Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/126
Název projektuReverzibilní měniče pro akumulaci elektrické energie
ŘešitelVaculík Petr Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.<br /> doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem projektu je vývoj nové řady měničů středního výkonu pro užití v systémech akumulace elektrické energie, který zahrnuje realizaci prototypu měniče vhodného pro další výrobu a jeho ověření ve vybraných aplikacích s akumulací elektrické energie.
V rovině obecného náhledu je akumulace elektrické energie historicky jedním ze základních technologických problémů energetických soustav. Aktuální problém současnosti spočívá v lokálním a časově neefektivním rozložení výkonů výroby a požadavků spotřeby. Intenzitu požadavků na akumulaci elektrické energie stupňuje i vzrůstající část instalovaného výkonu, získaného z obnovitelných zdrojů.
Návrh projektu výzkumu a vývoje výkonových polovodičových systémů s akumulací elektrické energie vzniknul z aktuálních a neustále se zvyšujících potřeb uplatnění reverzibilních měničů pro obousměrné řízení toku elektrické energie jak v dopravě, tak v energetice obnovitelných zdrojů.
Pro řešení uvedené tématiky vedlo řešitelský tým několik základních skutečností:
• využití výzkumného potenciálu řešitelského pracoviště uchazeče pro podporu řešení společensky aktuálního problému v souladu s energetickou koncepcí EU a ČR při snižování emisí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů,
• aktivní orientaci výzkumně vývojového potenciálu vysoké školy na výstupy vhodné pro využití v průmyslu s možností podpory vzniku výzkumného týmu mladých výzkumných pracovníků a doktorandů,
• vytvoření nového výrobku pro technologie s vícenásobným užitím mezioborového charakteru,
• zajištění aplikovatelnosti výsledků projektu na starší, nebo již provozovaná zařízení obnovitelných zdrojů,
• vysoký exportní potenciál ověřeného řešení, nebo jeho částí.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Ing. Aleš Havel, Ph.D.
Ing. Michal Hromják
Ing. Josef Opluštil
doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Ing. David Slivka
Ing. Roman Šprlák
Ing. Martin Tvrdoň
Ing. Miroslav Uchoč
Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
Ing. Petr Vaculík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V odborné oblasti je projekt zaměřen na návrh systémového řešení akumulace energie s využitím polovodičových měničů, v oblasti realizace si klade za cíl vývoj nového polovodičového měniče středního výkonu s vysokou účinností a dynamikou pro spojení stejnosměrných a střídavých soustav s akumulací elektrické energie.
Navržený projekt je časově rozložen do čtyř etap řešení:
• Provedení rešerší stávajícího stavu, stanovení konkrétních technických parametrů akumulačního systému, návrh a dimenzování měniče se sdruženou funkcí pro pohon vozidla i nabíjení akumulátoru, nebo příp. v aplikaci akumulačního systému malé fotovoltaické elektrárny, numerické simulace elektrických a tepelných dějů v hlavních součástech soustavy, návrh konstrukčního řešení měniče a hlavních součástí soustavy.
• Návrh výkonové části měniče, hardware a řídicího software měniče a jeho odladění, funkční a zatěžovací zkoušky měniče.
• Uvedení aplikace do provozu, provozní zkoušky, zkoušky pro ověření a schválení prototypu měniče, schvalovací řízení prototypu, konstrukční návrh varianty měniče pro akumulaci ve stejnosměrných obvodech.
• Finální odzkoušení systému akumulace novým typem polovodičového měniče s vyhodnocením jeho vlastností, kompletace dokumentace a projekčních podkladů pro výrobu, vytvoření modulového řešení funkčního vzoru pro akumulaci energie ve stejnosměrných obvodech včetně modifikace řídicího software.

Hlavním cílem projektu je vývoj nového speciálního polovodičového měniče s vysokou účinností a dynamikou středního výkonu pro využití v systémech akumulace elektrické energie. Doplňujícím cílem projektu je návrh a vývoj struktur pro akumulaci elektrické energie opírající se o navržený a realizovaný polovodičový měnič, resp. jeho zjednodušené varianty s uplatněním pokrokových technologií např. rekuperace energie v souladu s požadavky energetické koncepce ČR a EU. Důraz je kladen na mezioborovou využitelnost výsledků projektu v oblasti elektroenergetiky, dopravy a udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů energie.
Mezi dominantní přínosy projektu patří zefektivnění provozu vybraných elektrických silničních, nebo kolejových vozidel, omezení nepříznivých zpětných vlivů dosud užívaných nabíjecích zařízení velkokapacitních akumulátorových baterií na napájecí síť, snížení nerovnoměrnosti dodávek obnovitelných zdrojů středního výkonu, zejména fotovoltaických, do napájecí sítě. Přínos projektu lze spatřit i v možnosti dodatečné montáže k již stávajícím obnovitelným zdrojům.
Řešitelský tým se skládá z velmi kvalifikovaných pracovníků Fakulty elektrotechniky a informatiky, kteří mají dlouholeté zkušenosti jak z úspěšného řešení projektů národního i mezinárodního charakteru z oblasti přeměny elektrické energie v polovodičových měničích, její akumulace, návrhu a konstrukce polovodičových měničů i elektromagnetické kompatibility elektrických sítí v návaznosti na využívání polovodičových měničů, tak teoretické znalosti i odborné zkušenosti z řešené problematiky. Velmi významné jsou znalosti a zkušenosti účastníků projektu z praktických realizací průmyslových i trakčních zařízení a jejich prosazení při exportu do zahraničí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia140000,-140000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady40000,-40000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-