ing. Martin Vavro, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledky výzkumu budou využity v disertačních pracích členů řešitelského týmu. Výstupem bude také článek v bodovaném časopise a příspěvek na tuzemské konferenci.

Dosažené výsledky by měly poskytovat hlubší poznání o chování pórovitých materiálů a možnosti jejich návrhu ve stavební praxi, a také poskytnou odolnější alternativu k současným stavebním materiálům.

Harmonogram:
únor -- březen - návrh složení a prvotní příprava zkušebních vzorků
březen -- červen - příprava zkušebních vzorků, provádění experimentálních zkoušek, tvorba MKP systému
červen -- září - zavádění experimentálně získaných dat do MKP modelů, vyhodnocování výsledků
září -- prosinec - konečné zpracování výsledků, publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2680,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti680,-680,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady10220,-41261,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek37100,-9684,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady6000,-2375,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady90000,-
Uznané náklady90000,-
Celkem běžné finanční prostředky90000,-90000,-