Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/127
Název projektuAutomaticky paralelizující nástroj postavený na Petriho sítích
ŘešitelBöhm Stanislav Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. RNDr. Petr Jančar, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuŘešitelé navrhovaného projektu se podílejí na vývoji nástroje určeného pro generování paralelních aplikací. Nástroj umožňuje modelování a implementaci paralelních algoritmů na abstraktní úrovni. Pomocí specifické varianty barevné Petriho sítě je modelován datový tok, komunikace a paralelnost algoritmu. Výsledný model je pak možné simulovat s vizuální odezvou. Hlavní rozdíl vůči existujícím nástrojům je možnost z modelu vygenerovat samostatný program, využívájící standardní paralelizační knihovny (například MPI).

Nástroj byl vyvíjen v roce 2011 v rámci grantu SP2011/25. Vyvoj nástroje byl částečně podpořen s projektů GAČR P202/11/0340 a projekt MŠMT 1M0567. V průběhu roku 2010 došlo k přidání řady nových vlastností umožnující efektivnější návrh paralelních a distribuovaných algoritmů. Tyto nové vlastnost byly zaměřeny především na modelovaní na vyšší úrovni abstrakce. Naším cílem v navrhovaném projektu je rozšířit nástroj tak, aby bylo možné modelovat aplikaci jak na abstrakní úrovni tak na velmi konkretní. Zároveň aby bylo jednoduché při iterativním vývoji přecházet od abstraktního modelu ke konkretnímu.

Naším cílem však není jen přídaní nějaké konkretní sady nových konstrukcí do nástroje. Cílem je vytvořit obecnější vrstu, která umožní vytvařet modely s různým stupněm abstrakce. Chceme tento cíl realizovat pomocí vícevrstvého překladu. Chceme vybrat podmnožinu našeho současného modelu, pro kterou je vazba s výsledným programem přímočaře definována. Všechny abstrakní kostrukce budou pak transformací do těchto základních modelů. Základní model však není ukrytá mezivrstva, ale uživatel může vytvářet svou aplikaci přímo ve formě základního modelu. Základní model bude stále jistou formou barevné Petriho sítě a je tedy vytvářen stejným způsobem jako modely v současné verzi.

Vybrané publikace související s předmětem výzkumu za rok 2011:

BÖHM, Stanislav; BĚHÁLEK, Marek; Kaira: Modelling and generation tool based on Petri nets for parallel applications. UkSim 13th International Conference on Computer Modelling and Simulation, 30 2011-april 1 2011, p. 403 –408. ISBN 978-1-61284-705-4

BÖHM, Stanislav; BĚHÁLEK, Marek; GARNCZARZ, Ondřej. Developing parallel applications using Kaira. Digital Information Processing and Communications. Volume 188 of Communications in Computer and Information Science. Springer. 2011. p. 237-251.

BĚHÁLEK, Marek; BÖHM, Stanislav; KRÖMER, Pavel; ŠURKOVSKÝ, Martin; MECA, Ondřej. Parallelization of ant colony optimization algorithm using Kaira. 11th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2011), Cordoba, Spain, 2011
Členové řešitelského týmuIng. Marek Běhálek, Ph.D.
Ing. Stanislav Böhm, Ph.D.
Bc. Martin Bradáč
Ing. Ondřej Garncarz
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
Ing. Martin Kot, Ph.D.
Ing. Ondřej Meca
doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
Ing. Martin Šurkovský
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavní cíle podávaného projektu lze zhrnout v těchto bodech.
- Rozšířit možnosti vyvíjeného nástroje
- Prozkoumat možnosti napojení na další existující paralení řešení


Výstupy projektu:
- Vyvíjený nástroj rozšířený o možnosti zmíněné v předmětu výzkumu.
- V průběhu řešení projektu předpokládáme publikace týkající se nástroje, zejména se chceme soustředit na konference (indexované WoS).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia124300,-124300,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek3000,-5716,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady35000,-32284,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22500,-22500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady225000,-
Uznané náklady225000,-
Celkem běžné finanční prostředky225000,-225000,-