Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/122
Název projektuMěření akustických a vlhkostních parametrů slaměných konstrukcí
ŘešitelTeslík Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumu Tento projekt je rozdělen do dvou částí. První část je zaměřena na stanovení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti nosné stěny ze slaměných balíků. Druhá část projektu se zaměří na experimentální měření hodnoty nasákavosti a stanovení objemových změn v závislosti na vlhkosti slaměného balíku.
Sláma je relativně levný a ekologický materiál s velkým potenciálem využití v ekologicky zaměřeném stavitelství. Stavění ze slámy vykazuje environmentální i finanční výhody. Cena slaměných balíků v porovnání s klasickými materiály je mnohem nižší. Ekologické výhody jsou především bezproblémová recyklovatelnost slámy, nulová zátěž životního prostředí z hlediska produkce CO2 a zdravé mikroklima vnitřního prostředí. Slaměné domy jsou velice dobře hodnoceny z hlediska metodik v rámci udržitelné výstavby budov. V českém prostředí má ambice stát se nástrojem pro hodnocení budov z hlediska trvale udržitelné výstavby metodika SBToolCZ [8]. V současné době není sláma jako stavební materiál příliš rozšířena. Do budoucna se pak předpokládá zvýšení poptávky po stavění ze slámy.
Jedním z důvodů menšího zájmu o slámu ze strany stavebníků v současné době, je i nedostatek technických informací o vlastní technologii stavby a vlastnostech konstrukcí ze slámy. Tepelně izolační vlastnosti a hodnoty požární odolnosti obvodových stěn jsou již vcelku přesně stanoveny [7] . Ke stanovení akustických a vlhkostních vlastností však doposud nebyl proveden žádný odborný výzkum. Na tuto problematiku bude projekt zaměřen.
Podrobné postupy měření vzduchové neprůzvučnosti jsou dány normou ČSN EN ISO 140-4 [4]. Vyhodnocení změřených průběhů a stanovení jednočíselných údajů se provádí podle normy ČSN 717-1 [2]. Vlastní posouzení z hlediska stanovených požadavků se provádí podle normy [1].

Metody řešení projektu:

Projekt je rozdělen do dvou pracovních částí:

1. část: Měření vzduchové neprůzvučnosti slaměné stěny.
Po dohodě se zástupci Centra stavebního inženýrství, a.s. bude v akustické laboratoři sestaven reprezentativní vzorek nosné slaměné stěny s hliněnou omítkou o rozměrech cca. 3 x4 m.. Vzorek bude podroben akustickým měřením. Výsledkem bude zjištění laboratorní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw nosné slaměné stěny bez povrchové úpravy a s povrchovou úpravou oboustraně provedenou hliněnou omítkou. Po fázi měření budou výsledky vyhodnoceny.
Trvání první části projektu: 07. - 12. 2012.

2. část: Experimentální měření vlhkostních parametrů slaměných balíků.
Tato část se zaměří na experimentální měření hodnoty nasákavosti a stanovení objemových změn v závislosti na vlhkosti slaměného balíku. Měření budou prováděna na vzorcích slaměných balíků v laboratoři Fast VŠB - TUO.
Trvání druhé části projektu: 04. - 10. 2012
Členové řešitelského týmuIng. Markéta Černá, Ph.D.
Ing. Pavel Oravec, Ph.D.
Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu) Výsledkem první části projektu bude stanovení laboratorní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw slaměné nosné stěny, naměřené za ideálních podmínek v akustické laboratoři. Přesně stanovené hodnoty Rw slaměné stěny budou využívány při návrhu slaměných staveb. Definované akustické vlastnosti umožní vedle již známých tepelně-technických a požárních vlastností rozšířit použití slámy jako konkurenceschopného stavebního materiálu v celém rozsahu stavebnictví.
Z výsledků měření laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw bude možné provést porovnání akustických vlastností slámy s akustickými vlastnostmi materiálů dnes běžně používaných. Bude možné porovnat obvyklé skladby konstrukcí z běžných stavebních materiálů a skladby konstrukcí slaměných z hlediska ekonomického, časového, technologie výstavby a ekologie.
Výsledkem z měření vlhkostních parametrů slaměných balíků budou hodnoty nasákavosti a velikost objemových změn v závislosti na vlhkosti slaměného balíku. Výsledky budou využity při navrhování slaměných staveb a jako podklady pro další výzkum, například pro hledání řešení, jak zvýšit odolnost slaměných balíků proti účinkům zvýšené vlhkosti.

[1] ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2010. 23s.
[2] ČSN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. Praha: Český normalizační institut, 1998. Změna A1 2007.
[3] ČSN EN ISO 717-2 (730531) - červen 1998
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost.
[4] ČSN EN ISO 140-4 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách.
[5] ČSN EN ISO 15186-1 (730509) - září 2004
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření
[6] ČSN EN ISO 15186-2 (730509) - leden 2011
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách
[7] RŮŽIČKA, Jan, et al. Obvodové pláště z přírodních materiálů pro pasivní domy - požární a tepelně technické vlastnosti. In . Bratislava : Centrum pasivního domu, 2011. s. 192-202. ISBN 978-80-260-0563-6.
[8] SBToolCZ – Národní nástroj pro hodnocení kvality budov, www.sbtool.cz
[9] Konference pasivní domy, www.pasivnidomy.cz, www.iepd.sk
[10] Evropské setkání slaměných stavitelů, http://www.slamenestavitelstvi.cz/esbg/

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia7000,-7000,-
3. Materiálové náklady13000,-1647,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-10984,-
5. Služby30000,-42780,-
6. Cestovní náhrady31200,-18789,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-